Finans

104 miljoner i kreditförluster för Avida Finans

Kreditförlusterna för Avida Finans ökade till 104 miljoner kronor jämfört med 37 miljoner kronor motsvarande period förra året. Rörelsereslutat landade på minus 7 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-05-29
Publicerad 2020-05-29

– Årets första kvartal innebar en fortsatt tillväxt med en volymökning på 50 procent  jämfört samma period 2019 och Avida har nu en total utlåning på 9 523 miljoner kronor, säger Tord Topsholm, CEO på Avida i en skriftlig kommentar.

– Efterfrågan för våra produkter är fortsatt stark och vi har stängt ett flertal fina affärer inom företagsutlången under kvartalet. Avida har även fått godkänt att gå med i de statliga garantiprogrammen i både Norge, Sverige och Finland vilket innebär att vi kan hjälpa fler företagare att klara sig igenom den pågående krisen.

Januari – mars 2020 jämfört med januari – mars 2019

Låneportföljen har växt med 50 procent sedan första kvartalet 2019 till totalt 9 523 miljoner kronor.

Räntenettot ökade med 54 procent från 112 miljoner kronor första kvartalet 2019 till 172 miljoner kronor första kvartalet 2020.

Kreditförlusterna ökade till 104 miljoner kronor från 37 miljoner kronor första kvartalet 2019

Rörelseresultatet minskade från 17 miljoner kronor första kvartalet 2019 till minus 7 miljoner

K/I-talet minskade till 41 procent från 53 procent motsvarande period förra året.

Totala kapitalrelationen har minskat till 14,8 procent från 16,9 procent första kvartalet 2019.

Avkastning på eget kapital uppgick till minus 2,6 procent jämfört med 10,4 procent. samma period 2019.

Med anledning av den pågående coronapandemin och det allmänt osäkra makroekonomiska läget i världen har styrelsen för Avida Finans beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 39 miljoner kronor vid utgången av det första kvartalet

Under årets första kvartal tecknade Avida Finans ABs moderbolag Avida Holding AB ett avtal med den globala investeringsaktören KKR angående en nyemission om 300 miljoner norska kronor samt att de har givit ett villkorat erbjudande till samtliga nuvarande aktieägare om förvärv av deras aktier. KKR kommer förutsatt detta även ta plats i Avidas styrelse.

Avida samarbetar med flertalet inkassobolag gällande förfallna fordringar, både i form av försäljning och tredjeparts inkasso. Under kvartalet erhöll Avida ett uppsägningsbrev på ett av avtalen gällande försäljning av förfallna fordringar. Avida för en dialog kring uppsägningen med leverantören. 

Den 27 maj meddelade KKR att de säger upp avtalet till omförhandling så att den beräknade nettolikviden som tillförs bolaget blir cirka 236 miljoner norska kronor istället för 300 miljoner norska kronor.

Platsannonser