Annons

Annons

Sitewide generic

"Jag fick inga varningstecken"

Mats Qviberg bjöd hårdnackat motstånd när det blev dags för förhör i HQ-rättegången. Åklagarsidans främsta framgång blev att Qviberg distanserade sig från tradingverksamheten och därmed indirekt la ett större ansvar  på Stefan Dahlbo och Mikael König.

Fredagens förhandlingar i HQ-rättegången inleddes med nya åklagarattacker från försvarets sida. Mats Qvibergs advokater Hans Strandberg och Olle Kullinger presenterade ytterligare detaljer kring tillkomsten av de tilläggsprotokoll med nya bevisuppgifter som åklagaren lämnade in tidigare under veckan.

Åklagare Martin Tidén berättade själv öppet vid förhandlingarna i onsdags att materialet kommer från HQ AB:s juridiska ombud men försvararna menade ändå att Ekobrottsmyndigheten försökt dölja källan till handlingarna.

Enligt Qviberg-försvaret tipsade en av HQ:s advokater på Frank advokatbyrå Ekobrottsmyndigheten genom ett SMS den 24 februari. I tilläggsprotokollet anges däremot att det är Ekobrottsmyndighetens personal som kontaktar Frank och begär ut information.

Annons

Annons

– Om man läser de här så ges man intrycket att EBM har suttit på sin kammare och lusläst HQ:s inlaga i tvistemålet och på [sidan] 76 hittat något som man tycker är spännande och då har man begärt det från Frank advokatbyrå, sa Olle Kullinger som hävdade att informationen om SMS:et den 24 februari först framkommit sedan försvaret begärt uppgifter om SMS-kommunikationen mellan EBM och Frank:

– Det har dolts för Mats Qviberg och de övriga tilltalade.

Åklagare Martin Tidén kontrade med att uppgiften om SMS:et finns i diariet där det ska ha lagts in redan den 26 februari.

Även Johan Dyrefors försvarare tog tillfället i akt att kommentera den nya bevisningen.

– Den stora frågan man har är varför man håller på och kommunicerar med SMS och sedan ser man att det läggs inte in i diariet och det enda skälet vi kan se är att man vill kommunicera med HQ:s ombud och sedan välja vad det är man ska lägga in i diariet och det är inte förenligt med reglerna, sa advokat Torgny Wetterberg.

Det fick Martin Tidén att reagera kraftigt:

– Fru ordförande, det här är en kompletterande sakframställan och det kommer pläderingsfrågor, det kommer påståenden som är helt... det får vara någon ordning tycker jag på vad advokat Wetterberg tar sig för.

Chefsrådman Karin Kussak uppmanade Torgny Wetterberg att hålla sig till sakframställan. Denna blev minst lika kritisk mot Ekobrottsmyndigheten.

Den aktuella kompletterande bevisningen innehåller bland annat en skrift från KPMG 2008 där ett av firmans internationella bolag yttrar sig över de nya reglerna i IFRS 7. Enligt åklagarsidan åberopas materialet för att visa att det fanns en värderingshierarki i IAS 39 som överensstämde med kraven i IFRS 7.

– Det här visar att åklagarna är fast i det feltänk som Finansinspektionen hamnade i när HQ Banks tillstånd drogs in och som Finansinspektionen och HQ sedan fick EBM att anamma, kommenterade Torgny Wetterberg.

Dyrefors-försvaret ägnade lång tid under den ursprungliga sakframställan åt att förklara skillnaderna mellan regelverken. Sammanfattningsvis hävdar försvaret att IFRS 7 medförde nya krav på redovisning av finansiella instrument i extern rapportering, däremot förändrades inte värderingsreglerna i IAS 39. Denna förändring gjordes först i och med IFRS 13 som kom flera år efter den period som är aktuell i brottmålet.

Advokaterna högläste ur de nya KPMG-dokumenten för att visa just detta, alltså att åklagarsidan ska ha missuppfattat innebörden.

– Därför är det innehållsmässigt inte ett likhetstecken mellan vad som gällde för värdering enligt IAS 39 och vad som gällde upplysning enligt IFRS 7, summerade Torgny Wetterberg.

Åklagarna valde att inte bemöta försvarets invändningar.

Mats Qviberg efterfrågade motivet
Först ett par minuter efter klockan tio blev det så dags för dagens huvudnummer, förhöret med Mats Qviberg. Han inledde som sina medåtalade med ett eget anförande.

– Jag står åtalad för grovt svindleri, något som känns oerhört främmande... Med tanke på det grundläggande påståendet i ett svindleriåtal är att du har lurat ägarna, inte minst de små ägarna. Någon här inne bör förklara för mig vad jag skulle ha att vinna på det, vilket var mitt motiv, frågade sig Qviberg.

Han berättade om hur han under alla år hållt sig borta från skatteplanering, och nämnde i samma andetag att familjen Qviberg betalat in 600 miljoner kronor i skatt de senaste 14 åren.

– Under mina 40 år på kapitalmarknaden har jag aldrig haft en enda betalningsanmärkning, inte någon erinran från varken Finansinspektionen eller Skattverket.

Mats Qviberg gjorde direkt klart att han aldrig fick några varningssignaler rörande HQ:s tradingverksamhet, en verksamhet som han också distanserade sig tydligt ifrån.

– Efter åklagarens framställan i det här målet har det framstått som att min huvudsakliga uppgift var att utöva kontroll över HQ Banks tradingverksamhet. Ingenting kunde vara mer felaktigt.

– I mina advokaters sakframställan har genomgåtts vilken information jag har fått under den här tiden, någon annan information har jag inte erhållit. Detta var naturligt mot bakgrund av den rapporteringskedja som fanns inom bolaget. Jag fick inga varningstecken innan den 17 maj 2010, förklarade Mats Qviberg.

Att det inte skulle bli något lätt förhör för åklagarsidan stod klart direkt. På en tidig fråga om Mats Qviberg varit involverad i bankverksamheten blev svaret:

– Ja, jag var jultomte precis före jul och delade ut julklappar till personalen.

Att det låg ett betydligt större allvar över dagen var dock tydligt, inte minst då Hans Strandberg och Olle Kullinger vakade noga över sin klient och ofta bröt in med kommentarer och tillrättavisanden mot åklagare Martin Tidén som höll i förhöret.

Qviberg själv drog konsekvent upp en tydlig gräns mellan sin egen roll som ordförande i moderbolaget HQ AB och verksamheten i banken.

Så här lät det när Martin Tidén bad Mats Qviberg kommentera beskrivningen i årsredovisningen av HQ:s värdering av tradinglagret:

– Jag upplevde att det var en ren bankfråga.

– Fast det finns en beskrivning i HQ AB:s årsredovisning om den teoretiska värderingstekniken vid värderingen av optioner.

– Det var inget jag medverkade till.

– Men har du läst den? Har du läst avsnittet om den teoretiska värderingen?

– Jag är ledsen, men så noga läser inte jag så jag kommer ihåg det sju år senare.

Just svaret att "det var en bankfråga" återkom gång på gång under förhöret. Därmed markerade Qviberg att det rörde en detaljnivå som endast bankens specialister var inblandade i. Indirekt sköt han samtidigt över ansvar på Stefan Dahlbo och Mikael König som också står åtalade.

Martin Tidén prövade även att få Qviberg att kommentera resultateffekten vid HQ:s omvärdering av optioner men även här tog det stopp.

– Vad är det som händer när HQ Bank AB värderar om den här optionen från 29,72 till 19?

– Då föreslår jag att åklagaren ställer den frågan till revisorerna, jag kan inte svara på det.

Mot slutet av förhöret tröt tålamodet för åklagaren som utbrast att "du har jobbat 40 år i sektorn" när Qviberg inte ville svara på skillnaden av att använda historisk eller implicit volatilitet vid optionsvärdering.

De gånger Qviberg faktiskt gav sig in i ett resonemang som rörde tradingen var han noga med att lägga till brasklappar om att han inte var insatt, som här när han kommenterade att volatiliten i marknaden inte var rak men att rak volatilitetet ändå kunde användas i bankens värdering:

– Det är klart att det inte var en rak volatilitet i marknaden, det ändrades varje sekund. Man valde väl det här för att det här var bästa sättet att beskriva bolagets situation, men det är mina spekulationer.

När det gäller omständigheter som åklagarsidan åberopat som bevisning, exempelvis den stora edge som fanns i tradingportföljen, var hans beskrivning betydligt vassare:

– Det är en väldigt dålig likviditet i långa optioner, det är bara i de korta som det finns bra priser, därför skapades en edge, och därför var det något som vi inte fäste så stort avseende vid. Vilket man inte borde göra nu heller, trots denna rättegång.

Åklagare Tidén försökte trots det hårdnackade motståndet visa på att Mats Qviberg var mer involverad i tradingverksamheten än han vill erkänna. Han återkom till de mejlexempel som han åberopat under sakframställan där Mats Qviberg kommunicerar direkt med Fredrik Crafoord.

En sådan mejlväxling finns i september 2008 då Qviberg läxar upp Crafoord då denne sagt sig kunna minska omfånget i portföljen om marknaden är "snäll":

"Marknaden är varken dum eller snäll och det vet Du. Ni ska hålla er till de regler som finns. Behöver vi ta ett möte i morgon?".

Qvibergs egen förklaring till att han tillrättavisade Crafoord var att han kort och gott blev förbannad över ordvalet. En liknande reprimand ger han ett knappt år senare i augusti 2009 då tradingen dragit över en av risklimiterna och Qviberg skriver att limiten "är ett tak, inte ett golv".

Bjudning till åklagaren
Mats Qviberg bekräftade att han fick SMS med dagsresultatet i tradingen från hösten 2008 och att han även fick kopior på de mejl som skickades ut till bankens styrelse när det gällde tradingens limitgränser. I förhöret förklarade han att han sällan brydde sig om att läsa mejlen "det var rena bankfrågor, det löste bankens styrelse och ledning", däremot var SMS:en viktiga för honom.

– Hur engagerad var du i de frågorna, har du svarat på de här mejlen eller har du diskuterat det med Stefan Dahlbo, eller Mikael König eller Fredrik Crafoord, frågade åklagaren.

– Om jag är cc:ad så vet jag att det brukar jag kanske bara radera, jag får hur mycket mejl som helst varje dag.

– Det är inte säkert att du har läst dem?

– Jag ska inte säga ja eller nej på den frågan, jag passar på den frågan... Men jag tror jag kommer ihåg förresten, att jag brukade svara någon gång, "om Stefan Dahlbo tycker att det är ok så har jag inga problem med det". Vet inte exakt hur jag uttryckte det men vet att jag svarade på några sådana mejl.

Några sådana mejl har dock hittills inte presenterats under rättegången, vare sig från åklagarsidan eller försvaret. Här gav Qviberg en bjudning till åklagaren och visade att han av allt att döma är väl insatt i materialet i HQ-utredningen.

I den så kallade slasken finns nämligen fyra e-postmeddelanden från 2009 där Qviberg personligen ger medgivanden till limitöverdrag, något som går emot försvarets linje att limitfrågor endast hanterades internt på banken och av bankens styrelse, enligt HQ:s instruktioner och riktlinjer. Åklagarsidan har dock inte åberopat dessa mejl (se faktaruta) och det blev heller inga följdfrågor på Qvibergs uttalande

Ett sätt för åklagarsidan att försöka undergräva Qvibergs vittnesmål var att ställa hans svar i rättssalen mot de uppgifter han lämnat under polisförhör. Under dessa var han i vissa fall mer detaljerad och bestämd, enligt åklagsidan.

Qviberg gjorde sitt bästa för att ta ned betydelsen av vad han sagt under de tidigare förhören. Han förklarade att vissa svar berodde på sammanblandning av datum men även att han i något fall "svarat mot bättre vetande".

Det senare gällde uppgiften om det fanns ett särskilt datum för när tradingportföljen skulle vara avvecklad i slutet av 2009 eller början av 2010. Vid fredagens förhör sträckte sig Qviberg till att det kunde ha funnits förhoppningar och ambitioner att stänga men att det oavsett rörde sig om en bankfråga som han inte varit involverad i.

