Annons: Innehåll från AEGIRBIO

AegirBio genomför en företrädesemission 

AegirBio  som är börsnoterat på  First North Stockholm genomför nu en företrädesemission för att finansiera bland annat  FoU- och kommersialiseringsinsatser. 

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades 2019 för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market.

– Denna företrädesemission kommer att ge oss nödvändiga finansiella resurser att investera i den strategiska plan som bland annat inkluderar pågående FoU- och kommersialiseringsinsatser samt den spännande nya salivtestplattformen. Vi kommer också att vara väl positionerade för att återuppta aggressiv affärsutveckling, partnerskap och M&A-aktiviteter, säger  AegirBios  vd  Dr Bradley  Messmer  och fortsätter: 


– En viktig insikt vi fick under utvecklingen och marknadsföringen av vårt Covid-19 antigensalivtest är att användarupplevelsen kring provtagning är otroligt viktig. Med salivprov växer möjligheten att utöka Point of Care- och hemmatestning avsevärt. Vi tror att vi kan uppnå detta och ägnar betydande ansträngningar åt att utveckla en ny, användarvänlig salivtestplattform. Denna innovativa plattform kommer att kunna kombineras med vår unika magnetiska detektionsteknik.

Läs mer om företrädesemissionen här 

AegirBio fokuserar på terapeutisk läkemedelsövervakning, TDM. Biologiska läkemedelskoncentrationer varierar kraftigt mellan patienter, vilket leder till onödiga biverkningar och suboptimala kliniska resultat. Genom att följa läkemedelsnivåer hos enskilda patienter kan dessa effektiva men ofta dyra behandlingar med ibland svåra biverkningar anpassas för att förbättra behandlingsresultaten. Bättre inställda patienter ökar livskvalitén men leder också till besparingar för hälso- och sjukvårdssystemen. AegirBio sätter nya standarder inom detta område genom banbrytande Point of Care- och Point of Need-tester som kan ge resultat inom några minuter. AegirBios produkter, och faktiskt dess uppdrag, har alltid haft både ett omedelbart och långsiktigt värdeerbjudande, menar AegirBios vd Dr Bradley Messmer.

– Våra nuvarande och kommande produkter är Point  of  Care-testlösningar för terapeutisk läkemedelsövervakning av biologiska läkemedel. Vi har slutfört utveckling och CE märkning för våra produkter för läkemedlen natalizumab/Tysabri och infliximab/Remicade, och den övriga projektportföljen fortsätter följa utvecklingsplanerna. Dessa produkter kan ge patienter och deras läkare möjlighet att optimera doseringen eller att identifiera suboptimala läkemedelsnivåer av olika skäl för fler biologiska läkemedel. Medan pandemin har försenat lanseringen av dessa produkter är vi på väg att få ut de första på marknaden och vi är glada över det första mottagandet,  säger  AegirBios  vd  Dr Bradley  Messmer  och fortsätter:


– Terapeutisk läkemedelsövervakning är bara en del av potentialen för  Point  of Care-testning inom mer precis och därmed en individbaserad medicinering.  Detta koncept har fått bredare acceptans på grund av Covid-19-pandemin och snabbtestning har blivit standard för infektionsövervakning. Under många år har fördelarna med att flytta traditionell laboratorietestning till kliniken, vårdcentralen eller hemmet diskuterats, men nu när det har gjorts en världsomspännande fallstudie – som visar att det inte bara är genomförbart utan mycket önskvärt – har möjligheterna aldrig varit större. 

Vilka är AegirBios viktigaste marknader?   

– Vår omedelbara marknad är för TDM-produkterna. Det finns ett tydligt och kraftfullt behov av att optimera doseringen av biologiska läkemedel och bolaget grundades på denna vision. Men TDM är inte den enda tillämpningen av vår teknikportfölj. Potentialen för Point  of  Care-test ser vi även inom andra produktlinjer och marknadssegment än TDM. Vi arbetar nu med att utnyttja de synergier vi ser dem emellan i vår vision att nå ut med diagnostik till de som drar nytta av den. Med godkännande för hemmabruk för  Viraspec-produkten har vi en ingång till konsumentinriktade produkter och våra insikter från salivtestning motiverar oss att utforska detta område.

Vilka är  AegirBios  främsta konkurrenter och vad gör  AegirBio  unikt jämfört  med dessa?   

– I stort sett är våra främsta konkurrenter befintliga laboratoriebaserade tester. Dessa kräver vanligtvis många timmar till dagar mellan provtagning och resultat, vilket kan försena beslut och öka kostnader och patientbörda. Detta gäller för TDM, där tester för ett fåtal läkemedel erbjuds med laboratoriebaserade immunanalysmetoder. De få Point  of  Care-testerna på marknaden kräver fortfarande laboratorieutrustning, så de är inte sanna  hemmatester, säger  AegirBios  vd  Dr Bradley Messmer  och fortsätter:


– Inom salivtestning finns det några företag som har fokuserat på endast ja/nej-typtester, t.ex. graviditet eller HIV-diagnos. Vi tror att vi skulle vara en av de första att utveckla verkligt kvantitativa salivtester för blodbaserade markörer baserade på vår egenutvecklade teknik. Att kvantifiera, dvs. mäta exempelvis en koncentration är viktigt eftersom det gör det möjligt att effektivt monitorera behandlingar eller undersöka immunstatus hos personer. Ett bra exempel är covid-serologi, där användaren vill spåra en biomarkör över tid utan fingerstick eller venösa bloddragningar. 
 

Vilka är  AegirBios  största framgångar den senaste tiden? 

– Att få CE-märkningen för hemmabruk av  Viraspec  var en stor prestation. Och vi har nyligen CE-märkt våra två första TDM-produkter, så vi bygger och förbättrar vår kompetens stadigt i de sista utvecklingsstadierna. 


– Uppenbarligen stod företaget inför ett antal utmaningar under det senaste året, inklusive förändringar i högsta ledningen. Även om detta har varit olyckligt i många avseenden, tycker jag att det visar den enorma kraften hos  AegirBio-teamet. Nästan alla nyckelpersoner har blivit kvar, vilket jag tror talar för den grundläggande dragningskraften i vårt företags vision samt det engagemang och den passion som vi alla delar för att förverkliga denna. Att bygga ett företag av de många internationella inslag som vi har, under en pandemi, och sedan överleva mycket svåra omständigheter med stöd av våra anställda och aktieägare är mycket inspirerande,  säger  AegirBios  vd  Dr Bradley  Messmer.

Varför ska man investera i  AegirBio?  

– Vi har visat att vi på  AegirBio  kan genomföra våra visioner och reagera på marknadsvariabler. Vi har betydande tillväxtpotential och har en robust investerarbas genom upp- och nedgångar. Vi är ett relativt ungt företag men det är uppbyggt av erfarna team som genom det senaste årets utmaningar har härdats till en stark och effektiv organisation som utnyttjar de unika talangerna i våra olika grupper. Vi bygger nu momentum och vår multinationella närvaro och kunskap tror vi kommer att katalysera snabb tillväxt samt ge unika insikter i marknadsnischer som vi kan fånga,  säger  AegirBios  vd  Dr Bradley  Messmer.

Vad är  AegirBios  största fokus framöver?   

– Som ett innovationsbaserat företag har vi två huvudsakliga värdedrivare. Det första är kommersialiseringen av våra mogna produkter och det andra är utvecklingen av nästa generations plattformar och produkter. Vår TDM-produkt inom Point of Care för natalizumab/Tysabri är vår flaggskeppsprodukt inom detta marknadssegment och vi investerar i en riktad lanseringskampanj för att involvera viktiga opinionsbildare i tidiga verkliga kliniska studier som sedan kan ligga till grund för bredare marknadsföringsinsatser. Parallellt har vi en gedigen affärsutvecklingsinsats med fokus på långsiktiga partnerskapsmöjligheter med läkemedelstillverkare och betalningsleverantörer. På innovationssidan fokuserar vi på den möjlighet vi ser för salivbaserad testning för TDM och många andra tester som för närvarande görs på blod, serum eller plasma,  säger  AegirBios  vd  Dr Bradley  Messmer.

Vad hoppas du uppnå med företrädesemissionen?   

– Denna företrädesemission kommer att ge oss nödvändiga finansiella resurser att investera i den strategiska planen som inkluderar pågående FoU- och kommersialiseringsinsatser och den spännande nya salivtestplattformen. Vi kommer också att vara väl positionerade för att återuppta aggressiv affärsutveckling, partnerskap och M&A-aktiviteter.

Om AegirBios företrädesemission 

AegirBio AB är börsnoterat på First North Stockholm. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår mellan den 13 juni 2022 till och med den 27 juni 2022.   

Läs mer om företrädesemissionen här

Annons