Annons

Annons

Sitewide generic

Dyrefors invändning i HQ-rättegången

"Att åklagaren, efter Revisorsnämndens beslut, inte lade ner förundersökningen mot mig är milt uttryckt förvånande".

Tisdagens förhandlingar var den trettonde dagen av HQ-rättegången som därmed närmar sig halvtidsvilan i samband med påsklovet. På agendan stod förhör med KPMG-revisorn Johan Dyrefors som också var den sista av de åtalade att förhöras.

Men även denna dag inleddes med försvarskritik mot åklagarsidan. Mats Qvibergs advokater har grävt vidare i Ekobrottsmyndighetens diarieföring i samband med de tilläggsprotokoll som åklagarsidan lämnade in i målet i början på mars.

Som Realtid.se tidigare har rapporterat kommer materialet från HQ:s ombud i skadeståndsprocessen, något som åklagare Martin Tidén också framfört i rätten. Qvibergs försvarare menade dock att Ekobrottsmyndigheten mörkat kontakterna med HQ i de egna diariet.

Annons

Annons

Olle Kullinger gick igenom de olika versioner av diariet som man begärt ut löpande men också en fördjupad version som man särskilt begärt ut efter att tilläggsprotokollen lämnats in. Enligt Kullingers redovisning saknas en minnesanteckning från den 26 februari om SMS-kontakt mellan EBM och HQ:s ombud Marcus Axelryd i det ursprungliga utdraget.

– Uppgifterna att Marcus Axelryd har sänt SMS till EBM har undanhållits i de diarieutskrifter som EBM har försett Qviberg med och vi utgår från att åklagaren förstår att Mats Qviberg är intresserad av de kontakter som förevar mellan processbolaget och EBM, sa Olle Kullinger.

Advokatkollegan Hans Strandberg instämde i kritiken:

– Trots att det har gått till lite åt det hållet åklagaren säger så är det ännu allvarligare, nämligen att vi får ett dokument där viss information inte finns med. Hade vi inte gått vidare och tittat på det här då hade vi inte kunnat se de här SMS:en, den här minnesanteckningen, och vetat om detta och det är mycket anmärkningsvärt.

Åklagarsidan har hittills inte valt att kommentera försvarets återkommande kritik förutom att kontakterna med HQ-ombuden har diarieförts. Sedan tidigare har man utlovat en skriftlig kommentar till de kontakter som varit med HQ under förundersökningens gång. Detta efter en fråga från rätten.

"Någon måste bestämma"
Johan Dyrefors inledde därefter en längre redogörelse som inledning på förhöret. Han berättade både om sig själv, sin syn på de aktuella regelverken men även utförligt om revisionsarbetet på KPMG och relationen med kollegorna i teamet.

Tämligen omgående gick han in på ett av de känsligaste områdena för KPMG:s del, nämligen att det i samband med HQ-revisionen förekom skilda åsikter internt på KPMG. Johan Dyrefors såg inte detta som något problematiskt utan snarare önskvärt. Att olika personer i teamet tillförde olika synpunkter utifrån sina roller och bakgrunder var avsikten.

– Det här medför att vi ibland kommer till olika slutsatser, vi tycker helt olika i vissa frågor och det tycker jag är bra.

– För mig i min roll som huvudansvarig revisor har jag alltid strävat efter att ha duktiga ambitiösa kollegor runtomkring mig. Jag vill att de ska tänka fritt, våga ifrågasätta, ställa frågor, framföra sina ståndpunkter. Jag vill ha frågorna belysta från olika perspektiv så jag vet att vi hamnar rätt. Men när det kommer till slutet av en revision så måste ändå någon sätta ner foten och bestämma, att göra den samlade bedömningen och komma fram till vad ska det stå i revisionsberättelsen, denna någon är den huvudansvarige revisorn.

Johan Dyrefors gick direkt även in på Revisorsnämndens granskning av revisionen 2008 och 2009 (samt senare även 2007). Det friande utslaget använde han som röd tråd genom hela förhöret.

Han beskriver det som att han fick "ett fantastiskt skönt kvitto" när nämndens första beslut kom hösten 2011, ett drygt år efter det att HQ:s tillstånd dragits tillbaka.

– Att åklagaren, efter Revisorsnämndens beslut, inte lade ner förundersökningen mot mig... för mig är det milt uttryckt förvånande. En revisionsinsats som utförts enligt god revisionssed, med allt vad det innebär, som har granskats av den statliga tillsynsmyndigheten kan ju inte samtidigt ligga till grund för ett svindleribrott av det slag som åklagaren här påstår. Åtminstone för mig är det helt orimligt, konstaterade Dyrefors.

