Anne Ramberg, Generalsekreterare i Advokatsamfundet
Juridik

"Advokater ska inte vara bank åt sina klienter"

Generalsekreteraren i Advokatsamfundet, Anne Ramberg, anser inte att de allt vanligare alternativa betalningsmodellerna i juristbranschen utgör ett hot mot advokatbyråerna.

Uppdaterad 2016-11-29
Publicerad 2016-11-29

Realtid.se har tidigare publicerat en artikel om olika betalningsmodeller som växer fram i juristbranschen till följd av digitaliseringen och ett ändrat kundbeteende. Till exempel har årsabonnemang på juridiska tjänster blivit allt mer vanligt förekommande liksom betalning i aktier och optioner.

I advokatbranschen, där endast betalning i sedvanliga betalningsmedel är tillåtet, dominerar fortfarande den traditionella timdebiteringen.

Att de alternativa betalningsmodellerna i juristbranschen skulle utgöra ett hot mot advokatbyråerna är inte något som generalsekreteraren i Advokatsamfundet, Anne Ramberg, håller med om.

–  Prismodeller som utgår från annat än sedvanliga betalningsmedel är inte något nytt utan har förekommit länge. Det har inte påverkat advokatbyråerna nämnvärt och jag tror inte att det kommer att påverka advokatbyråerna i framtiden, säger Anne Ramberg i en skriftlig kommentar till Realtid.se.

Anne Ramberg anser inte heller att en översyn av betalningsmodellerna inom advokatbranschen behöver göras.

 –  Jag tror inte att regelverket kommer att ändras. Skälen till det är att klienten alltid måste kunna förlita sig på advokatens oberoende och lojalitet. Alternativa betalningsmodeller kan komma att vara komplicerade och svåra att förutse konsekvenserna av. Klienten ska inte behöva anlita en annan advokat för att förhandla sitt avtal, säger Anne Ramberg.

Ett annat skäl till att Anne Ramberg är emot betalningsmodeller, som inte utgår från sedvanliga betalningsmedel, är att sådana betalningsmodeller ofta är förenade med hög risk.

– Advokater ska inte vara bank åt sina klienter. Det finns banker för sådana ändamål. Ett företag kan normalt erhålla rörelsekredit hos en bank. Medges inte lånet innebär det i allmänhet att lånet är förenat med hög risk. Det är också ett argument till varför advokater inte ska involvera sig i sådan typ av verksamhet.

Anne Ramberg menar att hon har viss förståelse för betalning i aktier när det gäller "access to Justice". "Access to Justice" innebär att klienter, som står i begrepp att starta en verksamhet, men som inte kan få erforderlig finansiering och därför har svårt att få juridisk hjälp när de ska ingå avtal med finansiärer, andra delägare eller kunder, ska kunna få juridisk hjälp mot aktier i företaget. Denna betalningsmodell är dock förenad med vissa svårigheter.

–  Betalningsmodellen innebär att en intressekonflikt uppstår. Advokaten kan därför inte fortsätta att företräda klienten, eftersom det råder ett förbud för advokater att göra affärer med sina klienter. Undantag görs för mycket stora företag. Till exempel kan en advokat flyga med SAS även om advokaten företräder flygbolaget eller köpa en bil av märket Volvo oaktat att advokaten har Volvo som klient.

Även om juristbyråer kan vara mer flixibla än advokatbyråer när det kommer till betalningsmodellernas utformning finns det andra faktorer som Anne Ramberg menar är viktiga ur konkurrenssynpunkt.

– Advokater är reglerade i lag och underkastade ett omfattande etiskt regelverk som utgör ett skydd för klienten. Advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Detta innebär bland annat att de är underkastade samfundets proaktiva tillsyn och obligatoriska vidareutbildning.  Advokater har också en lagstadgad tystnadsplikt, vilket betyder att klienten med tillförsikt kan lämna muntliga uppgifter och handlingar i förtroende till advokaten. Klienten riskerar inte att advokaten tvingas vittna (annat än vid mycket allvarlig brottslighet där lägsta straffet är två års fängelse) eller att beslag läggs på handlingar som klienten överlämnat till advokaten.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in