Advokat Carl Svernlöv är mycket kritisk till HQ-domen, men vill ändå se ett snabbt slut på affären.
Juridik

Advokaten: “Borde bli en förlikning i HQ”

Det finns starka incitament för en uppgörelse mellan parterna i HQ-målet. Det säger advokat Carl Svernlöv, som välkomnar ett avslut även om han är kritisk till tingsrättsdomen.

Uppdaterad 2018-04-10
Publicerad 2018-04-10

I sju år har processen mot HQ pågått, med stort lidande för alla inblandade, menar Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie. Hans varudeklaration i sammanhanget är att Baker McKenzie företrätt styrelseledamöterna Pernilla Ström och Carolina Dybeck-Happe. Samtidigt är han professor i bolagsrätt och har i den egenskapen ett antal principiella invändningar mot HQ-domen.  
 
Du bedömer att domen kommer att stanna på tingsrättsnivå, varför?
– Jag tror att det finns starka incitament på båda sidor för att nå en uppgörelse. För konkursboet är det alltför riskfyllt att föra den här talan vidare i hovrätten, det finns för stora osäkerhetsmoment och för stora risker med att driva den i mål. För svarandesidan finns det ett incitament att lägga det här bakom sig och kunna gå vidare, säger han och fortsätter:

– Konkursbolaget har inga pengar. Svarandesidan har i och för sig inget emot att få målet prövat i högre instans men mot bakgrund av att man redan lagt ner 262 miljoner kronor som inte kommer att ersättas så vill man inte kasta mera pengar i sjön.
 
Carl Svernlöv har tillsammans med kollegor på Baker McKenzie just hållit i ett seminarium om styrelsens ansvar och ansvarsförsäkringar. Han vill däremot inte kommentera hur hans klienter har det med den saken.
 
Realtid har sedan tidigare en uppgift om att styrelseförsäkringen i HQ uppgick till 75 miljoner kronor. HQ AB är av tingsrätten dömd att betala motpartens rättegångskostnader om 262 miljoner kronor. Vid en förlikning kan man tänka sig att den summan reduceras genom att de frikända styrelseledamöterna använder sin ansvarsförsäkring. Carl Svernlöv vill inte kommentera dessa spekulationer men säger:
 
– Generellt sett kan, med försäkringsbolagets godkännande, en ansvarsförsäkring användas för att betala ett förlikningsbelopp.
 
Vilka invändningar har du mot domen?
– Dels så har man dömt på påstådda enskilda fel i tradingportföljen som kärandesidan inte har åberopat. Vi menar att domstolen inte får göra så men den frågan kommer aldrig att prövas om det här inte går vidare.
 
Skulle du vilja att domen överprövades?
– För mig som akademiker hade det varit intressant med mer praxis, men det lidande och obehag det här har orsakat för alla svaranden kan inte uppvägas av det rent akademiska intresset för mer praxis på området.

Du är också kritisk mot att domstolen går emot Revisorsinspektionen (RI):
–Ja, jag tycker att det är oerhört märkligt från ett revisorsperspektiv att man har kommit till en annan slutsats än den sakkunniga ansvarsmyndigheten som är satt att övervaka revisorerna.
 
I det aktuella fallet har RI avvisat samtliga påståenden om vårdslöshet. Tingsrätten tycks ändå ha velat överpröva RI, vilket enligt Carl Svernlöv är ytterst ovanligt. Normalt sett följer domstolarna RI:s beslut, menar han.  
 
– Det finns inget formellt hinder mot att tingsrätten kommer till en annan slutsats, men det blir väldigt konstigt när man gör det utan någon närmare motivering. Det är märkligt att göra på det sättet i och med att Revisorsinspektionen har en helt annan och betydligt djupare kompetens för att kunna göra den här  typen av bedömningar än en civil domstol, säger Carl Svernlöv.
 
Även om tingsrätten alltså ansåg att revisorn, liksom styrelsen i HQ Bank, agerat oaktsamt fälldes de inte till ansvar eftersom tingsrätten inte ansåg att det fanns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan de oaktsamma handlingarna och den uppkomna skadan.
 
– Domen är uppseendeväckande lång, över 2.600 sidor, och man kan ifrågasätta de överdrivet utförliga domskälen i vårdslöshetsfrågan mot bakgrund av att tingsrätten i slutändan inte utdömt ansvar, säger Carl Svernlöv. I vanliga fall så utvecklar tingsrätten bara domskäl som är nödvändiga för domslutet. Man slås av tanken att domstolen här ”pekar finger genom domskäl”, vilket en domstol inte ska göra.
  
Carl Svernlöv är även starkt kritisk till Finansinspektionen (FI) då han menar att HQ hade en plan för att rädda företaget, som man hade klarat om man bara fått tid på sig.
 
– Jag anser att FI saknade grund för att dra in tillståndet. HQ hade en emission som var klar och garanterad och man hade därmed möjlighet att fylla upp det hål som förlusten vid avvecklingen av tradingportföljen hade orsakat. Det som gjorde att banken inte klarade sig var att Finansinspektionen drog tillståndet.
 
Vem skulle kunna pröva det förfarandet?
– Det hade kunnat överprövas på begäran av bolaget men det gjorde man ju inte i och med att man sålde banken och la ned verksamheten i övrigt. Det är ju tillståndshavaren som blir av med sitt tillstånd som har möjlighet att överklaga det, och gör man inte det så finns det ingen annan som kan överklaga det.
 
HQ Bank såldes till Carnegie, vilket gjorde att det inte fanns något intresse från HQ:s sida att överklaga beslutet – även om det kunde finnas ett allmänintresse att få det det prövat. Exempelvis har FAR:s generalsekreterare Dan Brännström efterlyst en HQ-kommission, ett krav som Carl Svernlöv stämmer in i:
 
– Jag tycker att det är viktigt att man utreder hur det här gick till och vem som egentligen bär skulden för vad som inträffade. Gör man en ordentlig genomlysning av det här så kommer man att finna  att Finansinspektionens beslut inte var särskilt väl underbyggt, säger Carl Svernlöv.
 

Domen i korthet

Tingsrätten skrev i samband med domen den 14 december 2017:
“Det har sammantaget förelegat allvarliga brister i HQ Bank. Det gäller särskilt årsslutet 2009. Bristerna har främst avsett bankens värdering av optioner.”
“Styrelsen i HQ Bank, ordföranden i moderbolaget samt revisorn hade vid årsskiftet 2009/2010 samt därefter skäl att förstå att brister förelåg. De har samtliga i olika avseenden agerat oaktsamt.”
“Tillräckligt samband mellan konstaterad oaktsamhet och skadan föreligger inte och skadeståndsmålet har därför ogillats. Även yrkanden om återbäring och bristtäckning av vinstutdelning från HQ AB för åren 2007, 2008 och 2009 har ogillats.”

Sammanfattningsvis:
“Styrelsens agerande – även om det var oaktsamt – får ändå anses ha varit ägnat att tillvarata bankens intressen. Förhållandena är därför sådana att det saknas förutsättningar att ålägga styrelseledamöterna i HQ Bank – gentemot HQ Bank – ansvar för konsekvenserna av att Finansinspektionen återkallade bankens tillstånd. Käromålet avseende bankens skada har därför ogillats.”

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in