Han kritiserade Ekobrottsmyndigheten för att ha gått vidare med ett åtal baserat på en "grund analys" av ett ihopplock av spridda delar av redovisningsregelverken, vissa enskilda optionspositioner i tradingen på HQ och interna arbetspapper från KPMG.

– Vilka motiv är det som åklagaren ser framför sig som jag skulle ha haft för det brott som åklagaren påstår att jag har begått? Varför skulle jag ha gjort nånting som är kopplat till svindleri, vad skulle jag ha att vinna på det? Det är helt obegripligt för mig.

Johan Dyrefors berättade känslosamt om hur han sedan 2010 i princip enbart fått hantera frågor kring HQ, något han beskrev som att vara inlåst i ett förundersöknings- och processfängelse. Att verka som revisor i noterade bolag har varit en omöjlighet.

– Efter Revisorsnämndens beslut i oktober 2011 borde jag ha varit fri att återgå till normal revisionsverksamhet, jag är dock ännu inte fri fem år senare.

– Även om jag känner mig trygg i min revisorsroll och vår utförda revision av HQ, så finns det gränser för vad man ska behöva utstå, varför sitter jag här? Den här gränsen för vad man behöver utstå anser jag har passerats sedan länge.

Johan Dyrefors ägnade framför allt merparten av förmiddagen åt att borra i kärnfrågorna i åtalet. För Dyrefors del är det situationen vid årsskiftet 09/10 som är central, den som sedan speglades i den efterföljande årsredovisningen.

Han slog fast att HQ genomgående använde en egen värderingsmodell för att värdera optionerna i tradingportföljen oavsett om marknaden var aktiv eller inte. Det var dock en tillförlitlig metod och den baserades på observerbara marknadsdata. Just det sistnämnda håller inte åklagarsidan med om.

– Skulle inte indexoptioner som värderas med HQ:s värderingsteknik kvala in som värderingar baserade på observerbara marknadsdata, då skulle det få enorma konsekvenser bland finansiella institut i Sverige, kontrade Dyrefors.

HQ:s värderingsmodell kompletterades också med att riskavdelningen gjorde återkommande kontroller som inte visade på några större avvikelser. Att metoden använts under ett antal år och godkänts av Dyrefos företrädare på revisorsposten var ytterligare en betryggande faktorer.

Inga regelbrott
Så varför hade då KPMG synpunkter på HQ:s rutiner, enligt de presentationsdokument som åklagarsidan åberopar i målet? Här menade Dyrefors att det är viktigt att särskilja vad som var rekommendationer till förbättringar från KPMG:s sida och vad som skulle kunna tolkas som regelöverträdelser, några sådana fann aldrig KPMG, enligt Dyrefors.

När det gällde HQ:s värderingsmodell var en sådan förbättring en djupare analys av tillgänglig indata.

– Vi sa också att man skulle undvika historisk och rak volatilitet i värderingen om rättvisande implicit volatilitet finns att tillgå i marknaden. Det här handlade om att vi tyckte att man ibland i sin metod kom lite snabbt till svaret hur man skulle värdera.

– Vad vi sa är att det finns priser därute, vi inser också att de inte är tillförlitliga i alla avseenden men de finns där, ni borde på något sätt förfina er metod och bearbeta hela mängden innan ni kommer fram till vad som är bäst. Därmed inte sagt att det de gjorde var fel, utan vi bara säger att ni kan vidga era vyer, förfina er metod. Det var rekommendationen.

Tydligt besked om avveckling
Ett område där Johan Dyrefors vittnesmål skiljer sig från övriga åtalades uppgifter gäller frågan om det fanns ett beslut att avveckla tradingverksamheten under 2009. Det fanns det enligt revisorn.

– Under inledningen av vår revision av 2009 fick vi beskedet att tradingen, avvecklingen av den, pågick enligt plan enligt de personer vi pratade med.

– Tradingen som vi pratar om här skulle vara avvecklad innan 2009 års utgång. Det här beskedet fick vi så sent som i september 2009.

Här har övriga åtalade talat om en mer otydlig ambition att avveckla, en ambition som inte heller hade några deadlines i närtid. Någon avveckling blev det oavsett inte. Enligt Johan Dyrefors fick hans kollegor i teamet information under oktober om att nya längre positioner tagits och att portföljen skulle leva vidare efter årsskiftet.

– Man hade under Fredrik Crafoords ledning tagit positioner i tyska DAX-optioner.

Beskedet fick KPMG att öka kraven på riskavdelningens kontroller och avstämningar samt att en tydligare definition av aktiv marknad arbetades fram av HQ. Johan Dyrefors gjorde också en fördjupad analys av DAX-positionerna vid ett möte med riskavdelningen i januari 2010 för att sätta sig in i den delvis nya tradinginriktningen.

– Jag kunde konstatera vid min genomgång att positionerna i DAX-optionerna var väldigt stora... men jag kunde också konstatera att de hade motverkande risker inom sig. Så riskerna här, de var inte helt oväsentliga, men de var betydligt lägre än vad jag själv hade befarat ett par månader innan när jag fick beskedet att man hade investerat i Tyskland.

Dyrefors återkom också mer i detalj till de interna diskussionerna på KPMG i samband med revisionen 2009 och granskningen av årsredovisningen. Specifikt gällde det de uppgifter som åklagaren åberopar om att medarbetare till Dyrefors inte verkar ha instämt i att årsredovisningen följde IFRS-regelverket fullt ut.

– Han var kritisk till användningen av rak volatilitet, han tyckte att man inte skulle använda historiska volatilitet och det har han rätt att tycka. Vad jag har att förhålla mig till är gällande regelverk, sa Dyrefors och syftade Anders Torgander.

En specifik händelse i mars 2010 var att KPMG:s interna "IFRS reviewer" hade invändningar. Enligt Dyrefors baserade denne sin ståndpunkt på synpunkterna från Torgander. Vid ett möte den 10 mars beslöt man enligt Dyrefors att reviewern skulle beskriva invändningarna i sin rapport.

– Jag visste att rapporten inte skulle få en helt ren utformning, sa Dyrefors som samtidigt konstaterade att detta inte skulle påverka hans beslut att lämna en ren revisionsberättelse.

De båda aktuella KPMG-medarbetarna är kallade att vittna senare under rättegången.

Omständliga svar
När det väl var dags för åklagarens förhörsdel stod det tidigt klart att det skulle bli ett kärvt samtalsklimat.

– Jag hör att åklagaren har läst HQ:s inlaga till tingsrätten i oktober, för du insinuerar samma missuppfattning som de har, förklarade Dyrefors tidigt under förhöret med bäring på försvarets kritik av kontakterna mellan EBM och HQ.

Dyrefors kontrade ofta med motfrågor och krävde precisering av åklagarens frågor. Han gick flera gånger även in på definitioner av begrepp som åklagaren tog upp. De raka svaren lös som regel med sin frånvaro.

Åklagare Martin Tidén försökte steg för steg beta av de nyckelbegrepp som målet kretsar kring. Ett sådant är mean revering-antagandet i HQ:s tradinginstruktion som säger att en options volatilitet söker sig mot ett historiskt snitt.

– Jag förstår personligen inte riktigt varför åklagaren lägger så mycket fokus på mean reverting i det här målet... Marknadssituationen var väldigt bra runt den 31 december 2009, i den värdering som har genomförts i det årsbokslutet så används inget mean reverting-antagande, åtminstone inte på det sätt jag själv har uppfattat det, sa Johan Dyrefors.

Ett annat begrepp är dag 1-resultat, något åklagaren hävdar att HQ kontinuerligt redovisade på felaktiga grunder. Han försökte få Johan Dyrefors att berätta om värderingsmodellens effekt på dag 1-resultatet.

– Uppstår det något resultat i samband med att man värderar en indexoption med rak volatilitet om det finns en volatility smile i marknaden, frågade Martin Tidén.

– Det kan förekomma men det är ingen absolut nödvändighet... så kan du inte förenkla det, svarade Dyrefors.

– Kan det uppkomma så kallad dag 1-resultat i samband med att du använder dig av rak volatilitet?

– Absolut. Men vi har inte definierat dag 1-resultat.

– Då kan du definiera dag 1-resultat.

– Dag 1-resultat, det beror på i vilket sammanhang du pratar om dag 1-resultat. Här tycker jag det pratas och blandas och ges. I min värld, om vi pratar IFRS-världen, så är dag 1-resultat något som uppkommer som en skillnad mot anskaffningsvärdet, sa Dyrefors och fortsatte:

– Men runt här är det många som har använt det som att det skulle vara något som är felaktigt. Ibland kan det vara så, det är om den andra värderingen man jämför med inte är baserad på marknadsdata... det kan man tycka vad man vill om, men IAS 39 har faktiskt som huvudregel, värdering till verkligt värd med värdeförändring i resultaträkningen, det är utgångspunkten.

