Annons

Annons

Sitewide generic

Riksbanken kritiseras för burdust tonläge

Hanteringen av finanskrisen 2008 får beröm, men Riksbanken insåg för sent vidden av euroområdets problem. Utvärderarna är också kritiska till tonläget mellan ledamöterna som de bekriver som burdust.

Finansutskottet har låtit två externa experter att utvärdera Riksbankens penningpolitik 2010-2015.

I rapporten lämnar utvärderarna Mervyn King, ex-chef på Bank of England, och Marvin Goodfriend, professor vid Carnegie Mellon University i USA, 15 rekommendationer till riksdagen, regeringen och Riksbanken. De har därtill kommit fram till sex huvudsakliga slutsatser.

Till att börja med berömmer de Riksbankens hantering av ekonomin efter finanskrisen 2008. Utvärderarna anser att det var rimligt att Riksbanken höjde styrräntorna från 0,25 till 2 procent.

Annons

Annons

Däremot menar de att Riksbanken för sent insåg hur omfattande problemen var i euroområdet, med följden att den dröjde för länge med att sänka räntorna.

"Det är frapperande hur mycket tid samtliga ledamöter i direktionen ägnade åt att fundera över den framtida reporäntebanan och åt att redogöra för sin syn på hur reporäntan borde utvecklas under de kommande tre

åren. Det är något surrealistiskt över den precision med vilken enskilda direktionsledamöter uttalade sig om den framtida reporäntebanan med tanke på hur oviss framtiden var och det faktum att marknaden i sina egna förväntningar inte fäste särskilt mycket avseende vid den publicerade räntebanan", skriver utredarna i rapporten.

De kritiserar också tonläget mellan direkationsledamöterna under 2012 och 2013 då det rådde stor oenighet om räntesättningen och penningspolitikens mål.

"Olika uppfattningar och bedömningar (...) måste uttryckas på ett sätt som främjar det gemensamma uppdrag som ledamöterna har tagit sig an. Det var inte bra att protokoll och intervjuer med direktionsledamöter gav prov på ett burdust tonläge som är ovanligt i den offentliga debatten i Sverige.

Det var inte bra att protokoll och intervjuer med direktionsledamöter gav prov på ett burdust tonläge som är ovanligt i den offentliga debatten i Sverige.

Finansutskottet ska nu skicka ut utvärderingen till olika remissinstanser. Därefter ska utskottet behandla utvärderingen och remissvaren.

Det görs bland annat vid en öppen utfrågning i maj och i ett betänkande som behandlas av riksdagen i juni.

Detta är finansutskottets tredje externa utvärdering av penningpolitiken.

Utvärderarnas 15 rekommendationer

1. Riksdagen bör siffersätta inflationsmålet, samt ge mandat till Riksbankens direktion att uppnå detta mål. Utvärderarna rekommenderar ett mål på 2 procent mätt i KPIF.

2. Riksbankens penningpolitiska mål ska vara att upprätthålla prisstabilitet, så som detta definieras via inflationsmålet.

3. Antaganden som görs om tillväxten och räntorna i omvärlden bör förklaras mer ingående i den penningpolitiska rapporten.

4. Riksbanken bör utvärdera sina erfarenheter av publiceringen av en framtida reporäntebana ochanalysen av de stora avvikelserna mellan marknadens förväntningar och Riksbankens prognoser.

5. Riksbanken bör rutinmässigt presentera en analys i sina penningpolitiska rapporter.

6.Riksbankslagen bör ändras för att klargöra att valet av växelkursregim är en fråga för regeringen.

7. Regeringen bör se till att Fi får lämpliga makrotill-synsverktyg.

8. Riksbanken och Fi bör inrätta en gemensam kommitté för makrotillsyn som träffas en gång i kvartalet.

9. Riksbankslagen bör ändras för att förtydliga Riksbankens roll när det gäller att värna finansiell stabilitet.

10. År 2020 bör regeringen ge experter i uppdrag att granska ansvarsfördelningen gällande makrotillsynen mellan Finansinspektionen och Riksbanken.

11-12. Riksdagens finansutskott bör hålla tre utfrågningar om året med Riksbankens direktion efter publiceringen av de penningpolitiska rapporterna.

13. Riksbanken bör komplettera det nuvarande penningpolitiska protokollet med protokoll från möten där huvudscenariot beslutas .

14. Direktionen bör stöpas om till ett penningpolitiskt råd.

15. Riksdagens finansutskott bör ge riksbanksfullmäktige i uppdrag att lägga fram rekommendationer om ändringar i riksbankslagen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons