Finans Nyhet

Allra vädjar till åklagaren: Lägg ned förundersökningen

Taggar i artikeln

Allra Gernandt & Danielsson
Allra Asset Management har åtminstone tidigare haft adress på Rue Louvigny i Luxemburg. Hemsidan går dock inte längre att nå.Allra Asset Management har åtminstone tidigare haft adress på Rue Louvigny i Luxemburg. Hemsidan går dock inte längre att nå.
Allra Asset Management har åtminstone tidigare haft adress på Rue Louvigny i Luxemburg. Hemsidan går dock inte längre att nå.
Publicerad

Allra Asset Managements ombud vill komplettera Ekobrottsmyndighetens förundersökning och vädjar att den därefter läggs ned eftersom den ”vållar Allra stor skada”.

I en skrivelse till Ekobrottsmyndigheten skriver ombudet för Allra-gruppens Luxemburgbaserade bolag, Allra Asset Management och Allra Sicav och vädjar om att förundersökningen rörande derivataffärerna i bolagen ska läggas ned.

Ombudet Marcus Johansson, från Gernandt & Danielsson, skriver bland annat att derivattransaktionerna är underkastade luxemburgsk rätt och därför bör det vara centralt för förundersökningen hur institutioner och aktörer i Luxemburg bedömt transaktionerna, enligt luxemburgsk rätt.

Ombudet skriver att Luxemburgs motsvarighet till Finansinspektionen har avslutat utredningen rörande transaktionerna, även om både EBM och Pensionsmyndigheten påstår motsatsen. Ombudet pekar bland annat på att EBM vid olika sammanhang har ”dels ifrågasatt att dessa derivattransaktioner har granskats av i lag utpekade tillsynsorgan och kompetenta bedömare och därvid lämnats ut anmärkning, dels påstått att den behöriga tillsynsmyndigheten, Luxemburgs finansinspektion CSSF, fortfarande utreder Allra och de aktuella transaktionerna”.

Annons

Enligt ombudet stämmer ej detta då slutsatserna av granskningen var, enligt skrivelsen, att det inte förelåg fel och brister.  Åklagaren har dock kommenterat under en beslagsförhandling att det brev som Allra hänvisar till såsom en slutskrivelse snarare kan tolkas som ”någon form av följebrev” där det skulle ha stått ”tack och hej leverpastej, vår utredning fortsätter”.

Allras ombud är starkt kritisk till åklagarens uttalanden och skriver att jurister i Luxemburg anser att det är klart att det aktuella brevet sätter punkt för CSSF:s utredning.

Allra ombud skriver att dessa granskningar och slutsatser borde finnas med i åklagarens förundersökning.

Annons

”Allra hemställer också om att åklagaren kompletterar sin förundersökning med detta material”.

Vidare skriver Allra-ombudet att kraven vid revision av en luxemburgfond är betydligt mer omfattande än sedvanlig räkenskapsrevision. Revisionen av fonderna fungerar som Finansinspektionens förlängda arm i Luxemburg där revisorn rapporterar sina slutsatser i en ”Long Form Report”.

Marcus Johansson skriver vidare att två revisionsbyråer, Deloitte Luxemburg och BDO Luxemburg, har ansvarat för revisionen av Allra och Allra Sicav, vilka även granskat de aktuella derivattransaktionerna. Deloitte Lux som först hade ansvaret har efter extra granskningar av derivataffärerna kommit fram till att ”de inte funnit något som ser misstänkt ut utan tycker att regelverket följts”. Deloitte valde trots detta att avträda sin roll och slutförde aldrig revisionen av bolaget för 2016. Istället tog BDO Luxemburg över som då kände till anklagelserna som riktades mot Allra. Så kallade Long Form Reports lämnades av både Deloitte och BDO till CSSF. BDO-revisorerna kom fram till att det ”inte hade funnits något som föranledde anmärkningar i fråga om marknadsmässighet och bästa orderutförande”.

Annons

Allra-ombudet vill att EBM kompletterar förundersökningen med Deloittes och BDO:s rapporter som lämnades till CSSF för räkenskapsåren 2015 och 2016.

Dessutom noterar ombudet att Allra-bolagen har övervakats och granskats av andra oberoende aktörer så som UBS och Allras internrevisorer Avega. Båda aktörerna kom fram till att det inte fanns några bevis för att derivattransaktionerna med Allra Capital Markets var olagliga. Allra vill att EBM kompletterar förundersökningen med rapporter från dessa bolag.

Inte heller styrelserna som löpande övervakat verksamheten och den tillträdande styrelsen, efter att Allras fonder överläts till Ålandsbanken, har riktat några anmärkningar i årsredovisningarna.

”Den ännu inte nedlagda förundersökningen avseende derivattransaktionerna 2015 och 2016 vållar Allra stor skada. trots att Allra har rätt att bedriva fondverksamhet i Luxemburg rent rättsligt är det svårt att göra detta rent kommersiellt eftersom det från Ekobrottsmyndigheten anges att det fortfarande pågår en förundersökning mot Allra”, skriver ombudet Marcus Johansson.

Allra-målen

Ekobrottsmyndigheten har inlett två förundersökningar mot Allra-koncernen. 

* Dels rör det Allra Pension som sedan resulterade i brottmålet mot Alexander Ernstberger, David Rothman Persson, Olle Markusson och Johan Bergsgård. Åtalspunkterna är grovt mutbrott, grovt tagande av muta, trolöshet mot huvudman, grovt penninghäleri, bokföringsbrott samt medhjälpsbrott till dessa.

*Dels rör det denna förundersökning som avser händelser under åren 2015 och 2016 i Allra-bolagen i Luxemburg.

Pensionsmyndigheten har även i ett enskilt mål stämt Allra Asset Management på 5.542.430 euro och 15.420.485 dollar, totalt 191,6 miljoner kronor men har även krävt skadestånd i EBM:s mål.

Deloitte och Allra Sverige tvistar även om revisionsarvodet. Stockholms tingsrätt valde i december att gå delvis på revisionsbyråns linje och beslutade att Allra ska betala 689 000 kronor jämte ränta till Deloitte plus ersätta revisionsbyrån för rättegångskostnaderna som uppgår till 836 209 kronor varav 822 845 kronor utgjorde ombudsarvode. Båda parter har överklagat domen. Deloitte yrkade om, motsvarande 1 223 625 kronor inklusive moms jämte ränta från och med den 20 mars 2017.

 

Annons