Ekobrott

Åtalet läggs ned i QV Invest-härvan

Entreprenören Ulf Söderberg frias från misstankarna om grovt bokföringsbrott på grund av brist på bevis.

Publicerad 2019-10-10

Konkursförvaltaren och EBM saknade 15,8 miljoner kronor i konkursboet. Vice chefsåklagare Lennart Gollard vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, lämnade in en stämningsansökan mot styrelseledamoten och ägaren Ulf Söderberg i bolaget Nutriinvest Sverige, ett bolag som ingår i QV Invest-sfären. Men nu har kammaråklagare Catarina Bergqvist som har tagit över målet beslutat att åtalet ska läggas ned.

Motiveringen är att ”nya omständigheter gör att man inte på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom”.

Ulf Söderberg misstänktes för grovt bokföringsbrott då åklagaren ansåg att han, som ansvarig företrädare för Nutriinvest från den 9 juli 2013 till den 12 november 2016, ”uppsåtligen eller av oaktsamhet” underlåtit att bokföra avyttring av bolagets innehav av aktier upptagna till ett värde om 15 817 006 kronor i årsbokslutet för räkenskapsåret 2014. Alternativt underlåtit att skriva ned denna tillgångspost i ett efterföljande årsbokslut per den 31 december 2015. Det framgår av stämningsansökan.

Åklagaren yrkade att Ulf Söderberg skulle få näringsförbud från den tiden då dom meddelas. Lägsta föreskrivna straff för grovt bokföringsbrott är fängelse i sex månader.

Beslutet kom endast dagar innan huvudförhandlingen skulle äga rum den 25 september 2019.

Samma dag som åklagaren valde att lägga ned åtalet skickade Ulf Söderbergs försvarare Andreas Natt och Dag från Nordia advokatbyrå in en skrivelse till tingsrätten med en skriftlig bevisning som sade att det i själva verket var Ulf Söderbergs affärspartner Anders Uddén som var faktisk företrädare för bolaget under den aktuella perioden.

Av skriftliga bevisningen framgick även att bolaget noterat i samtliga årsredovisningarna från 2008 till 2014 att ”finansiella anläggningstillgångar alltsedan starten av bolaget värderats till anskaffningsvärdet och att någon nedskrivning ej gjorts trots värdenedgång samt att informationen om att nedskrivningsbehov fanns”. 

Advokaten presenterar även en graf över aktieutvecklingen i bolaget Nattopharma, som var Nutriinvests främsta tillgång, för att visa att aktievärdet sjönk strax efter bolagets förvärv av aktierna.

Anders Uddén, som är central i QV Invest-härvan då han var borgensman när QV bolagen emitterade obligationslån om 113 miljoner kronor, och Ulf Söderberg har hela tiden skyllt på varandra i denna process.

Ulf Söderberg har hela tiden förnekat brott och uppgett att det var Anders Uddén som skötte kontakterna med revisorn och att han själv lämnade sin roll som ledamot i bolaget vid bokslutet 2014 och har därefter inte haft något aktivt arbete i bolaget. Han pekar på att det blev en miss i kommunikationen och att det är anledningen till att Bolagsverket informerades först under 2016. Ulf Söderberg har hela tiden pekat på att ansvaret för bristerna i bokföringen ska ligga på Anders Uddén.

Anders Uddén var till en början misstänkt för grovt bokföringsbrott men brottmålet lades ned i början av april. Även han förnekade brott.

Han blev istället vittne under förundersökningen och han menar å sin sida att det är Ulf Söderberg som var företrädare och som satt i styrelsen fram till 12 november 2016 som är ansvarig för bristerna i bokföringen.

Anders Uddén pekar på att han blev styrelseledamot i november 2016 och då även företrädare för bolaget och att han då insåg att bolaget var på obestånd. Han såg att det saknades redovisning för 2015 och försökte finna bokföringen, utan att lyckas. Han uppger i förhör vidare att det inte var hans ansvar att det saknades bokföring för 2015 då han blev styrelseledamot först efter denna period. Anders Uddén försatte bolaget i konkurs eftersom det saknades verksamhet och tillgångar. 

En anmälan om brott kom från advokat Stefan Christensson som är konkursförvaltare för bolaget. I en underrättelsehandling skickad till EBM skriver konkursförvaltaren att det saknas en årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt att det saknas underlag för hur bolagets stora aktieinnehav om bokfört värde om 15,8 miljoner kronor avyttrats.

