Annons

Annons

Sitewide generic

Satsa på aktiemarknaden på längre sikt

Rådgivarens strategirapport ger utsikter för vilka placeringar som är mest intressanta just nu.

Riskerna på räntemarknaden är historiskt höga och på längre sikt talar mer för en positiv syn på aktiemarknaderna, enligt en färsk strategirapport från Söderberg & Partners.

I rapporten skriver rådgivaren om värdepappersmarknaden och vilka placeringar som bedöms som mest intressanta just nu jämfört med den förra genomgången.

"Vi rekommenderar en viss övervikt mot aktiemarknaden. Efter den stora turbulensen som har varit kan det vara värt att se över portföljallokeringen då börsutvecklingen kan ha medfört en minskad aktieandel. Oro över dagens sentiment har inte återspeglats i makrostatistik och vi finner att det finns en viss ”kudde” i värderingen av aktiemarknaden inte minst genom den attraktiva direktavkastningen", framgår det av strategirapporten.

Annons

Annons

Penningmarknadsinvesteringar viktas istället ner till en så kallad röd signal; de höga riskerna kvarstår och de negativa korträntorna ger ingen anledning att äga fonder av den här typen mer än av portföljtekniska skäl, skriver rådgivaren.

Alternativa investeringar verkar vara desto mer populära som ett bra sätt att sprida risken. Hedgefonder, riskkapital och fastigheter noteras samtliga som goda tillgångar för att diversifiera portföljen.

"Alternativa tillgångar är den tillgångsklass vi har starkast tro på till följd av lågräntemiljön och möjligheten till diversifiering. Vi har kommit långt i konjunkturcykeln men expansionen sker långsamt och över längre tid, vilket innebär att vi inte räknar med någon större avmattning på flera av de utvecklade marknaderna. Räntehöjningscykeln i USA har precis inletts, vilket historiskt inte har lett till en snabbt efterföljande recession. Den kinesiska avmattningen har dessutom inte det stora genomslag i andra ekonomier som prisas in idag", enligt rapporten.

Söderberg & Partners strategirapport tar även upp temat demografi och försöker finna samband mellan befolkningsstrukturen och ekonomiska indikatorer samt värdepappersmarknaden.

"Som tidigare studier visat är korrelationen mellan aktiemarknadens avkastning och befolkningsstrukturen relativt liten. Vi vill dock ändå i denna temadel redogöra för några av sambanden som kan finnas. Störst samband finner vi mellan den nominella BNP-tillväxten och förändringen av personer i arbetsför ålder relativt personer utanför. En tydlig motvind finns främst i Asien, men även i Europa och USA står vi en större andel försörjningsbörda. Om historiska samband gäller väntas därför en tydligt lägre tillväxttakt globalt under de närmaste decennierna".

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons