Amarant Mining försattes i konkurs av Stockholms tingsrätt efter en ansökan från likvidatorn.
Juridik

Amarants konkursbo får en miljon efter förlikning

Konkursboet i härvan kring gruvbolaget Amarant  har fått in en miljon kronor efter förlikning med en av intressenterna. En omtvistad aktiepost i Amarants Surinambolag har varit avgörande.

Uppdaterad 2019-02-07
Publicerad 2019-02-07

Gruvbolaget Amarant Mining, tidigare GKL Growth Capital AB, tvångslikviderades den 6 februari 2018 då årsredovisningen inte inlämnats till Bolagsverket. Fyra månader efteråt fattade likvidatorn Lars- Henrik Andersson beslutet att bolaget ska försättas i konkurs. Bolaget saknade förmåga att betala sina förfallna skulder.

I konkursbouppteckningen som lämnades in en månad senare till Stockholms tingsrätt, framgick det att tillgångarna i boet uppgick till 1 186 200 kronor. Av den senaste halvårsredovisningen som nu presenteras av konkursförvaltare Mats Emthén framgår det att tillgångarna har ökat med runt en miljon kronor, till 2 169 685 kronor.

Av halvårsberättelsen framgår det att bolaget har två primära tillgångar av substans, förutom ett antal övriga poster i balansräkningen avseende fordringar och värdepapper vilka är under utredning.

Den första tillgången är ett omtvistat aktieinnehav i Surinam. Under edgångssammanträdet som ägde rum i somras framgick det att konkursförvaltaren fått uppgifter om att aktierna i Amarant Surinam inte finns och om de finns så är dessa pantsatta av bolaget Alluvia.

Amarant Minings företrädare Johan Ulander och Peter Lindh uppgav dock att det gjorts en emission i Surinam och att en amerikansk advokat har gjort bedömningen att aktierna visst existerar.

Av halvårsberättelsen framgår det att äganderättsanspråk/anspråk på pant i akterna har framställts från åtminstone två parter. När Realtid.se kontaktar Mats Emthén vill han inte gå ut med några namn på dessa mer än att det är ”två externa internationella kreditgivare till den intressesfär där Amarant Mining ingår.” 

I halvårsberättelsen skriver Mats Emthén att ”förhållandena kring aktieinnehavet och den ekonomiska situationen i Surinam-bolagen är synnerligen komplexa och har tarvat en nogsam utredning”.

En del utredning har krävts av detta innehav. Ni har gjort bedömningen tidigare att aktierna inte finns. Vad har utredningen visat?

– Utredningen var inte entydig. I slutändan blev det dock äganderätten irrelevant eftersom ett förlikningsavtal istället ingicks med en av de parter som gjorde anspråk på tillgången, säger Mats Emthén.

Vidare framgår det av halvårsberättelsen att konkursförvaltningen har hållit ett budgivningsförfarande under sommaren där den högstbjudande intressenten aldrig fullföljde sitt bud. I stället ingicks ett förlikningsavtal med en av de intressenter som hävdade äganderätt till aktieposten. Förlikningen inbringade 1 miljon kronor till konkursboet. Inte heller på en fråga vem intressenten var som Amarant Mining ingick ett förlikningsavtal vill Mats Emthén gå ut med något namn.

Den andra tillgången i Amarant Mining är en aktiepost i ett Ukrainskt-förknippat aktiebolag, Cindrigo Ltd. Det framgår av halvårsberättelsen. Under edgångssammanträdet i somras framkom det även att Cindrigo är ett moderbolag till Amarant Mining. Det företaget liggger i Delaware, USA. Företrädaren Peter Lindh uppgav att Cendrigoaktierna kan uppskattas till 30 kronor per aktie. Vid årsskiftet 2017 hade värdet på Amarant Mining försvunnit och den enda tillgång som kvarstår i är aktierna i Cindrigo, uppgav Peter Lindh.

Även rörande denna tillgång förs det diskussioner med personer som har ett intresse för aktieposten samt med kommissionärer angående ett eventuellt försäljningsuppdrag.

Vilka personer/kommissionärer är intresserade av denna aktiepost? 

– Kommissionärer som arbetat med bolaget tidigare. Tilltänkta intressenter på aktierna var framförallt redan befintliga investerare i Cindrgo.

Konkursförvaltaren skriver i halvårsberättelsen att det funnits "betänkligheter kring det sätt som en försäljning föreslogs genomföras vid ett sådant upplägg har bolaget och dess aktieägarsfär utretts”.

Vilket sätt föreslogs försäljningen att genomföras på?

– Kommissionärers direktkontakter med tilltänkta intressenter

Har din utredning lett till någon anmälan till Ekobrottsmyndigheten?

– Utredningen är ännu inte färdig. Oaktat detta har vi som policy att aldrig, före konkursens avslutande, gå ut publikt med huruvida någon anmälan om misstanke ges in till EBM eller inte.

Av halvårsberättelsen framgår det även att konkursförvaltaren har omhändertagit bokföringsmaterial och att denna är omfattande och att materialet har extraordinär komplexitet. 

–Det finns framförallt en stor mängd tidigare investeringar som förekommer i balansräkningen vilka är av stor komplexitet. Likaså har omfattande belopp omvandlats ifrån fordringar mot närstående bolag primärt till aktier i Amarant Mining. Av denna orsak har många av dessa investerare kontaktat konkursförvaltningen.

 Kan det ske någon utdelning efter konkursen?

– Ja, det är sannolikt, men det står ännu inte klart i vilket utsträckning.

Platsannonser