Förhörsuppgiften att det skulle kosta 150 miljoner kronor att stänga portföljen i slutet av 2009 var heller inget som Qviberg sa sig känna igen. Hans förklaring var att både han och poliserna kan ha fått uppgiften från Carolina Neuraths bok "Den stora bankhärvan".

– Det är en skönlitterär roman byggd på en verklig händelse fast alla kallar det en faktabok, konstaterade Qviberg.

Han bekräftade däremot att det förekommit ett så kallat måndagsmöte i slutet på 2009 där han tillsammans med Fredrik Crafoord, Stefan Dahlbo och Mikael König diskuterade en stängning.

Enligt Qviberg blev han irriterad över att frågan kom upp i detta forum som han beskrev som "en fikapaus". Hans magkänsla var att HQ-cheferna ville ta ytterligare förluster under 2009 som redan var ett förlorat bonusår för att skapa en "krockkude" inför 2010 då bonuschanserna såg bättre ut.

– Jag reagerade ganska negativt, sa Qviberg och syftade då på bonushungern och inte en eventuell förlustrisk i tradingen.

När det gäller Curt Lönnströms påståenden om att han träffade Mats Qviberg vid ett enskilt möte i september 2009, och då även överlämnade en promemoria om riskerna i tradingen, gick Mats Qviberg honom halvvägs till mötes:

– Curt är en hedersman och jag litar blint på honom och om han säger att jag var hemma hos honom i slutet på september 2009 så litar jag på det även om jag inte kommer ihåg det, det spelar mindre roll, jag tror inte han skulle ljuga om en sådan sak. Men jag har inte fått något PM.

Qviberg höll alltså fast vid sin inledande kommentar att det var först den 17 maj 2010 som han fick en tydlig varningssignal om att något inte stod rätt till i tradingverksamheten.

Liksom under de tidigare förhören valde försvarssidan att inte ställa några egna efterföljande frågor.

Försvaret gav heller ingen omedelbar reaktion på beskedet att referenten Carl Rosenmüller är föreslagen för omval till Försäkringsjuridiska föreningens styrelse och att valberedningen samtidigt föreslår nyval av advokat Elin Awerstedt på Frank advokatbyrå, samma byrå som företräder HQ i den pågående skadeståndsprocessen.

Carl Rosenmüller informerade om saken under fredagen samtidigt som chefsrådman Karin Kussak uppmanade försvaret att inkomma med eventuella synpunkter till tingsrätten.

På tisdag går rättegången vidare med förhöret av KPMG-revisorn Johan Dyrefors.

Limitmejlen i slasken

I den omfattande mejldatabasen från HQ finns endast ett mindre antal mejl som direkt kommer från Mats Qviberg. Åklagarna har trots detta valt att inte åberopa alla.

Limitmejlen som Qviberg troligen syftade på under fredagens förhör ligger av allt att döma utanför förundersökningen. De finns dock med i den mejlsamling som Stockholms tingsrätt tidigare har offentliggjort.

Det första mejlet är sänt den 5 januari 2009 då riskavdelningen meddelar att tradingen överskridit bruttosäkerhetsbeloppet. "Det är okej för mig", skriver Qviberg. På mottagarlistan finns ledamöterna i HQ Bank samt anställda på riskavdelningen.

Nästa exempel är från den 6 maj 2009 då riskavdelningen larmat om att over-night-risken ligger över givet mandat. "Helt ok för mig", skriver Qviberg, även denna gång med bankledamöter och riskpersonal på mottagarlistan.

Den 8 maj passeras en nyligen höjd over-night-limit på nytt. Mats Qviberg efterlyser Fredrik Crafoords kommentar i ett mejlsvar.

Den 16 juli återfinns det fjärde exemplet, återigen handlar det om att bruttosäkerhetsbeloppet överskridits. "Okej om Micke och Stefan tillstyrker", skriver Qviberg.

Ytterligare ett mejl från ett limitöverdrag senare samma månad visar att Mats Qvibergs roll i diskussionen tas för given. Det är styrelseledamoten Thomas Erséus som kommenterar en begäran om utökade limiter så här:

"Låter vettigt tycker jag. Som vanligt känns det dock som att Mats och Stefans ord väger väldigt tungt".

Inte heller detta mejl har åberopats av åklagarsidan.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons