Annons

Annons

Sitewide generic

"Jag är trygg i min yrkesroll"

KPMG-revisorn Johan Dyrefors förhörs i Stockholms tingsrätt och redovisar sin syn av händelseförloppet kring HQ-kraschen samt sin lämnade revisionsberättelse. Med tre myndighetsbeslut bakom sig är det lätt att bli kaxig, uppger han i en del av förhöret.

I går och i dag fortsätter förhöret med KPMG-revisorn Johan Dyrefors i Stockholms tingsrätt där han tillsammans med HQ:s tidigare styrelse stäms av processbolaget HQ som kräver ett skadestånd om 3,1 miljarder kronor plus ränta. 

För Johan Dyrefors del är det situationen vid årsskiftet 09-10 som är central, den som sedan speglades i den efterföljande årsredovisningen.

Johan Dyrefors berättar att KPMG fick information den 22 oktober 2009 om att positioner i tradingen skulle ligga kvar över årsskiftet. KPMG hade möten med tradingen i november där man i en intern kontroll diskuterade värderingen.

Annons

Annons

–Som ni vet var det Tradingen som gjorde värderingen och sedan hade Risk att kontrollera Tradings värdering. Vad vi efterfrågade var att vad händer om den dialogen mellan Risk och Trading hade olika syn på en värdering. Vart tar den vägen. Vem bestämmer. För att tydliggöra den eskaleringsprocessen som behövdes.

Han poängterar hur viktigt det är med en värderingskontroll som HQ hade där Riskavdelningen kommer in och diskuterar värderingen.

Inför årsskiftet 2009-2010 framhöll KPMG samma rekommendationer som från året innan, enligt Johan Dyrefors.

Vad gäller den interna kontrollen, hade den förbättrats eller försämrats eller var den likvärdig med tidigare år?

–Vid den här tiden vet jag en förbättring som hade inträffat, men den kände jag inte till vid det här tillfället. Det jag tänker på är att Risk dokumenterade sig kvartalsvis. Om jag ska svara vad jag visste vid den här tidpunkten så kan jag inte komma på något uppenbart som jag visste. Å andra sidan visste jag inte motsatsen, den hade inte försämrats.

Från din utgångspunkt var det alltså lika, men det hade skett en del?

–Ja, precis.

Torgny Wetterberg gör en övergång till bokslutsgranskningen där fokus läggs på tradingportföljen och tradinglagret. Han påpekar att handlingarna som visas på power point-presentationen har visats en rad gånger under förhandlingarna.

Johan Dyrefors ombeds berätta om dokumentet som visas och svarar kort att dessa visar något som man sett tidigare år. Det är handlingar som ska visa att samma omfattning av revision har gjorts även för 2009 som åren innan. Han uppger att slutsatsen är relevant i sammanhanget. Johan Dyrefors läser upp för rätten:

"Vi har i granskningen av tradinglagret inte identifierat några väsentliga avvikelser”.

Vidare framgår av dokument att Tradingen står bakom värderingen vid denna tidpunkt.

–Här är det fair att säga det att jag inte tror att det är Fredrik Crafoord som står bakom det här. Men det visar att det är fler som är involverade. De tar ställning till detta gemensamt.

Vidare beskriver Johan Dyrefors mötet med Risk på HQ Bank den 15 januari där man gick igenom Risks arbete runt årsskiftet. Här diskuteras värderingsdiskussioner som varit uppe i målet kring vissa positioner och förfallomånader. De förslag som Trading lagt initialt och synpunkter som de hade haft ansåg Risk var fel. 

–Uppenbarligen kom de inte i mål i diskussionerna med Trading. I mina ögon är detta första gången vi får den här tydliga eskalering som vi framhöll var central. Sedan har jag hört att den första gången var per den sista mars men jag tycker att det här är den första gången som jag inte är säker på att jag hade tagit den formella formen om vi inte hade haft detta uppe till diskussion.

–Jag tycker att det är bra och käranden och även åklagaren har tagit upp detta som en form av problem runt värderingen. Dels att Trading har en åsikt som de är beredda att stå för och fäktas och Risk har sina synpunkter och är beredda att fäktas för dem. Det blir en eskalering, man hanterar situationen. Alldeles utmärkt.

–Som vi bedömde det ledde detta fram till mer rättvisande värderingar. Risk var rätt ute. Det var Risks tankar som fick avtryck i den slutliga värderingen.

Vad var bakgrunden till att du skulle ha egna möten med Risk?

