FinansNyhet

Ägargruppen bakom Remium

Publicerad

Remium förnekar att det finns ett dolt ägarinflytande i bolaget. Men enligt Realtids granskning har flera av ägarna stark anknytning till Norra Affärs Holding.

Sara Johansson

Finansinspektionen meddelade under onsdagsmorgonen att myndigheten återkallar Remiums tillstånd att driva finansierings- och värdepappersrörelse. Detta påverkar dock hela verksamheten uppger Remium. FI anser bland annat att Norra Affärs Holding haft en kontroll över bolaget som inte motiveras av ägarandelen på 9,9 procent. Realtid.se kan genom en kartläggning visa hur ägarstrukturen ser ut och kopplingarna mellan ägarna i Remium.

Norra Affärs Holding, som nu alltså fått strålkastarljuset mot sig, bildades under namnet Aktiebolaget Grundstenen 152120 i Haparanda i slutet av sommaren 2015. Ägaren av bolaget är Silver Chip Holding, som i sin tur ägs av Magnus Lehto, som är vd i Norra Affärs Holding. Han var även styrelseledamot i Remium Holding AB under ett år från juni 2016 till maj 2017. 

Magnus Letho lämnade sin tjänst som bankchef på Swedbank i Haparanda i samband med bildandet av Norra Affärs Holding. Vid sin sida har han hela tiden haft styrelseordförande Christina Lugnet som tidigare var generaldirektör för Tillväxtverket. Hon var dessförinnan kommunchef i Haparanda och har även arbetat som näringslivschef i kommunen. Vid sidan har även  styrelseledamoten Tommy Innala stått som av lokala medier beskrivs som tidigare viltdirektören. Mer om Christina Lugnet och Tommy Innala och deras kopplingar till ägargruppen i Remium kommer nedan.

Annons

Det första och senast inlämnade rapporten över räkenskapsåret för Norra Affärs Holding sträcker sig till årsskiftet 2015-2016. Bolagets verksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget Norra Affärs AB som bedriver verksamhet med fakturaköp, fakturabelåning, kreditgivning till företag samt finansiell rådgivning. Verksamheten kräver, enligt rapporten, inget tillstånd från FI.

Norra affärs Holding försökte redan under det första verksamhetsåret att förvärva Remium Nordic Holding. Företagsaffären beskrevs av parterna ”som en perfekt matchning” då de har ”samma marknadsfokus”. I affären skulle Norra Affärs Holding få tillgång Remiums breda nätverk av små- och medelstora bolag samt till Remiums corp-tjänster, analys, företagstjänster och kapitalförvaltning. Remium skulle i sin tur renodlas och dessutom bedriva utlåning mot företag.

Säljaren, moderholdingbolaget Mannerheim Invest, skulle avyttra hela innehavet i Remium efter åtta års ägande. 

Annons

I juni 2016 förvärvade Norra Affärs Holding 9,9 procent av aktierna men betalade dock full köpeskilling, motsvarande 100 procent av aktierna. Norra Affärs Holding ansökte om tillstånd hos Finansinspektionen om att förvärva resterande 90,1 procent av aktierna. Efter lednings- och ägarprövningar hos Finansinspektionen stötte dock Norra Affärs Holding på patrull då myndigheten valde att avslå bolagets ansökan.

Norra Affärs Holding AB-koncernen har sedan i juli 2017 försökt att få ett finansieringsrörelsetillstånd.

I samband med att FI avslog Norra Affärs Holdings förvärv i Remium har Remiums verksamhet förändrats och finanshuset har, liksom tanken var efter företagsaffären, påbörjat företagsutlåning. FI startade då en utredning där flertalet brister påpekades i bland annat kredithantering och kreditriskhantering. En ny styrelse i finanshuset beslutade att avveckla finansieringsrörelsen och lämna tillbaka finansieringsrörelsetillståndet till FI, vilket alltså inte har skett. Avvecklingen planerades vara slutförd den 31 augusti 2018.

Annons

Remium har tidigare och även nu efter FI:s kritik hävdat att det inte finns någon kvalificerad ägare av Remium Nordic Holding eller någon med inflytande över ledningen.

