Annons

Annons

Sitewide generic

Nya kontakter mellan HQ och EBM

HQ har lämnat in flera handlingar till Ekobrottsmyndigheten som åklagare Martin Tidén kompletterat bevisningen med under pågående rättegång. Från försvaret talades det öppet om åklagarjäv under inledningen av onsdagens förhandlingar.

Formaliafrågorna fortsätter att hopa sig för HQ-åklagarna Martin Tidén och Ingela Ohlén. Det stod klart när den tionde rättegångsdagen inleddes på onsdagen.

Åklagarsidan har ännu inte svarat på tingsrättens frågor om de kontakter som förevarit mellan företrädare för Ekobrottsmyndigheten och HQ AB samt Finansinspektionen. Svaret dröjer ytterligare en tid på grund av sportlovsledigheter förklarade Martin Tidén under inledningen av dagens förhandlingar.

När det gäller rättens begäran om en preciseringen av gärningsbeskrivningen och kopplingen mellan brottsbalken och bokföringslagen samt IAS 39-regelverket har Martin Tidén lämnat in ett kortfattat skriftligt yttrande (se bild nedan).

Annons

Annons

Svaret föll dock inte försvaret i smaken.

– Det är ett ytterst otillfredsställande sätt att besvara tingsrättens mycket tydliga fråga, sa advokat Carl-Johan Malmberg som försvarar Curt Lönnström.

– Ordförandens fråga var ju hur man skulle kunna få in de här bestämmelserna under den straffrättsliga bestämmelsen. Och åklagaren har ju vägrat att svara på det utan hänvisar till bokföringslagen men texten är den samma, så min uppfattning är att åklagaren medvetet har svarat undvikande på frågan.

Chefsåklagare Martin Tidén delade inte denna bild:

– Jag tycker att jag har svarat på den fråga som tingsrätten har ställt och kommer att utveckla det i samband med pläderingen.

Carl-Johan Malmberg begärde ett förtydligande från åklagarsidan och var inte nöjd med att vänta till pläderingen. Han framförde att gärningsbeskrivningen måste skrivas om alternativt att delar av åklagarens bevisning gällande bokföringsbrottet ska avvisas.

Förundersökningen kompletteras
Ekobrottsmyndigheten har de senaste dagarna även kompletterat förundersökningen med ett flertal dokument. Enligt Martin Tidén är det HQ AB:s advokater som lämnat in uppgifter från KPMG till Ekobrottsmyndigheten. Flera av försvararna undrade om åklagarna bedriver en fortsatt förundersökning under pågående rättegången, vilket Tidén förnekade:

– Om en åklagare under en pågående rättegång blir kontaktad och får del av uppgifter som kan ha betydelse för utredningen i målet, så menar jag att då blir jag nog tvungen att sno ihop ett förundersökningsprotokoll och skicka in det till rätten och till parterna och det är den utgångspunkten som rättegångsbalken ger. Det pågår ingen aktiv förundersökning för att söka efter nya uppgifter på något sätt utan det är uppgifter som tillförts utredningen utifrån.

Uppgiften att det är HQ som bistått åklagaren med information fick Mats Qvibergs adokvat Hans Strandberg att fälla följande kommentar:

– Vi har anledning att tro att åklagarsidan hela tiden sufflerats av det här processbolaget som finns här i rättssalen, spelar in hela rättegången och löpande ser till att åklagaren får en massa inputs. Ska vi ha det på det sättet så kommer vi ända till slutet få kompletterande förundersökningsprotokoll vilket är mycket olämpligt och det är inte så en brottmålsrättegång ska bedrivas.

Qvibergs advokater protesterade också mot att Martin Tidén försett Catharina Lagerstam, som är ett kommande vittne, med uppgifter. Det skedde i ett mejl den 26 februari då Tidén skickade över en idéskiss över det kommande förhöret men också utvalda sidor från Qvibergs sakframställan i rätten. Uppgiften om mejlet har Qviberg-försvaret grävt fram i Ekobrottsmyndighetens diarie.

Enligt Martin Tidén rör det sig om offentliga handlingar som Lagerstam begärt att få ut. Han ska därför ha haft svårt att neka henne att ta del av informationen.

Qvibergs advokater menade å sin sida att åklagarsidan samarbetar med ett nyckelvittne och bryter mot reglerna som säger att ett vittne på förhand inte ska ta del av vad som utspelat sig i rättssalen.

Mikaels Königs advokat Tomas Nilsson avslutade försvarets anstormning med att peka på reglerna kring åklagarjäv.