–Jag kopplar tillbaka till början av november när vi fick beskedet att tradingen inte skulle avvecklas att vi skulle ha en del positioner och mer Dax-positioner än tidigare. Vi trodde att avvecklingen skulle gå snabbare, men det är skral aktivitet även i Tyskland. Det är den bakgrundsbild jag hade då på den tiden. Jag tyckte det var viktigt att aktivitetsdefinitionen kom på plats. Jag hade ingen egen aktuell uppfattning om aktiviteten på marknaden om Dax-optionen. 

Han beskriver att han ville veta vad detta var för positioner och hur Risk arbetat med sina kontroller, särskilt kring aktivitet. 

–Det som var särskilt viktigt för mig var den nya granskning man infört under hösten avseende aktivitet där man beställde aktivitetsdata från börserna och gjorde egna genomgångar av aktiviteten option per option och koppla den mot den här definitionen man utarbetat för att identifiera på positionsnivå vilka som är aktiva och inte aktiva. Detta var det centrala i det här mötet. Där kunde jag se att det fanns aktivitet i ett antal Dax-optioner som var betydligt högre än OMX-optionerna. För den stora mängden var aktiviteten precis lika låg som OMX-optioner det vill säga obefintlig, eller nästintill obefintlig.

Johan Dyrefors uppger samtidigt att man använt sig av samma värderingsteknik som under tidigare år.

När revisionsteamet läst årsredovisningen för 2009 kommer de fram till att det inte finns något som kan påverka uttalandet i revisionsberättelsen. HQ har påstått att revisionsberättelsen skulle vara oren men Johan Dyrefors poängterar att det känns bra att Revisionsnämnden kommit fram till slutsatsen att den inte skulle vara det.

Johan Dyrefors poängterar även att han som revisor inte har några skyldigheter att göra vidare granskningar efter revisionsberättelsen är lämnad som i detta fall den 11 mars och fram till stämmodagen den 15 april. 

Fick du någon information om någon ansträngd likviditet under april?

–Nej.

Vad var din uppfattning om värderingsmetoden?

–Min uppfattning var att den var enligt IAS 39 och att det ledde till en rättvis och korrekt värdering.

Johan Dyrefors svarar även på HQ:s påstående om en bristfällig riskmätning och kontroll. 

–Man kan ju önska sig mycket, men det betyder inte att det blir bättre. De kontroller som fanns inom HQ, de existerade och var ändamålsenliga. Det fanns en fungerande Riskfunktion.

Han berättar vidare att han för första gången fick veta att det var problem i Tradingportföljen i maj efter styrelsemötet Curt Lönnström ringde upp honom och berättade om styrelsemötet och om att man arbetat i särskilda arbetsgrupper där det framgick att bland andra Catharina Lagerstam skulle hjälpa Fredrik Crafoord. Han fick veta att man vill påskynda avvecklingen och är beredda att ta en del kostnader. Vad han minns talade man då om 50-100 eller 70-100 miljoner kronor.

När han sedan tar del av utkastet av pressmeddelandet dagen innan det publicerades förstod han att det var mer omfattande än vad Curt Lönnström berättat för honom.

När Johan Dyrefors förstod att HQ hade kontakt med Finansinspektionen ville han säkerställa att de kände till att han var medveten om dialogen och att det var därför han själv inte tagit kontakten. Senare bestämdes ett möte.

–Det blev ett väldigt konstigt möte. Det var värre än polisförhören, säger Johan Dyrefors och hänvisar till ledande frågor och förutfattade meningar.

I slutskedet av huvudförhöret får Johan Dyreford fritt möjlighet att säga sitt. Han nämner bland annat att det är lätt att bli kaxig när man har tre myndighetsbeslut bakom sig som säger att han gjort rätt att avge en ren revisionsberättelse i HQ.

–Vi har under drygt en och en halv dag gått igenom revisionen och vad som finns bakom de där vita och röda pärmarna. Jag hoppas att det ändå kommit fram en bild av vår revision och att jag står upp för den revisionen. Med bakgrund av det som vi sett i de inlagor till Revisorsnämnden och de påhopp som varit borde jag egentligen vara en tillintetgjord människa, bedrövad. Men jag känner mig inte så. Jag hoppas att ni inte får den bilden. Jag är trygg i min yrkesroll. Jag vet att vi hade grund för att avge rena revisionsberättelser. Jag hoppas att tingsrätten kommer fram till samma bedömning avseende mig, KPMG och vår utförda revision.

Huvudförhöret med Johan Dyrefors har dragit ut på tiden. När HQ inleder motförhöret sent under onsdagen ligger fokus på observerbara, icke observerbara marknadsdata, historisk volatilitet, implicit volatilitet, aktiv marknad samt inaktiv marknad.

HQ-sidan tar även upp att huvudrevisorn Johan Dyrefors tagit hjälp av två specialister på KPMG under sitt uppdrag under HQ-uppdraget.

De poängterar även att Johan Dyrefors haft revisionsuppdrag i tre bolag kopplade till Mats Qviberg. På frågan om han haft uppdrag hos fler bolag med kopplingar till Mats Qviberg kan Johan Dyrefors inte riktigt svara på den frågan.

Om jag förstår dig rätt så de Dag 1-resultat som uppkommer vid en värdering utan stöd av observerbara marknadsdata kan man inte resultatföras direkt, utan de måste periodiseras på lämpligt sätt?

–Ja, om vi menar samma sak med Dag 1-resultat, svarar Johan Dyrefors.

HQ:s Markus Axelryd hänvisar till ett polisförhör där Johan Dyrefors uppgett detta.

Förhöret med Johan Dyrefors fortsätter på liknande vis under fortsättningen av dagen. Där HQ ställer frågor kring det som Johan Dyrefors uppgett under förhör med EBM. Johan Dyrefors blir snart irriterad och kritiserar att HQ tar fram uppgifter från förhör med EBM istället för att använda sig av de skrifter som han skickat in till Revisorsnämnden om samma frågor. HQ:s Markus Axelryd ger ingen reaktion på kritiken.

Stämmer det att du hade lämnat en oren revisionsberättelse om att banken hade resultatfört väsentliga belopp utan stöd av observerbara marknadsdata?

–Ja, om det hade varit väsentliga belopp som hade varit resultatredovisade. 

HQ:s Markus Axelryd upprepar:

Om man resultatfört väsentliga belopp utan stöd för observerbara marknadsdata hade du då lämnat en oren revisionsberättelse?

–Ja, om det hade varit så och att det var klarlagt att det ej är observerbara marknadsdata, om det är väsentliga belopp.

HQ:s Markus Axelryd visar sedan på ett dokument där Johan Dyrefors ska redogöra om han anser att det berör värderingar IAS39 eller IFRS7. Svaret är inte helt lätt.

–Spontant är att fokus är med anledning av nivåindelningen av IFRS7.

Johan Dyrefors förklarar att KPMG har tagit upp i sakframställan att regelverket haltar. IFRS7 kommer in i förtid som tilläggsupplysning innan den underliggande värderingsrekommendationen var på plats. 

HQ-sidan läser vidare i dokumentet och Dyrefors får svara på frågor såsom om det rör sig om observerbara marknadsdata eller ej utifrån exempel.

Vad är din uppfattning är detta observerbart marknadsdata enligt IAS39?

–Ja, det kan det vara.

Trots att det står här att det är icke observerbart marknadsdata?

–Ja, men det här är som jag säger framtidens regelverk. Såhär ser IAS39 ut IFRS13. Det är det som är skillnaden och det som vi försökt få er att förstå att IAS39 är densamma sedan 2005 och sedan kommer IFRS13 2013 och då kommer du se exakt de här exemplen inkorporerade i IFRS13. När jag ger min revisionsberättelse för den sista för sista december 2009 så har jag avgett den enligt gällande regler och god redovisningssed vid det tillfället.

HQ:s ombud Marcus Axelryd ställer då frågan om det är korrekt att historisk volatilitet i aktieoptioner är observerbar marknadsdata vid värderingen men när man sedan ska informera marknaden om vilken indata man använt vid värderingen så utgjorde detta icke observerbar marknadsdata.

–Ja, som jag säger så haltar regelverket. Vid den här tidpunkten måste jag medge att jag inte är helt säker på hur jag ska ställa mig till den frågan vid den tidpunkten eftersom jag vet varifrån de svenska aktörerna kommer och hur man ser på detta. De flesta skulle betrakta detta som nivå 2. Och detta är ett ärligt svar. Det viktigaste för mig och det vill jag understryka, det är värderingen som är intressant och den äger rum enligt IAS39 och den är oförändrad.

–Om vi tittar på HQ specifikt så på grund av den metod som jag har synpunkter som man använder så lade man detta i 3:an så då måste du vara nöjd, säger Johan Dyrefors.

Motförhöret, lett av Marcus Axelryd, med Johan Dyrefors fortsätter under förmiddagen i dag, torsdag. 

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens  skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons