FinansNyhet

Åtal efter GKL-tillslag

Publicerad

GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh åtalas på flera punkter efter Ekobrottsmyndighetens granskning av GKL:s affärer. Själva bestrider de brott och hävdar att utredningen är bristfällig och bygger på felaktiga slutsatser.

Per Agerman

Lindh_Guldstrand.jpg

Peter Lindh och Lars Guldstrand

Åtalet, som lämnades in tidigare i veckan, gäller grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och penninghäleri, grovt brott. Dessutom åtalas en av GKL:s konsulter för grovt bokföringsbrott. Samtliga bestrider misstankarna både direkt och via sina försvarare.

Åtalet mot trion kommer efter Ekobrottsmyndighetens husrannsakan mot GKL-kontoret i centrala Stockholm i februari 2015. Förundersökningen är en del av EBM:s omfattande utredning rörande Contender High Yield-obligationerna.

Annons

Åklagare Stig Åström riktar i åtalet in sig på avtal och transaktioner mellan GKL (moderbolag och dotterbolag) samt bolag med koppling till Johan Ulander. Enligt stämningsansökan var Ulanders bolag Dabah Trading en av de största investerarna i den fondverksamhet som GKL drev i dotterbolaget GKL Growth Capital.

Parterna avtalade under 2009 om ett utlovat kapital på 245 miljoner kronor som skulle betalas i delar när GKL begärde en så kallad "draw down". Men redan de första inbetalningarna under 2009 försenades kraftigt. Detta skulle Dabah Trading kompensera genom betalning av "interest".

På grund av problem med att få fram kapital omförhandlades avtalet flera gånger. Enligt åklagaren har GKL inte bokfört kravet på Dabah Trading på ett korrrekt sätt, då man borde ha tagit upp en fordran på hela beloppet i balansräkningen. Kompensationsbetalningarna, som enligt EBM ska ses som ränteintäkter, redovisades inte heller mot resultatet.

Annons

"Brottet är att bedöma som grovt, då fordringen på Dabah Trading S.A. dolts i årsredovisningen genom felaktig information om att aktieägartillskott inte nedkallats och då inbetalda räntor på 41,4 mkr under 2009 bokförts som aktieägartillskott", skriver Stig Åström i stämningsansökan gällande det först avtalsåret.

Enligt EBM ska Johan Ulanders bolagsgrupp i praktiken ha investerat i GKL genom att föra pengar från Contender High Yield-obligationerna till GKL vid ett flertal tillfällen under åren 2009-2011. Totalt rör det sig om 97 miljoner kronor. Enligt åtalet ska GKL-grundarna även gjort sig skyldiga till penninghäleri genom att ta emot och förfoga över pengarna.

Contender High Yield gavs ut i totalt fyra obligationsserier 2009-2011 som administrerades av Contender Management. Kapitalet skulle i sin tur lånas vidare till de Ulander-relaterade bolagen Conventus Commodities Minerals & Mining och Ducom enligt obligationsprospekten. Dessa bolag skulle i sin tur göra investeringar i mineralutvinning och handel med råvaror.

Annons

Misstänkt brott bakom Contender-obligationerna
Men enligt EBM:s utredning ska alltså delar av pengarna istället ha förts direkt till GKL som behandlade dem som en del av Dabah Tradings investeringsåtagande.

Till saken hör att Dabah Tradings innehav i GKL-aktier samtidigt låg som säkerhet för Contender-obligationerna. Enligt Contenders informationsgivning hade GKL-aktierna ett stort värde som översteg obligationsvärdet. I själva verket var alltså GKL-aktierna inte slutbetalda och därmed hade GKL hade rätt att återkalla dem på eget initiativ. Pantsättningen till förmån för obligationsinnehavarna var alltså högst osäker.

Stämmer Ekobrottsmyndighetens slutsatser så förelåg en form av cirkelberoende mellan GKL och Contender/Conventus/Ducom/Dabah då GKL:s verksamhet var i behov av en stor investering från Dabah samtidigt som Contender-obligationerna säkrades upp med GKL-aktier som hade tveksamt värde innan några pengar kom in från investerarna.

"Det ser konstigt ut. Det ser ut som att dom som investerar i obligationen betalar … för sin egen säkerhet", summerar en EBM-utredare under ett av förhören.

Enligt åtalet misstänker EBM trolöshet mot huvudman i Contender, däremot har så vitt känt ännu inget åtals väckts mot någon ansvarig.

"Det brottsliga förvärvet härrör från trolöshet mot huvudman, då den som företrätt panthavarna missbrukat sin förtroendeställning till skada för huvudmännen genom att i Stockholm fullgöra Dabahs betalningsskyldighet med medel som influtit till panthavarna", skriver Stig Åström i stämningsansökan.

Enligt åtalet ska Peter Lindh och Lars Guldstrand haft kännedom om att pengarna flödade direkt från Contender till GKL, trots att de officiellt skulle gå till en helt annan verksamhet.

Av allt att döma är fler åtal på gång i sfären då häleriåtalet mot Guldstrand och Lindh för närvarande inte motsvaras av något åtal för underliggande brottslighet.

Sågar åklagarens resonemang
Försvaret å sin sida underkänner åtalet helt. De tre försvarsadvokaterna begärde att förundersökningen skulle läggas ner när de lämnade sina synpunkter i skriftliga inlagor till åklagaren tidigare i år.

"Med hänsyn till det ovan anförda gör Lars Guldstrand gällande att presenterad utredning inte ger stöd för delgivna brottsmisstankar. Det föreligger inte skäl anta att ett eventuellt åtal mot honom kan komma att vinna bifall varför förundersökningen mot honom bör läggas ned", skrev exempelvis Lars Guldstrands ombud advokat Jan Karlsson.

De åtalade anser att EBM feltolkat förhållandet mellan GKL-bolagen och Dabah Trading. Dabah hade förvisso gjort ett investeringsåtagande men GKL kunde inte hävda att detta var en rak fordran som var förfallen. Pengarna var att se som aktieägartillskott och därmed skulle inte heller någon fordran tas upp i balansräkningen.

"De villkorade aktieägartillskotten skall bokföringsmässigt behandlas först när de tillskjutits/betalats och då hos tredje man, tillika mottagaren. Detta förhållande förändras inte av att aktieägartillskottet/beloppet kan anses som 'nedkallat'", skriver Jan Karlsson i sin inlaga.

Försvaret påpekar också att det inte förekommit några regelrätta räntebetalningar. Det handlar istället om att Dabah skulle kompensera övriga intressenter genom att betala en premie då de var sena med betalningarna.

"Höjningen av aktieägartillskottet är således inte att bedöma som en ränteintäkt som ska tas upp till beskattning utan som en del av det totala avtalade villkorade aktieägartillskottet. Något skattebrott grundat på icke beskattade ränteintäkter i Holding föreligger således inte", fortsätter Jan Karlsson.

När det gäller åtalet för penninghäleri underkänner försvaret förundersökningen.

"Aktuell brottsmisstanke ger uttryck för att den bakomliggande brottsliga gärningen består i brottsligt förvärv härrörande från brottet trolöshet mot huvudman. Den nu delgivna förundersökningen innehåller på intet sätt tillräckligt material för att möjliggöra för försvaret att närmare kontrollera eller analysera grunden för denna påstådda brottslighet", skriver Jan Karlsson.

"Med andra ord är det delgivna förundersökningsmaterialet bristfälligt i dessa avseenden och det hemställes att förundersökningen kompletteras med samtligt materialet som må finnas överskottsvis eller explicit rörande detta trolöshetsbrott", skriver advokt Peter Lindqvist som försvarar Peter Lindh och tillägger:

"[Peter Lindh] har vare sig haft insikt eller kännedom om något som skulle kunna konstituera ansvar för ett trolöshet brott i Contender".

Även den åtalade konsulten förnekar brott och framför via sin advokat Leif Gustafson att han aldrig haft något formellt ansvar för bokföringsarbetet och inte heller hade firmateckningsrätt eller någon annan ansvarsställning i GKL. Han var istället främst engagerad för arbete med portföljbolagen.

Flera konkurser
I förundersökningen finns en lång rad exempel på förhandlingar och affärsuppgörelser mellan GKL och Johan Ulanders bolagsgrupp under de aktuella åren. En stor del av gruppens åtagande i GKL reglerades slutligen genom överföring av olika former av tillgångar. Åklagaren menar att även vissa av dessa transaktioner ej bokförts korrekt av GKL men försvaret menar att det då handlar om avtal som aldrig fullföljdes.

GKL:s fondverksamhet har haft en katastrofal utveckling de senaste åren med en rad nedskrivna värden och flera konkurser i portföljen. Även moderbolaget försattes i konkurs i slutet på förra året.

GKL Growth Capital AB är numera omdöpt till Amarant Mining AB med planen att samla alla intressenter i sfären, däribland investerarna i Contender-obligationerna. Peter Lindh sitter fortfarande i styrelsen, där bland annat även Johan Ulander numera också ingår.

Cash_flow_CHY.jpg

Så fördelades Contender-pengarna

I förundersökningen mot Lars Guldstrand och Peter Lindh ingår en rad originaldokument som bland annat visar hur pengarna från Contender-obligationerna skulle fördelas. Ovanstående exempel visar utfallet på serie tre och fyra av Contender High Yield. Noterbart är att stora delar av kapitalet gick till avgifter och andra arvoden. GKL var ett av bolagen som hade rätt att ta del av obligationskapitalet trots att detta inte var redovisat mot investerarna.

Contender-obligationer för totalt över 500 miljoner kronor såldes till investerare under 2009-2011. Hittills är endast den första serien återbetald. Vissa innehavare har även accepterat utbyte av obligationer mot andra värdepapper i sfären. Det senaste förslaget är att ersättning ska ges i nya värdepapper kopplade till Amarant Mining AB, en process som pågått sedan förra året.

Annons