Fonder

236 miljarder – AP-fondernas samlade resultat

AP-fondernas samlade resultat 2019 uppgick till 236 miljarder kronor

Camilla Jonsson
Publicerad 2020-02-24

AP-fondernas resultat för 2019 är det högsta hittills. Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 236 miljarder kronor för 2019, vilket motsvarar 17,6 procent i genomsnittlig avkastning. Det framgår av ett pressmeddelande.

AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 8,1 respektive 8,8 procent, vilket väl överstiger utvecklingen för inkomstindexet som har ökat med i genomsnitt 2,5 respektive 2,4 procent per år över motsvarande tidsperioder.

AP-fonderna har sedan starten 2001 skapat 727 miljarder kronor i avkastning som överstiger inkomstindex. Fondernas andel av pensionssystemet är numera drygt 15 procent att jämföra med mindre än 10 procent 2001.

Vid utgången av 2019 uppgick fondernas totala fondkapital till 1 559 miljarder kronor, vilket är en ökning med 210 miljarder kronor jämfört med utgången av 2018.

För 2019 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP-fonderna betalade ut 26 miljarder kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet. Totalt uppgår nettobetalningarna från AP-fonderna sedan 2001 till 144 miljarder kronorför att täcka underskottet i pensionssystemet.

Under 2019 har fonderna fortsatt attutveckla hållbarhetsarbetet inom sin verksamhet och arbetet med att integrera hållbarhet i förvaltningen har utvecklats ytterligare. Bland annat har fonderna utvecklat sin modell för att mäta koldioxidavtryck för att ytterligare förtydliga vad bolagen bidrar med och vad som kommer från att fonderna gjort förändringar i sina innehav. Totalt har fonderna minskat sina koldioxidavtryck för noterade aktier med ytterligare 6 procent under 2019. Sedan 2015 har AP-fonderna minskat koldioxidavtrycket med totalt 23 procent. Av årets minskning i totalt koldioxidutsläpp beror 10 procentenheter på att AP-fonderna genom portföljförändringar har minskat utsläppen. Portföljbolagens ökade utsläpp har dock motverkat den minskningen med 4 procentenheter.

AP-fondernas vd:ar är mycket nöjda över det starka resultatet och hur det stärker pensionssystemets tillgångar:

–Vi är stolta över att leverera ett starkt resultat för 2019. AP-fondernas avkastning under de senaste tio åren uppgår till i genomsnitt 8,8 procent per år medan inkomstindex har stigit med 2,9 procent per år under samma period. Det innebär att AP-fonderna har bidragit till pensionssystemets finansiella stabilitet genom att med det goda resultatet ha stärkt pensionssystemets totala tillgångar. Det bidrar till att risken för att pensionerna ska bromsas har begränsats trots att det finns betydande utmaningar att uppnå en lika god avkastningsnivå framöver, säger Teresa Isele tf vd på AP1, Eva Halvarsson vd på AP2, Kerstin Hessius vd på AP3 och Niklas Ekvall vd på AP4 i ett gemensamt uttalande.

Platsannonser