Annons

Annons

Sitewide generic

Gillrade fälla för Crafoord

Under onsdagen var det försvarets tur att förhöra Fredrik Crafoord i HQ-rättegången. Försvarsadvokaten Per E Samuelsson gick in hårt för att slå hål på uppgifterna från åklagarens förhör dagen innan.

Advokaterna i HQ-rättegången hade av allt att döma studerat Fredrik Crafoords svar på åklagarens frågor noga när det blev dags för motförhör på onsdagen.

Olle Kullinger, som försvarar Mats Qviberg, inledde utfrågningen och undrade först om Fredrik Crafoord ansåg att tradingavdelningens affärer gjorts på kommersiella grunder. Svaret blev jakande.

Därefter gick Kullinger in på hur tradingavdelningen tankade hem volatilitetsdata från Bloomberg-systemet och vad dessa baserades på. Han frågade vad som skedde med värderingen om volatilitetsuppgifterna ändrades vid en senare tankning. Svaret blev att HQ då skulle justera sina parametrar.

Annons

Annons

Frågorna har bäring på om man kan anse att HQ använde sig av observerbara marknadsdata vid värderingen. Försvaret hävdar att så var fallet.

– Om man sammanfattar frågan om vädering så har vi uppfattat att du inte har gett uttryck eller tycker att värderingen var fel, stämmer det, frågade Olle Kullinger vidare.

– Inte ur ett tradingperspektiv, och ur ett bokföringsperspektiv har jag ingen åsikt, svarade Fredrik Crafoord.

– I tidigare sammanhang har du gett uttryck för att portföljen har värderats enligt rätt principer ända fram till beslutet om forcerad avveckling. Står du fast vid den ståndpunkten?

– Från ett tradingperspektiv, ja.

Olle Kullinger ville också få fram Fredrik Crafoords synpunkter på händelserna under andra kvartalet 2010, en period som ligger utanför åtalet. Han bad bland annat om Crafoords bedömning av hur mycket större förlusterna blev genom beslutet att snabbavveckla portföljen.

– Mitt bästa estimat är att en snabbavveckling ökade förlusten med i storleksordningen 300-400 miljoner, blev svaret.

Fokus på andra kvartalet 2010
Olle Kullinger gick igenom tidigare utsagor från Crafoord där han talar om felaktiga vägval internt på tradingen och även påverkan från en turbulent marknad under andra kvartalet.

– Om man nu ska generalisera det, är din uppfattning att felbesluten och marknadssituationen under Q2 2010 tillsammans med panikavvecklingen ... var det den huvudsakliga anledningen till förlusterna i banken?

– Huvudsakliga delen ja, svarade Crafoord.

Därefter ställde Olle Kullinger ett par mycket specifika frågor som inte fick någon uppföljning eller vidare förklaring.

Den första gällde om Fredrik Crafoord hade lämnat uppgifter till Svenska Dagbladet-journalisten Carolina Neurath om ett måndagsmöte på HQ den 14 december. Mötet skildras i boken "Den stora bankhärvan" där det uppges att Mats Qviberg var emot en stängning av tradingportföljen vid tidpunkten.

– Jag antar att vi har diskuterat den saken ja, svarade Crafoord.

Olle Kullinger ville också få svar på om någon försökt påverka honom att lämna uppgifter som kan vara till Mats Qvibergs nackdel, eller om Fredrik Crafoord försökt påverka någon att lämna sådana uppgifter. Svaret blev i båda fallen nekande.

Därefter tog Stefan Dahlbos ombud Per E. Samuelsson över förhöret. Han inledde med att försöka spåra ett beslut om att avveckla tradingportföljen som innehöll de omfattande optionspositionerna.

Styrelsebeslut saknas
Han började med att gå igenom protokoll och mejl från 2008. Crafoord bekräftade att man i dessa inte diskuterade en avveckling av optionsportföljen. Våren 2008 var det däremot aktuellt att montera ned positionstagningen i enskilda aktier.

Enligt Fredrik Crafoord bildades den så kallade FC-portföljen i februari 2009 då man ville särskilja denna från övrig tradingaktivitet som då räknades som den nya kärnverksamheten. Per E. Samuelsson visade på att bankens styrelse fick en information om detta i slutet på mars 2009.

– Jag [har] inte hittat att bankens styrelse någonsin har beslutat när FC-portföljen ska vara avvecklad, har du sett något styrelsebeslut från banken på det?

– Nej.

– Eller hur den skulle avvecklas, har du sett något styrelsebeslut på hur den skulle avvecklas?

– Inte vad jag kan påminna mig.

– Din egen uppfattning, när skulle FC-portföljen avvecklas, enligt din uppfattning då våren 2009? Hur såg du på det?

– Så snart det var möjligt men den ultimata tidsgränsen såg jag väl som när de underliggande... längsta optionerna förföll.

Denna tidpunkt var januari 2011. Crafoords minnesbild stämde därmed väl överens med den bild som försvaret hittills fört fram under rättegången.

Därefter ägnade Samuelsson lång tid åt att slå hål på Fredrik Crafoords bild från åklagarförhöret på tisdagen att han och tradingavdelningen återkommande skulle ha förespråkat en stängning, helt eller delvis, av FC-portföljen.

Samuelsson gjorde detta genom att läsa upp en rad mejl, beslutsunderlag och protokoll där det framgår att tradingavdelningen kontinuerligt äskade på höjda eller förlängda risklimiter från sommaren 2009 och framåt.

Fredrik Crafoord förklarade att tradingavdelningen lämnade över den "heta potatisen" till riskavdelningen och därmed bankens ledning, om hur man skulle göra. Antingen så fick man ta förluster eller utöka mandaten.

– Men den grundläggande inställningen från din sida, sommaren 2009, var den att ni skulle stänga på ett ekonomiskt försvarbart sätt?

– Det är korrekt.

– Och att planen är långsiktig?

– Ja

– Då är vi överens, summerade advokat Samuelsson.

Han pressade Crafoord om vad han egentligen hade för avsikter månad för månad och nöjde sig inte när denne svarade att det var en pågående intern diskussion om tradingen med flera olika valmöjligheter.

Fredrik Crafoord fick gång på gång bekräfta påståendena som kom om att han förespråkade en långsam stängning av portföljen, baserat på det skriftliga bevismaterialet.

– Du ville vänta för då skulle ni unvika förlust?

– Ja.

Fredrik Crafoord berättade också mer om hur tradingavdelningen fick problem med att ligga inom riskmandaten under hösten 2009.

– Jag antar att det handlar om att riskmatrisen gör att vår handlingsfrihet är svår att utöva, det vill säga vi är tvungna att justera positioner hela tiden varefter indexet rör sig, underliggande värde förändras, måste vi göra någon transaktion för att komma under risklimiten.

– Och det skulle skada möjligheterna att stänga så ekonomiskt som möjligt, är det riktigt uppfattat, frågade Samuelsson.

– Ja.

Gillrad fälla
Exemplen radades upp ända till maj 2010 då Per E. Samuelsson gillrade en fälla för Fredrik Crafoord. Den kom när Crafoord påstod att han vid tidpunkten ville se en snabbare avveckling än den som den nytillträdda avvecklingsgruppen förespråkade.

– Vi var hårt pressade av SEB så jag ville nog att vi skulle stänga snabbare än vad resterande del av... än vad avvecklingsgruppen ville göra, sa Crafoord.

– Du ville stänga snabbare än avvecklingsgruppen i april och maj, frågade Samuelsson.

– Ja, på grund av att SEB satte hård press på oss.

– Är det en bestämd minnesbild du har?

– Ja.

– Ingen tvekan där?

– Nej.

Då kontrade Samuelsson omedelbart med två mejl från den 5 och 16 maj där det framgick att Fredrik Crafoord vid dessa tidpunkter ville "handla på som vanligt" och göra en "gradvis stängning". Därefter tog advokat Samuelsson hem slutpoängen med det omfattande frågebatteriet:

– Mot bakgrund av det vi har pratat om nu Fredrik Crafoord så har jag väldigt svårt att förstå logiken i att du helt plötsligt på ett möte den 14 december skulle ha sagt tvärtom?

Han syftade på uppgiften om måndagsmötet där Crafoord, Qviberg, Dahlbo och König ska ha diskuterat en stängning av portföljen.

– Jag säger att det var så, kontrade Crafoord.

– Stefan Dahlbo har ju hörts, och han säger att det inte var så.

– Okej.

– Har du något papper på att du har rätt?

– Nej.

– Står ord mot ord?

– Ja, i det fallet gör det det.

– Hur ska vi veta att du har rätt?

– Det kan vi inte veta.

Fredrik Crafoord bestred Stefan Dahlbos påstående om att Crafoord vid ett möte i slutet av 2009 istället skulle ha framfört att man kunde avveckla portföljen med vinst om man bara fick tid på sig.

– Den vitsordar jag inte, sa Crafoord om kommentaren.

Per E. Samuelsson avslutade med att gå in på det möte som Crafoord påstod ska ha skett i mars 2010 där han och tradingchefen Tamer Torun ska ha presenterat en avvecklingskalkyl för Stefan Dahlbo och Mikael König.

– Har du något papper på att du förespråkade en stängning, frågade Per E. Samuelsson.

– Nej.

– Ord står mot ord?

– Ja.

– Men jag har ju en mängd papper på att du hela tiden vill göra en successiv avveckling. Har du någon förklaring till att du inte har några papper på det, att så viktiga frågor skulle ha diskuterats informellt?

– Det var så det var, blev svaret.

Per E. Samuelsson undrade därefter varför Fredrik Crafoord inte väckte frågan om en stängning formellt i styrelsen. Här kontrade Crafoord med att det låg utanför hans ansvarsområde.

– Om chefen för trading och jag förespråkar en stängning till en kostnad om 200-250 miljoner och tar det med vd och bankens ordförande är inte saken hanterad då, blev hans motfråga.

Per E. Samuelssons sista fråga gällde om Fredrik Crafoord i rollen som chef för investmentbanking tagit del av bankens instruktionsmaterial. Även här blev svaret jakande. Frågan har bäring på att instruktionerna anger att problem och risker ska rapporteras vidare till överordnad så snabbt som möjligt.

Ingen annan av försvararna eller åklagarsidan hade några efterföljande frågor och med detta tog förhandlingarna påsklov.

Omstart sker den 5 april med förhör av riskchefen Agneta Norgren.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons