Christian Sinding, vd EQT. Foto: EQT
Riskkapital

40,1 miljarder euro i förvaltat kapital för EQT

Riskkapitalbolaget EQT hade ett avgiftsgenererade förvaltat kapital (AUM) om 40,1 miljarder euro i slutet av det andra kvartalet.

 

Uppdaterad 2020-07-16
Publicerad 2020-07-16

Det framgår av EQT:s  kvartalsredogörelse.

–Jag är glad över att rapportera att vi levererar enligt EQT:s definierade strategi, trots den pågående pandemin och utmanande marknader - det bevisar hur robust och långsiktig vår affärsmodell är, skriver vd Christian Sinding.

– Vi har tecknat ett avtal om att avyttra EQT Credit, vi ser ett bra tempo i vår kapitalanskaffning och meddelade nyligen målet för fondstorleken på EQT Infrastructure V om 12,5 miljarder euro. Vi bryter också ny mark med den ESG-kopplade kreditfaciliteten hänförlig till EQT IX, den största någonsin på de globala fondfinansieringsmarknaderna. Dessutom sker det investeringar inom de olika affärssegmenten, men färre avyttringar. Inom portföljen gör den tematiska investeringsstrategin som har tillämpats under en lång tid företagen mer motståndskraftiga och mindre påverkade av krisen. Men vi påverkas alla på ett eller annat sätt, vi förblir vaksamma – vi förbereder oss för det värsta och hoppas på det bästa – samtidigt som vi tar vara på möjligheterna.

Totala investeringar av EQT-fonderna under kvartalet uppgick till 1,3 miljarder euro, varav 0,4 miljarder euro inom Credit

Investeringar under kvartalet inkluderar Schülke i Tyskland (EQT VIII) och Freepik i Spanien (EQT Mid Market Europe). Totala värdet av avyttringar (brutto) under kvartalet uppgick till 0,3 miljarder euro, varav huvuddelen inom Credit

Förväntad värdeutveckling (MOIC (brutto)) förblir ”Enligt plan” i nyckelfonder inom Private Capital och Real Assets, medan EQT Infrastructure III, per den 30 juni 2020, fortsatt att utvecklas ”Över plan.”

Under höjdpunkter under de senaste tolv månaderna listar bolaget följande:

  • Totala fondinvesteringar om 8,5 miljarder euro (12,2 miljarder euro), varav 2,3 miljarder euro (1,6 miljarder euro) inom Credit
  • Investeringsgraden i nyckelfonder per den 30 juni 2020, exklusive händelser efter periodens utgång, uppgick till 70–75 procent i EQT VIII (50–55 procent per den 30 juni 2019) och 80–85 procent i EQT Infrastructure IV (40–45 procent per den 30 juni 2019)
  • Totala avyttringar (brutto) om 3,8 miljarder euro (7,0 miljarder euro), varav 1,0 miljarder euro (1,1 miljarder euro) inom Credit  
  • Avgiftsgenerande förvaltat kapital, AUM, om 40,1 miljarder euro per den 30 juni 2020 (40,1 miljarder euro)
  • Antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, inklusive kontrakterade konsulter (FTE plus) uppgick till 742 (646) vid periodens slut, varav 688 FTEs (587)
     

Händelser efter periodens utgång:

Kapitalanskaffning för EQT IX (mål för kapitalanskaffning om 14,75 miljarder euro och hard cap på 15,0 miljarder euro) går enligt plan och förväntas i allt väsentligt slutföras under tredje kvartalet – kapitalanskaffningsarbetet kommer att ändra fokus till att primärt inrikta sig på EQT Infrastructure V

I och med förvärvet av IFS av EQT VIII och EQT IX som offentliggjordes den 14 juli 2020 förväntas EQT VIII bli 80–85 procent investerad och åtagandeperioden avslutades (återstående åtaganden ska främst användas för tilläggsförvärv och strategiska kapitaltillskott samt till löpande kostnader)

Samtidigt aktiverades den efterföljande fonden EQT IX och började därmed ta ut förvaltningsavgifter. I och med förvärvet av IFS kommer EQT IX att vara 5–10 procent investerad baserat på målet för fondens storlek om 14,75 miljarder euro

EQT Infrastructure IV, genom ett kontrollerat företag, har ingått ett nytt s.k. scheme implementation agreement för att förvärva Metlifecare till ett reducerat pris vilket  meddelades den 10 juli 2020 (inkluderad i fondens investeringsgrad om 80-85% per 30 juni, 2020)

EQT VIII:s portföljbolag SUSE förvärvade Rancher Labs vilket meddelades den 8 juli 2020

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in