Försäkring

462 miljarder i förvaltat kapital för Folksamgruppen

Folksam Livs solvensgrad stärktes till 162 procent andra kvartalet från 155 procent första kvartalet och Folksam Saks konsolideringsgrad stärktes till 172 procent, jämfört med 165 procent i första kvartalet.

Publicerad 2020-07-31

Folksamgruppens totala premievolym uppgick till 35,5 miljarder kronor, jämfört med 34,9 miljarder kronor samma period föregående år. Premieintäkter inom Sak-bolagen växte med 4 procent och inom Liv-bolagen med 1 procent, där ökningen inom förvalsbolagen kompenserade för minskade premier inom den individuella tjänstepensions- och sparandeaffären. Det framgår av ett pressmeddelande.

Folksams livförsäkringsaffär har dock påverkats negativt av coronapandemin med minskad försäljning i alla kanaler. De låga räntorna har påverkat den långsiktiga tjänstepensionsaffären negativt och sparandet inom den övriga livaffären drabbades av större återköp än normalt under perioden. Sammantaget har detta bidragit till att det tekniska resultatet i Folksam Liv moderbolag är negativt för första halvåret.

Folksams sakförsäkringsaffär har gynnats av en ökad facklig anslutning och därmed en ökad tillströmning av kunder inom gruppförsäkring, dessutom har oron på arbetsmarknaden inneburit en ökad efterfrågan av inkomstförsäkring bland våra kunder. Folksam Sak har samtidigt haft låga skadekostnader under kvartalet, främst inom reseförsäkringar men även inom motorförsäkringar. Det positiva tekniska resultatet i Folksam Sak moderbolag beror på ökade premier och lägre skadekostnader.

Folksamgruppens förvaltade kapital uppgick till 462 miljarder kronor, en ökning med 20 miljarder kronor relativt samma period föregående år. Det är också en ökning jämfört med helåret 2019 då det förvaltade kapitalet uppgick till 455 miljarder kronor. Ökningen i förvaltat kapital beror i huvudsak på börsuppgången under andra kvartalet. Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick under perioden till minus 0,4 procent och i KPA Pensionsförsäkring till minus 0,6 procent.

Totalkostnadsprocenten för Folksam Sak uppgick till 93,9 procent, en förbättring med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period under föregående år. Den låga totalkostnadsprocenten i Folksam Sak är främst hänförlig till lågt skadeutfall inom rese- och motorskador under andra kvartalet. 

 

Platsannonser