Rolf Åbjörnsson. Foto: Stockholm Centre for Commercial Law
Juridik

Åbjörnsson vill ha mer arvode efter Luap-konkursen

Efter ett skakigt förvaltaruppdrag av en av Sveriges största konkurser genom tiderna, Luap, ansöker nu Rolf Åbjörnsson om ytterligare ett miljon-arvode och konstaterar att mycket efterarbete har kvarstått efter konkursens avslut och kvarstår alltjämt.

Uppdaterad 2017-01-11
Publicerad 2017-01-11

Konkursen i återförsäkringsbolaget Luap, tidigare Folksam International, är avslutad. Konkursen har benämnts som en av Sveriges största genom tiderna med en brist i boet om 1,2 miljarder kronor. Konkursen pågick under 13 år och än i dag finns vissa ouppklarade delar som Rolf Åbjörnsson presenterar för Stockholms tingsrätt i en ansökan där han yrkar om ytterligare arvode vid sidan av de tidigare dryga 156 miljoner kronorna.

För advokat Rolf Åbjörnsson har den sista resan som konkursförvaltare varit en berg-och-dalbana. Han åtog sig uppdraget 2002 och i början av 2015 började kritiken hagla in från tillsynsmyndigheten i konkurser, TSM. TSM pekade bland annat på otillåtna uttag från Luap:s konton som rörde Åbjörnssons yrkade men då ej fastställda förvaltararvoden samt bristande information om uttagen.

Kritiken tilltog så pass mycket att han förlorade sitt uppdrag precis i slutskedet av konkursen. Rolf Åbjörnsson överklagade dock till Svea hovrätt och vann gehör i den högre instansen och fick därmed behålla uppdraget.

Problemet var då att den nyutsatta konkursförvaltaren redan hade påbörjat sitt arbete i konkursens viktiga slutskede som berör utdelningar till borgenärer. I en arbetsredogörelse med en sista arvodesräkning från Rolf Åbjörnsson beskriver han vad han tvingats korrigera i arbetet samt vad han begär i ersättning för det merjobb som krävdes efter TSM:s och tingsrättens beslut.

Borgenärerna emot förvaltarbyte

Rolf Åbjörnsson skriver att "det kan i sammanhanget anges att Luap:s borgenärer, som representerade ett sammanlagt fordringsbelopp om 600 miljoner kronor och 30 % av bevakat och godkänt belopp, ansåg att beslutet om entledigande och utseende av annan förvaltare för vissa kvarvarande åtgärder i konkursen var direkt skada för borgenärskollektivet".

Rolf Åbjörnsson förklarar att en förvaltare alltid har ett visst efterarbete att fullgöra efter att en konkurs har avslutats. All den kunskap som han har inhämtat om Luap-konkursen under denna tid från 2002 och fram till 2015 är svår att överföra till en annan förvaltare utan att information går förlorad, menar han.

Förutom att ansvara för utdelningen finns även arbetet med att försöka driva in en fordran mot ett belgisk bank- och försäkringsbolag om cirka 700.000 euro (mer om detta nedan).

Extra arbete efter förvaltarbyte

Rolf Åbjörnsson pekar på att arbetet med byte av förvaltare inneburit en hel del extra arbete. Dels på grund av fler kontakter med TSM, kontakter med bank och med advokatbyrån men även då den nytillträdde konkursförvaltaren valt att avsluta Luap:s samtliga konton på Nordea och överföra samtliga konton till konton i annan bank som hans byrå hade kontakt med. Detta korrigerades sedan tillbaka när Rolf Åbjörnsson återigen blev förvaltare i konkursen, vilket enligt honom var ett tidskrävande arbete där Nordea till slut engagerade en IT-specialist som lyckades återskapa det konto- och betalorderregister som fanns vid tidpunkten för begäran om konkursboets kontos avslut. Kontroller har därefter skett så att ingen information gått förlorad.

Borgenärer saknas

I sin arvodesansökan och arbetsredogörelse uppger även Rolf Åbjörnsson att vissa borgenärer inte kunnat påträffats. Totalt har 4,5 miljoner kronor återbetalats då mottagarna inte gått att nå de de angivna kontona upphört att gälla. Även vid efterutdelningen som gjordes så sent som den 25 oktober 2016 återbetalades utdelningar om 1 miljon kronor från ett femtontal borgenärer vars konton upphört. Vid efterutdelningen uppgick sammanlagt belopp till cirka 12 miljoner kronor. Totalt bokfördes 750 transaktioner. Kvar i boet finns nu 8 miljoner kronor, vilka kommer den 21 juni 2017 att delas ut till borgenärerna.

Fler tillgångar, ny förhandling

Rolf Åbjörnsson pekar även på att det finns kvarvarande fordringar på tillgångssidan i konkursen och dessa är mot det angivna bank- och försäkringsbolaget KBC Bank & Verzekering till ett bedömt värde om 700.000 euro. Här pågår ett arbete om att sälja dessa fordringar och det finns två tänkbara intressenter, enligt Rolf Åbjörnsson. Anledningen är att fordringarna är uppskattningsvis inte förfallna förrän senast 2030. Ännu har ingen överenskommelse med de två intressenterna nåtts. I februari är en slutförhandling inplanerad med KBC, enligt Rolf Åbjörnsson. Han skriver att en konsult är anlitad i Storbritannien som är väl insatt i hanteringen av de kvarvarande utestående fordringarna mot KBC och ska "efterhöra hur avvecklingen av dessa fordringar möjligen skulle kunna göras i förtid för det fall att motparten skulle acceptera någon form av uppgörelse utifrån försäkringstekniska beräkningar". Frågan är bland annat om fordringarna skulle kunna utbetalas före 2030 samt om fordringarna skulle kunna säljas till någon som KBC har i sitt kontaktnät.

London-mäklare anlitade

Konkursboet har även haft en portfölj med återförsäkringsavtal på tillgångssidan. Dessa tillgångar har sålts. Arbetet med att finna köpare har dock varit tidskrävande enligt Rolf Åbjörnsson som uppger att två mäklare anlitats i London. Detta ledde dock till upprepade förhandlingar beträffande arvode för deras tjänster, framgår det från Åbjörnssons ansökan.

Han skriver vidare att en slutlikvid om 22.688 dollar influtit från HIH Insurance Limited under hösten 2016.

Rolf Åbjörnsson skriver avslutningsvis att närmare 1.000 flyttkartonger har arkiverats efter konkursen och det "tillkommer nytt material alltjämt". I konkursen återstår även bland annat bevakning, förhandling, slutavräkning och indrivning av slutlikvider för avyttrade kontrakt till New Cap Reinsurance Corporate och JLT Speciality.

Arvodesansökan

Rolf Åbjörnsson ansöker slutligen om ytterligare ett arvode om 1.215.000 kronor och mervärdesskatt om 303.750 kronor, totalt 1.518.750 kronor. Det tidigare fastställda arvodet låg på 125 miljoner kronor och mervärdesskatten uppgick till 31,25 miljoner kronor, sammanlagt 156,25 miljoner kronor. Han har tidigare tagit ut förskott på arvodet om cirka 110 miljoner kronor jämte mervärdesskatt om cirka 22,5 miljoner kronor.

Platsannonser