Finans

24Money stäms

Uppsala tingsrätt har beslutat om en kvarstad om drygt 3,4 miljoner kronor jämte ränta. 24Money ändrar samtidigt namn till Monark Finans och anlitar den tidigare advokaten Thomas Lindwall, som själv är misstänkt i ett bedrägerimål i hovrätten, som ombud i rättsprocessen.

Publicerad 2017-11-06

Tavex stämmer 24Money Payments för en obetald fordran om drygt 3,4 miljoner kronor. Efter den senaste uppmärksamheten kring 24Money gjorde Tavex bedömningen att det fanns en risk för att bolaget inte skulle kunna betala fordran och därför har Tavex vänt sig till Uppsala tingsrätt för att domstolen ska besluta om en kvarstad på så mycket av 24Money Payments egendom att Tavex fordran kan bli täckt vid utmätning.

I domstolshandlingarna framgår det att Tavex anser att det skäligen kan "befaras att 24Money genom att undanskaffa egendom eller genom att förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden”.

Vid två beslut i Uppsala tingsrätt har domstolen bedömt att ett kvarstadsbeslut inte kan anses vara ett oproportionerligt ingripande trots att 24 Money bestritt käromålet med att det inte föreligger erforderlig proportion mellan den beviljade kvarstaden och den skada som uppstår för 24Money.

Tavex skriver, genom advokaterna Andreas Johard och Cecilia Lindström vid Maqs advokatbyrå, i stämningsansökan att ett avtal skrivits mellan parterna under 2015 avseende betaltjänster och ombud för betalgiro. Genom dessa avtal har Tavex använt 24Moneys betalgiro- och betalkontotjänster för insättningar  och betalningar till olika betalningsmottagare. Åtagandena var uppfyllda fram till den 18 augusti, enligt stämningsansökan. Efter detta har inga begärda betalningar utförts från Tavex konto hos 24Money. Balansen på kontot uppgick den 18 augusti till det i dag begärda summa om drygt 3,4 miljoner kronor.

Av stämningsansökan framgår det dessutom att de begärda betalningarna har bokförts på Tavex konto som utförda trots att inga betalningar skett. Kontobalansen har även minskat på kontot till 245 kronor.

Tavex skriver vidare att förklaringen som lämnats från bolagets vd är att 24Money inte mottagit några medel från Tavex utan att dessa pengar istället ska ha mottagits av bolagets tidigare företrädares privata bolag som tidigare administrerat samtliga in- och utbetalningar för 24Money.

Tavex skriver i stämningsansökan att det faktum att dessa medel utbetalats till annan obehörig part ska ses som ett grovt avtalsbrott.

”Tavex medel ska återbetalas snarast till Tavex, eftersom 24Money har underlåtit att utföra betalningar i enlighet med Tavex instruktioner. För det fall Tavex medel har gått förlorade eller han sammanblandats är 24Money likväl skadeståndsskyldigt gentemot Tavex för motsvarande belopp”.

Tavex skriver vidare att det är fara i dröjsmål då ”det brottsliga agerandet till synes pågår” och att det sannolikt inte kommer finnas några medel kvar i 24Money och dess dotterbolag snart.

”Mot bakgrund av att 24Moneys tllgångar består av egendom av sådan art som snabbt och enkelt kan överföras till annan person eller bolag föreligger det en överhängande risk att 24Money kan komma att undanskaffa de medel som finns i bolaget, och därvid försätta sig självt i konkurs”.

24Money, som under oktober bytt namn till Monark Finans, företräds av juristen Thomas Lindwall på Lindwall & Partners. Bolaget bestrider käromålet och pekar på att Tavex inte gjort några inbetalningar till 24Money utan att dessa betalningar istället gjorts direkt till den tidigare ekonomiansvariges bolag, Billsource, som saknar ägarmässigt samband med 24Money.

Vidare skriver 24Money i svaromålet att det pågår en brottsutredning som involverar den tidigare företrädaren och dess bolag då 24Money anser sig ”ha utsatts för någon form av trolöshet som åsamkat stor skada. En internutredning hos 24Money pågår som syftar till att finna grund för talan mot den eller de som är ansvariga härför”.

24Money pekar även på att den kontanthantering som skett mellan Tavex och 24Moneys tidigare företrädare ”har varit helt främmande för 24Money” och ”förefaller vara ett direkt arrangemang” mellan Tavex oh den tidigare företrädaren. 24Money har bett om kvittenser eller annan dokumentation ” som tydliggör att hävdade inbetalningar har ägt rum”, vilket bolaget menar att det inte tagit del av.

”Till dess att så har skett, är det 24Moneys uppfattning att de inbetalningar som må har ägt rum inte har med 24Money att göra”.

Thomas Lindwall skriver att 24Moneys kunder, anställda och ägare påverkas väsentligt av att verksamheten inte kan upprätthållas på grund av kvarstadsbeslutet.

24Money har sedemera korrigerat svaromålet efter ytterligare yttrande från Tavex där 24Money, medger att till Tavex utge 2,4 miljoner kronor av det omstämda beloppet uppgående till 3,4 miljoner kronor. Däremot bestrids en inbetalning om 1 miljon kronor som ska istället ha gjorts till Billsource, enligt svaromålet.

I början av oktober drog Finansinspektionen in registreringen som inlåningsföretag för 24Money Spar. Myndigheten ifrågasätter att 24Money har det kapital som krävs för att erbjuda sparkonton utan insättningsgaranti.

På Billsource hemsida står det att 24Money, nuvarande Monark Finans, sprider falska påståenden om bolaget som bland annat att Billsource "skulle förfoga över medel som tillhör 24Money eller deras kunder".  Billsource förklarar att det har varit ett så kallat anslutet betaltjänstombud för 24Money Payments, numera Monark Finans, vilket inneburit att 24Money använt tjänster från Billsource för att kunna genomföra betalningar där betalningarna i huvudsak varit utgående inom ramen för den agentverksamhet som 24Money Payments tidigare bedrev. "Det viktiga i sammanhanget är att Bilsource enbart har hanterat medel som tillhört 24Money och inkommande betalningar i den mån det förekommit från tredje part har alltid redovisats och utbetalats till Monark Finans".

Platsannonser