Juridik

Allra stämmer Deloitte

Allra har lämnat in en genstämning i Stockholms tingsrätt mot revisionsbolaget Deloitte och flaggar samtidigt för att ytterligare en stämning kan komma.

Uppdaterad 2020-11-23
Publicerad 2018-02-06

I december 2017 blev det känt att Deloitte vänt sig till domstol för att kräva ersättning om 978.900 kronor efter en utökad granskning i Allra som genomfördes i början av 2017. Allra bestrider nu i ett svaromål Deloittes talan och yrkar i sin tur att Deloitte ska betala 210.375 kronor jämte dröjsmålsränta samt rättegångskostnader i en genstämning. Allra flaggar även för ytterligare en stämning.

Allra uppger att det är korrekt att Deloitte valdes till revisor för räkenskapsåret 2016 och att revisionsbolaget även var revisor för Allras svenska dotterbolag. Arvodet för denna revision fakturerades separat till dessa bolag. Vidare utfördes revisionen av Allras utländska dotterbolag av de lokala Deloittebolagen i det internationella Deloitte-nätverket och dessa har fakturerat Allras utländska dotterbolag för denna revision.

Allra skriver att Deloitte har fått ett arvode om 210.375 kronor och "därutöver har Allra under åren 2016 och 2017 betalat Deloitte över 2 miljoner kronor inklusive mervärdesskatt för andra tjänster än lagstadgad revision, bl.a. granskning inför börsnotering”.

Allra skriver i genstämningen att man uppfattar att Deloittes grund för talan är rätt till arvode för ”arbete som utförts på grund av uppdraget att utföra lagstadgad revision av Allra”. I stämningsansökan uppger Deloitte att Allra varit införstått med och löpande informerats om behovet av tillkommande granskningsåtgärder.

Allra bestrider att behöriga företrädare för Allra löpande har informerats om tillkommande granskningsåtgärder samt inriktningen på dessa. Ingen har heller accepterat utökade granskningsåtgärder från Deloitte, uppger Allra i genstämningen.

Allra skriver att det totala arvodeskravet mot Allra för revisionsuppdraget uppgår till 1.147.200 kronor exklusive mervärdesskatt, vilket överskrider det avtalade arvodet med nära 600 procent, uppger Allra. Allra vitsordar arbete som motsvarar ett arvode om 168.300 kronor exklusive mervärdesskatt. Därmed bestrider Allra att Deloitte har lagt ned påstådda timmar. Allra menar att om revisionsbolaget har lagt ned mer arbete bestrider Allra att det faller inom ramen för själva revisionsuppdraget. Det har i sådana fall en annan karaktär än revsion och grundar ingen rätt till arvode, anser Allra.

”Oavsett ovanstående uppgår dock skäligt arvode till noll kronor. Det arbete som Deloitte lagt ned har nämligen överhuvudtaget inte haft någon nytta för Allra”, skriver Allra och uppger att Deloitte varken redovisat uppdraget eller lämnat Allra och de tillträdande revisorerna information som gjort att detta arbete kommit till nytta. Mazars, som tillträdde efter Deloitte, har gjort om hela revisionsarbetet för 2016 från grunden, framgår det av genstämningen.

Allra hänvisar till en mejlkonversation där Allra begärt att få ut Deloittes revisionsakt för att få utbyte av Deloittes arbete, vilket revisionsbyrån vägrade.

Allra avslutar genstämningen med att klargöra att genkäromålet endast grundas på att deloitte inte har rätt till något arvode för revisionsuppdraget men flaggar även för att det senare kan bli fråga om ytterligare en stämning mot revisionsbolaget. Anledningen är att Allra anser att Deloitte genom avträdandet som revisor och i samband med vidtagna åtgärder har åsidosatt förpliktelser mot Allra och ådragit sig skadeståndsskyldighet.

Deloittes krav på Allra

Deloitte kräver alltså arvode för nedlagt arbete. I ett mejl till Allra i slutet av februari skriver Deloitte detta:

"Till följd av den omfattande extragranskning vi har utfört under perioden 31/1 tom 24/2 så har jag i dag ställt ut en faktura till Allra Sverige.

Tiden avser revisionsarbete utfört relaterat till; omfattande kommunikation med styrelse och ledning, omfattande kommunikation med utländska team i Luxemburg och Dubai, genomgång och analys av transaktioner mellan Allra Capital Markets och Allra SICAV, involvering av specialister interna riskmöten, framtagande av erinran, genomgång av frågor och svar till Pensionsmyndigheten m.m.”

Totalt noteras 433 arbetstimmar fördelade mellan sex personer på Deloitte, bland annat byråns kvalitetssäkringspartner, chefsjurist och riskansvarige inom revision.

Platsannonser