Annons

Annons

Sitewide generic

"Förslaget bör skrotas"

Realtids paneldeltagare ger sin syn på det ständigt omdebatterade förslaget.

Det redan hårt kritiserade AP-fondsförslaget går nu in i nästa fas i och med den remissprocess som nyligen avslutats. Flera tunga instanser – bland annat Svenskt Näringsliv, SACO och LO – är kritiska till förslaget i sina respektive remissyttranden.

Framförallt är det förslaget om överstyrelse som har varit föremål för hård kritik.

Realtid.se har frågat Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Aktiefrämjandet, Bengt Rydén, fd ordförande för Sjunde AP-fonden, Günther Mårder, vd för Företagarna, Carl Rosén, vd för Aktiespararna och Isabella de Feudis, vd för SVCA hur de ser på AP-fondsförslaget.

Annons

Annons

Vad tycker du om förslaget?

Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Aktiefrämjandet:

– Det är ju väldigt negativt för såväl pensionärerna som för svensk aktiemarknad. Det här kan ju förväntas leda till lägre pensioner, en ökad indexförvaltning och utförsäljningar av svenska värdepapper. Och dessutom en förlust av en bra förvaltning av aktierna i de svenska företagen från AP-fondernas sida, som jag tror att man har underskattat värdet av i det här fallet.

Bengt Rydén, fd ordförande för Sjunde AP-fonden:

– Jag tycker att förslaget är en överloppsgärning som utgår från föreställningen att det nuvarande systemet fungerar illa. Det fungerar bra.

Günther Mårder, vd, Företagarna:

– När jag tittar på hur AP-fonderna fungerar idag och hur det har fungerat sedan milleniumskiftet kan jag konstatera att de har tjänat oss väl, därför är det förvånande att man ger sig in och vill göra förändringar. De delarna som finns i förslaget vad gäller överstyrelse riskerar att i ögonblick av politisk klåfingrighet leda till förödande negativa konsekvenser. Låt AP-fonderna få verka fritt och bredda istället deras mandat för att kunna göra investeringar i ett bredare utbud av tillgångsslag. Pensionskapitalet skulle göra mer nytta för samhället på så sätt. Idag finns det ju väldigt många begränsningar, exempelvis regeln om att man inte får äga mer än 10 procent. Det hämmar många intressanta investeringar.

Carl Rosén, vd, Aktiespararna:

– Det är svårt att se att det skulle förbättra något. Vi tycker man skall gå tillbaka och titta på alternativet med en stor fond som kan få ordentliga skalfördelar på fastighets- och riskkapitalinvesteringar. Det föreslog de flesta experterna i den föregående AP-fondsutredningen.

Isabella de Feudis, vd, SVCA:

– SVCA välkomnar en översyn av buffertkapitalet inom inkomstpensionssystemet vad gäller modernisering av placeringsregler med mera. Det är viktigt att komma ihåg att AP-fondernas investeringar i private equity-fonder under de senaste 20 åren har bidragit med mycket god avkastning till Sveriges pensionärer. I det nuvarande makroekonomiska läget där räntorna sannolikt kommer att förbli på låga nivåer är det för samhällsekonomin och framtida pensionärer centralt att AP-fonderna kan investera i private equity-fonder på ett genomtänkt och effektivt sätt.

Vad borde finansmarknadsminister Per Bolund göra nu när så pass många tunga instanser har kritiserat förslaget?

Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Aktiefrämjandet:

– Jag tycker att man från regeringens sida bör dra slutsatsen att förslaget ska skrotas. De idéer som har kommit till uttryck här går ju tillbaka till Anders Borg, och även Peter Norman har jag förstått. Och de får alldeles för negativa effekter för att man överhuvudtaget ska överväga att genomföra det här förslaget. Det fungerar ju bra idag, så varför ska man ändra på det? När både LO och Svenskt Näringsliv är överens, och dessutom TCO, då är det ju något som politikerna definitivt bör ta till sig.

Bengt Rydén, fd ordförande för Sjunde AP-fonden:

– Han bör skrinlägga planerna på en ny lagstiftning för buffertfonderna.

Günther Mårder, vd, Företagarna:

– Han borde konstatera att det inte finns något stöd för en större förändring i den riktning som utredningen föreslår, och därmed inse att det inte är läge att göra några stora övergripande förändringar. Man bör istället titta på hur vi kan förädla det vi idag sitter med. Så för Per Bolunds del handlar det om att ta till sig av alla de kloka synpunkter som kommer från marknaden. Sen får man ju alltid göra bedömningar av vilka det är som uttalar sig, vad de har för egenintressen i det här. Men just i den här frågan möts jag av mängder av aktörer som själva inte har någon som helst inblandning, direkt påverkan på eller är beroende av AP-fonderna och deras utformning, men som ändå uttrycker en stark kritik mot förslaget. Och jag tillhör en av dem.

Carl Rosén, vd, Aktiespararna:

– Han borde göra om.

Isabella de Feudis, vd, SVCA:

– Det är för tidigt att uttala sig om i detta läge. Nu måste Finansdepartementet få arbetsro med att sammanställa och analysera remissvaren. Om några förslag därefter ändras så är det viktigt att dessa stäms av med berörda remissinstanser.

Känner du en oro för en ökad politisk styrning av AP-fonderna?

Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Aktiefrämjandet:

– Ja, man öppnar ju för det. Det spelar ju ingen roll vilka löften man får från politikerna idag. Vi talar om en framtid här som handlar om 50 år kanske, och då ska man ju inte idag öppna upp för något som man i framtiden kan utnyttja för politiska ändamål. Den möjligheten ska helt enkelt inte finnas när det gäller förvaltning av svenska folkets pensioner. Där är det avkastning och en ansvarsfull och långsiktig förvaltning som gäller som högsta mål.

Bengt Rydén, fd ordförande för Sjunde AP-fonden:

– Diskussionen är oroande eftersom den tyder på en önskan om politisk styrning av AP-fonderna, vilket jag är mycket kritisk till.

Günther Mårder, vd, Företagarna:

– Ja, absolut. Om vi tittar på förslaget med överstyrelse så finns det uppenbara sådana risker. Man kan säkert försäkra sig kortsiktigt om att man från politiskt håll inte ska utnyttja den möjligheten, utan istället ha en marknadsorienterad överstyrelse som ska titta på pensionsspararnas intressen. Men vad vi kan garantera idag är ingenting värt inför morgondagen. För inom politiken kan det svänga otroligt fort, snabbare än på marknaden skulle jag vilja hävda. Det senaste politiska året är ett tungt bevis på det.

Carl Rosén, vd, Aktiespararna:

– Nej, inte om det sköts på rätt sätt.

Isabella de Feudis, vd, SVCA:

– Det är också för tidigt att uttala sig om i detta läge. Men SVCA tillstyrker promemorians bedömning att AP-fonderna bör vara självständiga vad gäller placeringsverksamheten, samt att de inte bör ges närings- eller ekonomisk-politiska uppgifter.

Per Bolund sa i en intervju med SvD Näringsliv i söndags att fonderna ska vara ledande klimatomställningen av finansmarknaden. Är det rimligt att AP-fonderna tar hänsyn till Sveriges miljömål i sina investeringsbeslut?

Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i Aktiefrämjandet:

– AP-fonderna kan ju egentligen bara ha ett mål – en hög avkastning på lång sikt. Sen måste den naturligtvis komma till på ett sätt som är hållbart. Och där har man ju anledning att ta hänsyn till ett antal restriktioner, som till exempel miljörestriktioner. Men man kan inte sätta miljömål ovanför avkastningsmålet, för då är vi där vi sa att vi inte skulle vara, nämligen politisk styrning.

Bengt Rydén, fd ordförande för Sjunde AP-fonden:

– Fondernas uppdrag innebär att etik- och miljömål ska beaktas, vilket numera ofta är företagsekonomiskt motiverat.

Günther Mårder, vd, Företagarna:

– Till att börja med är det väntat att han säger det. Sen tycker jag visserligen att det ligger en stor portion värde i ett sådant uttalande. Jag tror ju att hållbara investeringar kommer att leda till lägre risk och en mer hållbar avkastning. I grunden måste man börja i det finansiella när man gör hållbara investeringar. Det är svårt att försvara någonting som ger lägre avkastning, men som kan betraktas som mer hållbart. För du kommer inte att få någon varaktighet i det. Det man som politiker bör göra är att bygga upp ett ramverk som gör att skadligt beteende straffar sig. Och där är ju Miljöpartiet ganska hårda, och det tycker jag är rätt. Jag förstår givetvis komplexiteten i att hitta rättvisa verktyg för det här, men det måste vara det som är ambitionen, inte att gå in och göra något syntetiskt i en enskild fond. Det måste baseras på lönsamhet.

Carl Rosén, vd, Aktiespararna:

– Jag uppfattar inte riktigt förslaget så, snarare är det en ambition som är svår att koppla till enskilda placeringsbeslut i en globalt diversifierad portfölj. Anser att landets miljömål ryms i en normal hållbarhetsstrategi.

Isabella de Feudis, vd, SVCA:

– Såsom vi tolkar förslaget så innebär förslagen att AP-fonderna även fortsättningsvis ska stå fria från politiska uppgifter. Även fortsättningsvis bör AP-fondernas huvuduppgift vara att skapa avkastning för Sveriges pensionstagare.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons