Annons

Annons

Sitewide generic

HQtrio.jpg

Mikael König, Stefan Dahlbo och Mats Qviberg i HQ:s årsredovisning 2009.
Mikael König, Stefan Dahlbo och Mats Qviberg i HQ:s årsredovisning 2009.

"Har nog aldrig varit så nervös som jag är idag"

Det blev en känsloladdad inledning på förhörsdelen i HQ-rättegången när Stefan Dahlbo tog till orda som den första av de åtalade. Torsdagens förhandlingar bjöd också på två tunga frågor från rätten till åklagarsidan.

Johan Dyrefors försvarare avslutade sin sakframställan direkt på torsdagsmorgonen. Det kvarvarande avsnittet gällde Revisorsnämndens granskning och beslut rörande revisionen i HQ.

Försvaret gjorde inte oväntat ett stort nummer av Revisorsnämndens slutsatser, inte minst att både HQ och Finansinspektionen fick framföra sina synpunkter till nämnden. De två aktuella besluten rör 2007 samt ett gemensamt för 2008 och 2009. Johan Dyrefors prickades på en mindre dokumentationsfråga men friades i alla väsentliga delar.

Advokat Thomas Tendorf konstaterade att HQ gjorde allt för att få till en fällning, uppbackade av information som man fått av Ekobrottsmyndigheten:

Annons

Annons

– HQ gav in omfattande skrifter i syfte att försöka få Johan Dyrefors fälld av Revisorsnämnden. Och här sparade HQ inte på krutet utan tog fram så mycket material och så många argument som man överhuvudtaget kunde uppbringa för att försöka få Revisorsnämnden att besluta att Johan Dyrefors hade åsidosatt god revisionssed – och det gick ju inget vidare bra för HQ.

HQ-åklagarna har också åberopat Revisorsnämndens granskning, speciellt ett avsnitt där man skriver att HQ:s redovisning inte var helt i linje med IAS 39. Här menade försvaret att åklagaren förenklat resonemanget och inte tagit hänsyn till att nämnden fann att HQ och revisorn gjort uppföljningar och kontroller som visade att redovisningsmetoden inte ledde till några väsentliga fel.

Åklagarnas svar
Åklagarsidan hade på förhand utlovat ett uppföljande inlägg som ett svar på försvarets sakframställan. Martin Tidén riktade här in sig på att HQ hade använt icke observerbara marknadsdata som grund för sin värderingsmodell.

Han sa det inte rent ut men mellan raderna framskymtade hållningen att försvaret kokat ihop förklaringar i efterhand som inte gällde på HQ 2009 och 2010. Även om exempelvis Dyrefors försvarare hävdar att DAX-indexets historiska utveckling var ett observerbart marknadsdata så var det inget som HQ ansåg eller använde sig av i sin värdering vid tidpunkten, menade åklagaren.

– Vi menar att det här sammantaget visar att det mean reverting-antagande som man har på HQ handlar om hur man väljer indata, som inte är observerbar, för sin värdering som ligger till grund för bokföringen, sa Martin Tidén.

– Huvudpointen med det här var att visa att HQ, även med de påpekanden som har varit i samband med genomgångar från Johan Dyrefors, så fortsätter man använda sig av icke observerbara marknadsdata i värderingen av positionerna.

Åklagarsidan håller alltså fast vid en av grundbultarna i åtalet som därmed kommer att bli en avgörande fråga för tingsrätten att ta ställning till i den kommande domen.

Känsliga frågor från rätten
Därefter avrundades sakframställningarna med att chefsrådman Karin Kussak och referenten Carl Rosenmüller begärde att åklagarsidan skulle lämna kompletterande svar på två känsliga frågor.

För det första begärde Karin Kussak ett förtydligande gällande åtalspunkten ett som rör grovt bokföringsbrott. Här anges i gärningsbeskrivningen att HQ inte uppfyllde kraven i IAS 39:

"Bristerna består i att det inte framgår av verifikationerna i bokföringen hur resultatet beräknats utifrån värderings- och redovisningshierarkin enligt IAS 39".

Men då aktuella avsnitt i brottsbalken och bokföringslagen inte relaterar till IAS 39 måste nu åklagarsidan precisera sin ståndpunkt. Flera av försvararna har redan opponerat sig mot att IAS 39 alls skulle ha bäring på den löpande bokföringen.

Karin Kussak hänvisade till att IAS 39 gäller som svensk lag genom en EU-förordning men indikerade att det ändå kan bli problem med legalitetsprincipen om åklagarna inte förtydligar hur de gör kopplingen till brottsbalken.

Martin Tidén hade inget direkt svar på frågan men lovade att återkomma med ett skriftligt svar.

Fråga nummer två från rätten visade att den uppmärksammat Mats Qvibergs försvarares invändningar mot kontakterna mellan Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och HQ (se tidigare artikel här).

– Det fanns flera uppgifter av vilka det framgår att åklagarsidan har haft kontakter och möten med Finansinspektionen och även med företrädare för HQ AB i sin nuvarande form. Och HQ AB är ju i ett tvistemål motpart till flera av de tilltalade i det här brottmålet. Så rätten vill ställa följande frågor till åklagaren och det är, vad har syftet med de här kontakterna varit... och nästa fråga är om det från åklagarsidan till Finansinspektionen eller HQ AB kan ha lämnats några uppgifter för vilka kan gälla sekretess?

Carl Rosenmüller begärde att åklagarsidan ska redogöra för händelserna och motivera ett eventuellt utlämnande av handlingar. Även här bad Martin Tidén om tid att få återkomma med ett svar.

Dags för förhören
Stefan Dahlbo höll en känsloladdad nästan en timme lång redogörelse över sin egen karriär och arbetet med HQ innan åklagarens förhör inleddes.

– Jag har nog aldrig varit så nervös som jag är idag... Det här är en helt overklig och helt ny situation för mig, sa Stefan Dahlbo som gjorde en egen reflektion över åtalet:

– Vi sitter här, vi är anklagade för grov brottslighet, och jag som alltid har försökt göra saker rätt. Jag har läst åtalet gång på gång, jag har läst att vi tillsammans och i samförstånd och så vidare och så vidare, och detta dessutom tillsammans med vår revisor, och jag ska erkänna att jag inte fortfarande förstått vad det egentligen är som åklagaren lägger oss till last eller vad vi anklagas för. Och det har väl också framgått av sakframställningarna och det som har sagts här tidigare. Men jag har heller inte förstått varför vi skulle ha gjort det eller hur vi skulle ha gjort det. Och jag hoppas att det som har sagts och det som presenterats de senaste veckorna, och det som kommer att sägas, kommer att övertyga er om att vi definitivt inte har gjort det som läggs oss till last.

Dahlbos personliga redogörelse gick där efter väl i linje med sakframställan signerad advokaterna Per E. Samuelsson och Christina Bergenstein. Han fokuserade på regeluppbyggnaden under årens lopp med rutiner, instruktioner och kontroller. Komplexa frågor om värdering och redovisning delegerades till interna och externa specialister.

– Jag var inte specialiserad på internationell redovisningsrätt, jag var inte specialiserad på derivat, jag var inte specialiserad på trading, men man kan lätt få den uppfattningen att man skulle varit det eftersom hela mitt liv efter 2010 har präglats av de här frågorna, sa Dahlbo.

Han poängterade avlutningsvis att han arbetade vidare med HQ under krissommaren 2010 men även under hösten sedan Finansinspektionen återkallat tillståndet för banken.

– Jag fortsatte att hjälpa dem fram till 31 december 2010, då lämnade jag det HQ vars bästa jag alltid haft för ögonen, sa Stefan Dahlbo.

Åklagare Martin Tidén fick inte Stefan Dahlbo att avslöja några anmärkningsvärda uppgifter under det efterföljande förhöret. Samtidigt valde Dahlbo påfallande ofta att svara att han inte hade kunskap om detaljer eller att han inte hade minnen av andra uppgifter än det som hittills framkommit i styrelseprotokoll och liknande dokumentation.

– Jag har inte och jag kommer inte kunna ha enskilda synpunkter på hur trading och tradingchefen värderade enskilda optioner varje dag, sa han vid ett tillfälle när han verkade tycka att Martin Tidéns frågor blev för detaljerade.

Av förhöret var det tydligt att Martin Tidén var intresserad av planerna för tradingportföljen under 2009. Han återkom till ämnet flera gånger. Flera mejl och andra uppgifter i förundersökningen talar om att HQ skulle avveckla tradingen under året men så skedde ej. Istället höjdes limiter och större positioner togs.

Stefan Dahlbo delade dock inte denna bild:

– Planen var att den skulle vara avvecklad senare under 2010 eller 2011 och att Fredrik hade mandatet att hantera den på ett så affärsmässigt riktigt sätt som möjligt.

Så här lät det en stund senare när åklagaren kom tillbaka till frågan:

Martin Tidén;
– Var det ambitionen att den skulle vara avvecklad då eller?

Stefan Dahlbo:
– Ambitionen var att den skulle avvecklas på sikt, ja.

– Men skulle den ha avvecklats under 2009?

– Det fanns aldrig ett fastsatt exakt datum.

– Men var ambitionen att den skulle avvecklas under 2009?

– Det fanns inget datum för det, ambitionen var att den skulle avvecklas på ett affärsmässigt riktigt sätt och det var snarare under 2010.

– Du säger affärsmässigt riktigt sätt, vad betyder det?

– Det innebär att ta vara på de möjligheter som finns i att hedga de här positionerna så att det görs så optimalt om möjligt. 2010 var målsättningen.

– Fick man ta en förlust när man avvecklade?

– Absolut.

– Var det något man diskuterade?

– Det gjordes.

– Vad?

– Vi hade förlust andra halvåret 07, flera kvartal 08 och flera kvartal 09. Det var förluster som togs i arbetet med portföljerna av ett eller annat skäl.

Martin Tidén ställde få frågor om de mer informella kontakterna mellan de åtalade men gick in på de så kallade måndagsmötena där Stefan Dahlbo tillsammans med Mikael König, Mats Qviberg och Fredrik Crafoord återkommande träffades för att prata om olika frågor som rörde HQ, däribland tradingen.

Fredrik Crafoord har tidigare uppgett att han föreslog en avveckling av tradingportföljen i slutet av 2009 till en bedömd förlust om cirka 150 miljoner kronor.

Stefan Dahlbo uppgav att det aldrig handlade om några konkreta diskussioner:

– Vid något tillfälle hösten 2009, jag kan inte säga exakt när, så var det nån av oss som frågade "vad skulle det kosta om man bara stängde den". Och då vet jag att det var nån som sa "kanske 50 miljoner". Och nån annan som sa, "vad händer om vi inte gör det", "ja då kommer vi tjäna pengar".

– Jag kommer inte ihåg vem som sa vad, men om jag dristar mig till att gissa så var det Fredrik som svarade på vad det skulle kosta.

Varken Stefan Dahlbos advokater eller någon av de andra försvararna hade några egna efterföljande frågor när åklagaren väl var klar. Uppenbarligen var de nöjda med vad som kommit fram under dagen. Sammantaget blev det därmed en ganska avvaktande inledning på förhören.

Förhandlingarna gör nu en paus för att återupptas under vecka 10 med förhör av Mikael König. Då ska även åklagarsidan ge svar på rättens frågor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons