Juridik

Advokatsamfundet slipper utdöma sanktionsavgifter

Advokatbyråer kommer att ställas under Advokatsamfundets tillsyn i fråga om åtgärder mot penningtvätt. Däremot föreslås Länsstyrelsen bli ansvarig för beslut om sanktionsavgifter.

Uppdaterad 2018-05-29
Publicerad 2018-05-29

I somras infördes det fjärde penningtvättsdirektivet genom ett stort lagstiftningspaket som trädde i kraft 1 aug 2017. Den nya penningtvättslagen berör bland annat skatterådgivare, revisorer och tjänstemän vid banker och andra finansiella företag. 

Några frågor har dock förblivit dock olösta, bland annat tillsynen över advokatverksamhet (läs: byråer). 

Advokatsamfundet bedriver sedan tidigare proaktiv tillsyn av sina medlemmar, men har varit starkt kritiska till att ta på sig en polisroll som man tycker är oförenlig med advokatens yrkesetik. 

I fredags kom ett utredare Christer Sjödins förslag på hur den kontroversiella frågan ska lösas. 

Förslagen som nu är ute på remiss innebär bland annat att advokatbolagen uttryckligen ska ställas under Sveriges advokatsamfunds tillsyn i fråga om regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

De bestämmelser i rättegångsbalken som gäller för advokater i fråga om tillsyn och ingripande föreslås nu även gälla för bolagen, det vill säga advokatbyråerna. 

Biträdande jurister bedöms inte vara att betrakta som oberoende jurister i direktivets mening och föreslås därför inte omfattas av penningtvättslagen.

Nyheten i det liggande förslaget är möjligheten att besluta om sanktionsavgifter för advokater och advokatbyråer vid överträdelser av regelverket och om tillfälligt förbud mot att sitta i en byrås ledning. 

Länsstyrelsen i Stockholms län föreslås fatta beslut om sanktionsavgift och tillfälligt förbud medan övriga ingripanden bör beslutas av Sveriges advokatsamfund. 

I fråga om tillsynen föreslås Sveriges advokatsamfund ges möjlighet att, när det anses nödvändigt för tillsynen, genomföra undersökning på plats hos en advokat eller ett advokatbolag. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är generellt sett mycket kritisk till att Advokatsamfundet ges en polisiär uppgift, men tycker att det nya förslaget blev en godtagbar kompromiss.

– Jag tycker att det blev i princip som vi ville, så ja, vi är nöjda med det liggande förslaget, säger hon till Realtid.se.

Hon menar att Advokatsamfundet redan i dag utövar proaktiv tillsyn och har möjlighet att agera på egen hand om det skulle behövas. 

– Den nya lagen anger tydligare att man kan göra gryningsräder. Oanmäld tillsyn mot advokatbyråer förekommer i många andra länder, men vi är inte en polis, säger Anne Ramberg.

Etikfrågorna kring penningtvätt har i stället hanterats genom att Advokatsamfundet har arbetat aktivt med utbildning mot medlemskåren. 

–  Jag påstår att medvetenheten hos advokater och advokatbyråer år så hög att man inte ens befattar sig med sådana uppdrag (som kan innehålla inslag av penningtvätt, reds. anm.) och det förklarar också varför vi har så låg anmälningsfrekvens, säger Anne Ramberg.

Den stora kontroversen i det liggande förslaget har gällt sanktionsavgifterna. Anne Ramberg är nöjd med att Advokatsamfundet ser ut att slippa dem i och med att beslutet om ekonomiska sanktioner och eventuella verksamhetsförbud föreslås ligga hos Länsstyrelsen 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019

Platsannonser

Logga in