FinansNyhet

Athanase förvärvar majoriteten av aktierna i Catella Fondförvaltning 

Publicerad

Athanase förvärvar 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning för en kontant köpeskilling om 126-154 miljoner kronor beroende på CFF:s utveckling fram till affärens genomförande.

Camilla Jonsson

Köpeskillingen uppgår till ett belopp i nivå med koncernmässigt värde för CFF och resultateffekten förväntas preliminärt uppgå till mellan minus 13 och plus 15 mkr beroende på CFF:s utveckling fram till affärens genomförande. I och med transaktionen har en förnyad bedömning gjorts av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar vilket föranleder en nedskrivning uppgående till cirka 70 mkr. Den samlade resultateffekten efter skatt av ovan för Catella-koncernen förväntas därmed uppgå till mellan minus 55 miljoner kronor och minus 83 miljoner kronor under andra halvåret 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet är att säkerställa en god förvaltning av befintliga produkter samtidigt som ambitionerna runt nya produktlanseringar ökar markant. Genom att addera flera alternativa strategier kompletteras produktportföljen för befintliga kunder samtidigt som förutsättningarna för att bredda kundbasen mot större institutionella kunder ökar.

– Jag är nöjd att vi har hittat en strategisk partner som kan säkerställa CFF:s fortsatta utveckling samtidigt som vårt kvarvarande ägande möjliggör fortsatt distribution av nya produkter. Genom Catellas kompetens inom fastighetssegmentet och Athanases erfarenhet av att utveckla verksamheter finns förutsättningar att generera ytterligare värde för kunderna genom nya innovativa produkter inom flera olika områden. Vi har bland annat för avsikt att erbjuda fastighetsprodukter både till privata och institutionella investerare.” säger Johan Claesson, tf vd Catella i en skriftlig kommentar.

Annons

CFF är ett helägt dotterbolag till Catella som bedriver aktiv och alternativ kapitalförvaltning riktad till privata och institutionella investerare. CFF har bedrivit fondförvaltning sedan 1998 och har idag en stark plattform inom aktier, krediter och hedgefonder med en bred distribution via 20 kontrakterade samarbetspartners framförallt på den svenska retailmarknaden. CFF är reglerat av Finansinspektionen och dess motsvarighet i Luxemburg (CSSF). och har tillstånd för förvaltning av värdepappersfonder samt Alternativa Investeringsfonder (AIF).

CFF har 13 aktiva fonder och 26 anställda inom affärsområdet Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Förvaltat kapital uppgick vid utgången av första kvartalet 2020 till 20,2 miljarder kronor. Köpeskillingen uppgår till 126-154 miljoner kronor för 70 procent av aktierna, beroende CFF:s utveckling fram till affärens genomförande. Catella har under januari 2022 rätt att sälja och Athanase har rätt att förvärva resterande 30 procent av aktierna för en köpeskilling om 60 miljoner kronor.

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg vilka förväntas erhållas under det andra halvåret 2020.

Annons

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Catella i samband med transaktionen. Informed Portfolio Management (IPM), som i dag är det andra bolaget som ingår i Catellas affärsområde Equity, Hedge and Fixed Income Funds, omfattas inte av transaktionen utan kommer även fortsättningsvis att drivas som ett självständigt bolag inom Catella.

Om Athanase Industrial Partner

Athanase Industrial Partner är ett investmentbolag vars förvaltade kapital kommer från större svenska institutioner såsom AP-fonder, pensionsfonder, försäkringsbolag och universitet. En bärande del av investeringsstrategin är att fokusera på operativa förbättringar, optimal kapitalallokering och en effektiv företagsstruktur. 

Annons