Bokföringen

Av förvaltarberättelsen framgår det att Nutriinvest Sverige ingår i en större företagsgrupp kontrollerat av Anders Uddén via indirekt ägt bolag i Schweiz. Bolagets ändamål var att äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom hälsobranschen. Bolagets huvudsakliga investering har bestått i aktier i det norska bolaget Nattopharma som tillverkar vitamin K2.

Genom finansiering från närstående bolag köpte Nutriinvest på sig aktier i Nattopharma, men enligt Anders Uddén var detta en dålig investering. Aktiens börskurs sjönk med över 30 procent, vilket ledde till att Nutriinvest tvingades avyttra sitt innehav främst under 2015 för att kunna betala räntor. 

Vid konkursutbrottet hade bolaget skatteskulder om cirka 40 000 kronor, smärre leverantörsskulder samt avräkningsskulder till närstående bolag om cirka 14,6 miljoner kronor. Bolaget hade vid konkursutbrottet även sju betalningsanmärkningar.

Konkursförvaltaren skriver att det förelegat ett stort avskrivningsbehov vad gäller aktieinnehavet, ”vilket avsevärt påverkar aktiekapitalets bestånd”. Vidare har bolaget leasat en Porsche som under slutet av 2014 lösts och avyttrats i Norge. Porschen skulle enligt uppgift användas i reklamsammanhang med skådespelaren Mikael Persbrandt. Enligt konkursförvaltaren fanns balansposten fortfarande kvar i årsredovisningen för samma år.

I förhör uppger en kvinna, anlitad som bokförare i bolaget Nutriinvest under 2014, att hon avbröt samarbetet med bolaget när hon inte fick material i tid. Hon känner inte till vart bokföringsmaterial finns efter bokslutsdagen 31 december 2014. 

Obligationssmällen i QV-bolagen

QV Svensk hälsa, som är ett dotterbolag till QV Invest, har i tre omgångar erbjudit marknaden företagsobligationer med en årlig ränta på 11 procent samt 8,75 procent. Obligationerna har inbringat 155 miljoner kronor till bolaget.

Strax innan jul 2016 trädde QV Svensk Hälsa och moderbolaget QV Invest in i rekonstruktion. QV Svensk hälsa, som gav ut företagsobligationerna, hade då skulder om drygt 111 miljoner kronor, av dessa motsvarar cirka 109 miljoner kronor obligationslån. 

QV Svensk hälsa lånade ut pengarna som inkom från obligationslånen till moderbolaget QV Invest AB. Detta bolag hamnade senare på obestånd och kunde därmed inte reglera sin skuld till bolaget som i sin tur inte kunde reglera räntor till obligationsinnehavarna. QV Invest hade vid rekonstruktionen skulder på 162 miljoner kronor, varav cirka 102 miljoner kronor rörde skulderna till dotterbolaget.

Ganska snart började stämningsansökningarna hagla in till tingsrätten från arga obligationsinnehavare som krävde tillbaka sina pengar.

I slutet av november 2017 försattes bolagen i konkurs med rekordskulder om totalt 256,5 miljoner konor. Största delen av skulderna avser obligationslån om 113 523 293 kronor.

Uddén och Söderberg

Anders Uddén:

Gick in som borgensman i samband med utgivandet av obligationslånen i QV Svensk Hälsa.

Efter att han stämts av flera privatpersoner som känt sig lurade lämnade han sitt engagemang i QV Invest i början av 2017.

I slutet av 2017 försattes han i personlig konkurs, på egen begäran. Hans beräknade underskott uppgick då till 11,5 miljoner kronor. Hos Kronofogden hade han skulder om 3,55 miljoner kronor. Konkursen avser endast svenska tillgångar. Han är i dag skriven i Schweiz.

Tidigare storägare samt ordförande i Permobil innan det såldes till Nordic Capital och därefter till Investor.

Ulf Söderberg:

Var en av storägarna i QV-bolagen samt ordförande för QV Invest.

Har arbetat inom hälsokostindustrin och förebyggvården under cirka 30 år. Ulf Söderberg grundade bland annat Bringwell och Stresscompany. Var bland annat drivande i avskaffandet av apoteksmonopolet.

Vd för sitt ägarbolag US i Ljungå Förvaltning, ordförande för Zenigoo International och World of Staccs samt ledamot i bolagen Visby Sol och A-gruppen Partners.

QV Invests största aktieägare (innan konkursen):

Ulf Söderberg med bolag äger 27, 1 procent av röster och Kapital

Anders Uddén med bolag äger 27,1 procent av röster och kapital

SEB Life International äger 9,9 procent av röster och Kapital

Anders Struksnes äger 7,3 procent av röster och kapital

Avalon Capital AG äger 4,1 procent av röster och Kapital

Platsannonser