Johan Dyrefors bekräftade senare att det förekommit enskilda dag 1-resultat på över 100 miljoner kronor i HQ, men endast sådana resultat som var korrekta enligt redovisningsreglerna.

KPMG:s presentationer i fokus
Martin Tidén ställde inte oväntat en lång rad frågor om de presentationer som Johan Dyrefors också varit inne på. Dessa är hämtade från möten som KPMG höll med ansvariga på HQ och styrelserna mellan januari 2009 och januari 2010. I dessa dokument framstår det som att man från KPMG:s sida inte var nöjda med HQ:s värderingsmodell och det sätt på vilket resultatföringen av dag 1-vinster gjordes.

Johan Dyrefors återkom till att det handlade om rekommendationer till förbättringar och något som inte indikerade brott mot regelverket. Han menade också att presentationerna kan innehålla oklarheter kring vad som egentligen avses med kommentarerna.

– När din medarbetare upprättar den här och säger "redovisa endast dag 1-vinster...", vet din medarbetare inte då vilka dag 1-vinster som skulle redovisas, frågade Martin Tidén till sist.

– Nej, jag tror inte det. Du får fråga honom. Men som jag säger, det är en komplex frågeställning, jag skulle gärna svara på din fråga men det är ungefär så här förvirrad diskussionen kan vara när man pratar dag 1-vinster kopplat till optioner, svarade Dyrefors som också beskrev det som "en olöslig gåta hur man ska hantera optioner ur dag 1-hänseende".

Åklagaren tog upp ytterligare en KPMG-kommentar i en rapport från januari 2010 nämligen "Dag 1-resultat har inte identifierats och har därmed inte heller periodiserats över instrumentens löptid". Detta indikerar att KPMG ansåg att värderingen gjorts utifrån icke observerbar marknadsdata.

Här gällde det att hålla reda på vad kommentaren syftade på, enligt Dyrefors. För revisionen av just positionerna den sista december 2009 var detta inget problem:

– Per 31 dec 2009, den värdering som då är gjord är klockrent gjord på observerbara marknadsdata vad det gäller de här DAX-optionerna. Så med bäring på det här målet är inte det här en fråga som överhuvudtaget är relevant.

Johan Dyrefors pekade precis som de medåtalade på att riskavdelningen kontinuerligt övervakade tradingverksamheten och gjorde egna bedömningar. Risk utvecklade också sina metoder och införde bland annat en ny definition av aktiv marknad med regelbundna kontrollavstämningar mot tradingportföljen.

Det var den typen av agerande som var viktig för KPMG:s kontrollbaserade revision, som främst tog fasta på att HQ hade en väl fungerande intern kontrollorgansation.

– Det främsta revisionsbeviset är att jag hade en riskfunktion på HQ som hade tillstyrkt värderingen.

– Jag sitter inte och kontrollsummerar en tradingportfölj i min revision, förklarade Dyrefors.

Åklagaren gjorde ett sista försök att spräcka bilden av ordning och reda internt på HQ. Han pekade på den tabell i årsredovisningens notapparat där HQ anger att merparten av optionerna klassats i nivå 3 vilket betyder att de värderades med just icke observerbara marknadsdata.

Detta ska enligt Dyrefors inte tolkas som en bekräftelse på att man resultatfört felaktiga dag 1-resultat. HQ hade helt enkelt gjort fel när tabellen togs fram:

– Värderingen per 31 december avseende de instrument som är föremål för detta brottmål är värderade enligt observerbara marknadsdata och har inget i nivå tre att göra enligt IFRS 7:s nivåindelning, det är min slutsats.

– Men HQ hade en annan uppfattning, de lägger ju de här instrumenten i nivå tre, kontrade åklagaren.

– Ja, de gjorde det.

– Varför gör de det då?

– Det får du fråga HQ.

– Men du har ju skrivit under en revisionsberättelse?

– Jag redogjorde för tio minuter sedan för att jag sa att det där var fel men det gav i alla fall inte en för optimitisk bild av den värderingssituation som förelåg, därför så konstaterade vi den felaktiga nivåindelningen men givet den situationen så var den ändå ok. Revisorsnämnden har frågat hur jag har resonerat och du har också sett vad de har kommit fram till, att de tycker att det var rätt av mig att avge en ren revisionsberättelse, även när den här bristen förelåg, svarade Dyrefors och återkom än en gång till den röda tråden.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons