Annons

Annons

Sitewide generic

Finansinspektionen straffar Mangold

UPPDATERAD Varning och miljonböter efter utredning som visar på allvarliga brister i verksamheten.

Finansinspektionens beslut publicerades på onsdagsmorgonen. I beslutet skriver FI att Mangold har varit nära att förlora tillstånden för verksamheten.

På grund av bolagets genomförda åtgärdsprogram stannar sanktionen vid en varning och en böter på 6 miljoner kronor.

Av beslutet framgår att Finansinspektionens granskning av Mangold tog sin utgångspunkt i firmans hantering av strukturerade produkter. I slutet av augusti 2012 genomfördes platsbesök hos Mangold under två dagar.

Annons

Annons

I augusti i år fick Mangold besked om att FI förberedde en sanktionsåtgärd.

Granskningen har funnit flera interna brister, huvudsakligen:

- intressekonflikter relaterade till ersättningspaket för anställda

- bristande och vilseledande information till kunder

- brister i lämplighetsbedömningen av kunder, inklusive val av riskprofil

- tillståndspliktig verksamhet har lagts ut på extern part som saknade egna tillstånd

Intressekonflikterna rör framför allt personalens incitament att rekommendera hävstångsprodukter till kunderna, då dessa gav störst intäkt för firman och därmed också påverkade den egna ersättningen mest.

"Mangold har bland annat brustit i sin hantering av intressekonflikter. Finansinspektionen konstaterar att det funnits starka incitament för bolagets rådgivare att rekommendera kunderna vissa produkter framför andra utifrån bolagets ersättningssystem. Bolagets ersättningssystem har även skapat incitament för rådgivarna att rekommendera kunderna att genomföra omstruktureringar i sina värdepappersinnehav, även om detta inte varit lämpligt för kunderna. Dessa intressekonflikter har Mangold inte hanterat på ett fullgott sätt, vilket ökat risken för att kundernas intressen åsidosatts till förmån för bolagets intressen. Därmed har bolaget inte levt upp till grundläggande krav om att tillvarata kundernas intressen när det erbjuder investeringstjänster", skriver Finansinspektionen i sitt beslut.

Myndigheten kritiserar också Mangolds information till kunderna, inklusive klausuler i kundavtal som förde över ansvar från Mangold på kunden.

FI konstaterar också att Mangold har köpt in en placeringstjänst från externa aktörer som använts för att göra förändringar i kundernas diskretionärt förvaltade portföljer. Dessa externa aktörer har inte haft tillstånd.

"Enligt Finansinspektionens bedömning är förberedande analysarbete inför en transaktion i en kunds värdepappersportfölj en väsentlig del av den diskretionära portföljförvaltningen som Mangold tillhandahållit sina kunder. Detta innebär att Mangold genom avtalet har uppdragit åt leverantören att utföra en del av den tillståndspliktiga investeringstjänst som Mangold tillhandahåller sina kunder. Att Mangold har haft ett system för att kontrollera, och i vissa fall blockera, de köp- och säljsignaler som leverantören sänt till bolaget ändrar inte denna bedömning", skriver FI.

FI konstaterar vidare att Mangold under perioden 2010-2012 haft en dålig intern funktion för regelefterlevnad och riskkontroll med hög personalomsättning och små resurser.

"Mangolds regelefterlevnadsfunktion har således under en tvåårsperiod endast genomfört en stickprovskontroll inom bolagets affärsområde Kapitalförvaltning. Affärsområdet, som är ett av de affärsområden som generar störst intäkter åt bolaget, innefattar framtagande av strukturerade produkter, extern distribution av strukturerade produkter, investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning", skriver FI och fortsätter:

"Vidare har regelefterlevnadsfunktionen under 2010 och 2011 inte genomfört några stickprovskontroller alls av hur bolaget uppfyller kraven inom affärsområdena Aktiehandel, Corporate Finance, Emissionstjänster och Market Making. Detta trots att bolaget även inom dessa områden bedriver omfattande och komplex verksamhet".

Mangold har i ett svaromål till Finansinspektionen framhävt att bolaget vidtagit flera åtgärder för att åtgärda problemen, vissa redan innan granskningen inleddes.

"Mangold anser att Finansinspektionen bör avstå från ingripande med anledning av att bolagets brister varit ringa eller ursäktliga samt att bolaget vidtagit rättelse genom de åtgärder som det angivit", skriver FI.

Enligt myndigheten har dock de uppdagade bristerna varit så stora att tillstånden varit hotade.

"Bristerna har varit så allvarliga att Finansinspektionen har övervägt att återkalla bolagets tillstånd. Eftersom Mangold har vidtagit omfattande åtgärder för att komma tillrätta med de iakttagna bristerna bedömer Finansinspektionen dock att det är tillräckligt att meddela bolaget en varning förenad med straffavgift", skriver FI.

Mangold skickade strax före nio på onsdagen ut ett pressmeddelande om att beslutet är publicerat men kommenterar inte ärendet ytterligare. Bolaget har inte tidigare informerat om FI:s utredning.

Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv säger till Realtid.se att han inte hunnit gått igenom Finansinspektionens beslut i detalj.

– Men vi accepterar deras beslut, även om vi inte delar deras uppfattning, säger han.

Mangold-aktien rasar på börsen och var ner över 13 procent vid lunchtid. Boten på 6 miljoner kronor motsvarar nästan hela firmans vinst efter skatt 2012.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons