Juridik

Advokatsamfundet sågar delar av 3:12-utredningen

Advokatsamfundet är kritiskt till det föreslagna 3:12-systemet och menar att reglerna kommer att leda till hämmat entreprenörskap.

Uppdaterad 2017-02-09
Publicerad 2017-02-09

Finansdepartementets föreslår i betänkandet "Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag" bland annat en ökad konkurrensneutralitet genom att slopa kravet på ägarandel om minst fyra procent.

Sveriges advokatsamfund är i ett remissyttrande positivt till att andelskravet slopas och ersätts med ett neutralt och individuellt löneunderlag som ger likabehandling oavsett antal aktieägare i företaget.

Advokatsamfundet menar dock den föreslagna förenklingsregeln bör strykas och att nuvarande schablonnivå bör behållas samt att höjningen av löneuttagskravet är för kraftfull. I sitt yttrande skriver samfundet: ”En höjning av löneuttagskravet måste i stället utgå ifrån att vara en rimlig avvägning mellan löneuttag och utdelning. Mot den bakgrunden bör takbeloppet inte överstiga 12 inkomstbasbelopp”.

Advokatsamfundet påpekar i sitt yttrande också att det föreslagna 3:12-systemet är svåröverskådligt och kommer att leda till hämmat entreprenörskap: ”Mot den bakgrunden vore det önskvärt om det tillsattes en bredare långtidsutredning med uppdrag att förenkla 3:12-systemet, som gör det möjligt för de mindre företagen och dess ägare att få del av de fördelar som regelsystemet syftar till”.

Platsannonser