Hållbarhet & ESGDebatt

Därför krävs data för att nå hållbarhetsmålen

Julie Kae, hållbarhetsansvarig och Executive Director på Qlik.
Publicerad
Uppdaterad

I kölvattnet av FN:s senaste klimatkonferens har både regeringar och organisationer inom den privata sektorn varit föremål för en intensiv granskning för att förklara hur de kommer att uppfylla höga hållbarhetsmål. Nu behöver alla parter prioritera mer användande av data och på rätt sätt för att nå målen. Det skriver Julie Kae, hållbarhetsansvarig och Executive Director på Qlik.

Realtid.se

Hållbarhetsaspekter är viktiga för många företag. Det beror inte bara på att huvuddelarna inom ESG-området (Environment, Social and Governance) är viktiga i sig utan även för att kunna försvara sig mot potentiella anklagelser om ”greenwashing”. ESG-aspekter spelar också en viktig roll bland annat vid presentation för investerare, beslut om upphandlingar och för att attrahera kunder. En nyligen genomförd studie av PwC visade att 80 procent av konsumenterna är mer benägna att köpa från ett företag som aktivt tar ställning för miljön genom sitt arbete.

För att locka till sig kunder och talanger är det allt viktigare att företagen kan bevisa sitt engagemang för ESG-frågor. Det bästa sättet företag kan lyckas med det har att göra med data – att spåra olika mätvärden för att visa deras inverkan på miljön och samhället. Rapportering av denna typ av information går åt rätt håll. I en nyligen genomförd KPMG-studie konstaterades att 80 procent av världens största organisationer nu tillhandahåller någon form av hållbarhetsrapportering, vilket är en ökning från 13 procent år 1993.

Men bristen på standardiserade mätvärden gör att det som rapporteras riskerar att falla för döva öron. Om informationen är specifik för en organisation, hur mycket av den kan då vara meningsfull för de kunder, anställda, investerare och tillsynsmyndigheter som den riktar sig till? Utan sådana standarder – och förmågan att förstå dessa uppgifter – riskerar ESG-uppgifterna att stämplas som nästa våg av företagsjargong. En undersökning från Deloitte visade att bristen på öppen information om etiska metoder och värderingar hindrar 34 procent av konsumenterna från att samarbeta med varumärken.

Annons

Det finns även utmaningar internt inom företag. Enligt PwC anser 37 procent av företagsledarna att bristen på standarder, tillsammans med komplexitet i lagstiftningen, som ett stort hinder för ökat hållbarhetsarbete.  Trots alla genererade data som finns tillgängliga att dela med viktiga intressenter vet ofta inte ens de företag som rapporterar dem vad de betyder eller hur de ska presentera dem.

Trots den betydande ökningen av användningen av data i alla aspekter av verksamheten, uppgav bara 24 procent av den globala arbetskraften att de var helt säkra på sin förmåga att läsa, arbeta med, analysera och argumentera med data, enligt en undersökning av Qlik.

Behovet av att berätta en historia med hjälp av data har en inverkan som sträcker sig längre än till att locka till sig kunder, anställa personal eller rikta sig till investerare. Att ha förmågan att förstå ESG-data kan leda till beslutsfattande med stora konsekvenser för människor och vår planet. På högsta nivån bidrar det till beslut som ligger till grund för viktiga mål, till exempel FN:s klimatkonvention. Det är här som globala standarder för rapportering av ESG-data kommer in i bilden – om företagens utsläppsmål kanske har varit något otydliga har vi nu möjlighet att anpassa företagen till de globala organ som driver förändring.

Annons

Det finns vetenskapliga skäl till varför målet om att begränsa ökningen av medeltemperaturen till 1,5 grader har satts upp, men även för de största organisationerna kan det vara svårt att förstå hur deras verksamhet har ett direkt samband med detta mål. Med en bättre förståelse för data och förmågan att se berättelsen i informationen har företagen en mycket starkare position för att anpassa sin verksamhet till globala mål och, vilket är avgörande, fatta beslut som har en påtaglig inverkan.

För att ESG-data ska kunna förmedlas korrekt måste varje företag kunna presentera dem på ett användarvänligt sätt. På så sätt kan alla intressenter arbeta med data för att anpassa och aktivera proaktiva insatser för att bedriva en mer hållbar verksamhet. Att till exempel utveckla exakta scenarier och simuleringar på ett öppet sätt innebär att alla i organisationen kan förstå de viktigaste åtgärderna som måste vidtas.

Det är det som är nyckeln. att göra data användbar för vardagliga användare. De kan vara detaljerade eller resultatet av komplexa beräkningar som bygger på flera olika källor. Men om man ger medarbetarna möjlighet att själva använda sig av informationen och använda den för att stödja sina roller, i stället för att behöva tolka enorma informationsmängder, kan det få betydande effekter – särskilt på ett område som har varit föremål för lite spårning och rapportering.

Annons

Både regeringar och företag behöver överge hållbarhetsmål som bygger på ”magkänsla” och i stället sätta data i centrum för miljöinitiativ och hållbarhetsmål. Genom att ha en strategi som bygger på data och förståelse av data kan företagen inte bara förstå hur deras affärsmetoder påverkar miljön, utan de kan också identifiera förbättringsområden och kommunicera detta tydligt till alla berörda nyckelintressenter.

Julie Kae
Hållbarhetsansvarig och Executive Director på Qlik

 

Annons