Finansinspektionen har nu alltså gjort bedömningen att det finns icke kvalificerade ägare som ”utövar ett väsentligt inflytande över ledningen i Remium, trots att de inte erhållit Finansinspektionens tillstånd härtill”. FI pekar på att det har utbetelats ovillkorade aktieägartillskott från Norra Affärs Holding till Remiumkoncernen på åtminstonde 50 miljoner kronor under perioden juni 2016 till och med december 2017. Vidare har Norra Affärs Holdings dotterbolag Norra Affärs AB övertagit förfallna krediter, framgår det av beslutet från FI.

Finansinspektionen skriver att det förvisso stämmer att aktieägartillskott inte fordrar något kvalificerat ägande men myndigheten poängterar att ”sådana tillskott lämnats utan villkor är dock enligt Finansinspektionens mening en stark indikation på att givaren eller givarna har stort inflytande över Remium”. Vidare skriver myndigheten att ”det får anses ytterst ovanligt att en ägare ger bort mångmiljonbelopp utan någon som helst motprestation i form av ökad kontroll av bolaget och därmed större rätt till eventuella framtida vinster”. FI anser även att det är ovanligt att ett bolag tar över förfallna krediter som ingen annan utomstående part vill förvärva till samma värde”.

FI pekar på att agerandet i ägarkretsen sammantaget visar att ”någon eller vissa av de icke kvalificerade ägarna” har ett större inflytande än vad deras ägarandelar ger sken av.

Enligt beslutet från FI tillkom det nya så kallade icke-kvalificerade ägare i Remium Nordic Holding i december 2016; Thorén Tillväxt AB, Jool Invest AB, European Industry Investors AB och Toranda AB. Finansinspektionen avslog även dessa ägare att förvärva kvalificerade innehav i Remium. Dessa äger i dag 9,9 procent vardera i finanshuset. FI uppger i beslutet att varken dessa ägare eller Norra Affärs Holding är lämpliga att inneha ett indirekt kvalificerat innehav i ett kreditinstitut eller värdepappersbolag.

Enligt en färsk ägarlista finns det fler ägare som äger 9,9 procent av Remium Holding; Bakers Aktiebolag i Lessebo, Beners Konsult AB, Hean AB och Mabotar AB.

Beners Konsult ägs av Kjell Nilsson som valdes till ordförande för Remium Nordic i förra veckan samtidigt som Tor Dunér samt en av ledamöterna och tillika en företrädare till en av ägarbolagen SC Wealth AB (2 procent av aktierna) lämnade styrelsen. Kjell Nilsson sitter även som ledamot i Remium Holding liksom SC Wealths företrädare. Kjell Nilsson har tidigare, liksom Norra Affärs Holdings vd Magnus Lehto, varit chef för Swedbanks Haparanda-kontor.

Hean AB är ett bolag som grundades i september 2016 i Haparanda, alltså strax efter att Norra Affärs Holding fick avslag från Finansinspektionen. Företrädaren för bolaget är styrelseledamot i samtliga bolag i Norra Affärs-koncernen.

Mabotar AB är också ett bolag som grundades i Haparanda strax efter att Norra Affärs Holding fick avslag från Finansinspektionen. Företrädaren för bolaget är Tommy Innala som var med och grundade Norra Affärs Holding tillsammans med Magnus Lehto. Även han sitter i flertalet av bolag i Norra Affärs-koncernen. Han sitter även i styrelsen för bland annat Haparandabladet och Aktiebolaget Norrlägenheter i Boden.

Mikael Kennemyr, som äger 5 procent av aktierna i Remium Holding AB är även styrelseledamot i bolaget samt i Norra Affärs Finance samt två av Magnus Lethos bolag, Silver Chip AB samt Utgaard 8 AB.

Kristina Lugnet som också var med och bildade Norra Affärs Holding och sedemera är styrelseordförande i bolaget äger 3,60 procent av aktierna i Remium Holding via bolaget Lugnet Konsult.

Företrädaren för bolagen Thoren Tillväxt AB, som äger 9,9 procent av aktierna i Remium och Invest North Sweden AB, som äger 0,10 procent av aktierna i remium sitter även med som styrelseledamot i Norra Affärs AB.

Vidare finns det kopplingar mellan två andra bolag i ägastrukturen, nämligen Bakers Aktiebolag i Lessebo och Jool Invest som alltså äger 9,9 procent vardera av aktierna i Remium Holding. Styrelsemedlemmarna i bolagen är engagerade i en och samma bolagssfär med bas i Lessebo.

Annons