– Det är onekligen så att det finns regler i rättegångsbalken om åklagarjäv och de reglerna hänvisar till de jävsregler som gäller för domare. Och då bör man ställa sig den frågan om det agerande som man nu gör som åklagare skulle vara acceptabelt från domarhåll om man gjorde på samma sätt. Jag ska inte säga mer nu än att de regler som gäller för domare, och de är ju rätt stränga, de gäller också för åklagare, och jag tycker att det finns anledning att fundera över det också när det gäller de kontakter som har förekommit och tydligen förekommer med HQ AB och deras ombud.

Chefsrådman Karin Kussak gav inget besked om hur rätten ser på försvarets invändningar utan bad att få återkomma till frågorna. Inte minst inväntas åklagarnas kompletta svar på rättens frågor om HQ-kontakterna.

Förhör med Mikael König
Därmed var det dags för onsdagens egentliga huvudnummer, förhöret med HQ:s tidigare vd Mikael König. Försvaret hade på förhand begärt att inga inspelningar, förutom tingsrättens egen, skulle tillåtas under förhöret vilket rätten godkände.

Mikael König inledde precis som Stefan Dahlbo med en längre redogörelse. Han beskrev en overklighetskänsla och frustrationen över att ha suttit i ett "processfängelse" i fem år.

– Att jag eller någon annan försökt att fiffla med eller försköna redovisningen för att dölja ekonomiska problem är påståenden som är helt orimliga, konstaterade König.

Han beskrev sin resa inom HQ och vd-tiden sedan 2007 då han fick tackla nya regelverk men även fick leda verksamheten genom finanskrisen och dess efterdyningar. König påpekade särskilt att HQ inte redovisade några kundförluster under denna tid och heller inte var i behov av några nya pengar vilket var fallet för flera av storbankerna.

Martin Tidéns förhör med Mikael König blev precis som i Stefan Dahlbos fall därefter en ganska avvaktande sparring mellan parterna.

König höll precis som Dahlbo fast vid att det inte fanns något beslut om att stänga tradingportföljen under 2009. Sista datumet var istället januari 2011. Tradingdiskussionen på ett måndagsmöte i slutet av 2009 mellan Mikael König, Stefan Dahlbo, Mats Qviberg och Fredrik Crafoord mindes König som driven av det dåliga kvartalsresultatet för tradingen. König lyfte frågan om man inte borde minska risken när man ändå skulle redovisa en förlust.

Fredrik Crafoord skulle ha förordat ytterligare tid för att minska portföljen och så blev det också enligt König som hävdade att det helt saknades en analys av vad det skulle kosta att stänga portföljen vid tillfället.

Åklagaren tog upp flera exempel på HQ:s egna riskberäkningar i form av edge, vega-analyser och overnight-risk som visade att HQ:s tradingportfölj växte i omfattning men också avvek från marknadsvärde. König upprepade hela tiden att det handlade om en palett av kontrollfunktioner som användes för att bedöma utvecklingen i den komplexa tradingportföljen. Den faktiska kvaliteten i exempelvis enskilda edge-beräkningarna var däremot låg då de baserades på spridda prisuppgifter.

När det gäller de faktiska brottspåståendet om felaktig redovisning och missvisande uppgifter i externa rapporter gjorde König inga medgivanden. Han hävdade istället att HQ redovisat korrekt utifrån observerbar marknadsdata samtidigt som redovisningsmodellen var transparent beskriven i årsredovisningen.

På ett flertal detaljfrågor hänvisade han till dokument eller att han helt enkelt inte längre minns. I andra delar kunde han dock redogöra mer exakt för vad som hänt vissa dagar.

Det gäller exempelvis "cover my ass"-mejlet som Fredrik Crafoord skickade till Mikael König den 23 februari 2010 då riskavdelningen låg på honom om omvärdering av positioner till marknadspris (se tidigare artikel här).

Enligt Mikael König handlade det inte om att HQ-cheferna körde över riskavdelningen utan endast om att tradingavdelningen skulle få lugn och ro under en mycket dramatisk börsdag. Redan påföljande dag skulle man ta ett möte om värderingen.

Sammantaget höll sig Mikael König väl till den försvarsstrategi som framträtt under sakframställan och förhöret med Stefan Dahlbo. Efter åklagarens förhörsdel hade inga av försvarsadvokaterna några kompletterande frågor.

Rättegången går vidare på torsdag med förhör av Curt Lönnström, tidigare styrelseledamot i HQ och HQ Bank.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons