Annons

Annons

Sitewide generic

underteckna_framtid.jpg

Regeringens förslag om framtidsfullmakter ger folk möjlighet att ta kontroll över sin egen ålderdom på ett annat sätt än tidigare.

Ta kontroll över din framtid

Regeringen har presenterat ett lagförslag som innebär att enskilda personer kan utse den som ska sköta ekonomin och andra privata angelägenheterna den dag de själva inte längre klarar av detta. Det är ett privat alternativ till god man och förvaltare, och fungerar som ett komplement till vanliga fullmakter. En framtidsfullmakt ger dig helt enkelt ökad kontroll över din egen framtid, skriver Wistrandadvokaten Ida Dahlborg.

De flesta människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att sköta om både sig själv och sin privatekonomi. Behovet av hjälp ökar också med allt fler äldre i befolkningen. Då vanliga fullmakter riskerar att förlora sin giltighet om den som lämnat fullmakt inte längre har förmåga att fatta självständiga beslut, uppkommer bekymmer i många familjer om hur en sådan situation ska hanteras.

Ofta står man som anhörig utan rättsliga möjligheter att ingripa när det kan handla om att ordna nytt ett boende, sälja en fastighet eller att hjälpa till med hantering av ett familjeföretag. För många har enda möjligheten hittills varit att ansöka hos kommunens överförmyndarförvaltning om att en god man eller förvaltare utses.

Framtidsfullmakten är ett privat alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Det är ett alternativ för dem som i förväg vill kunna bestämma vad som ska hända med deras ekonomiska och personliga angelägenheter när de inte längre själva kan besluta om detta.

Annons

Annons

Tvärtemot vanliga fullmakter, som upphör att gälla när den som lämnat fullmakten drabbas av beslutsoförmögenhet, fungerar framtidsfullmakten så att den kan användas först när fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta om de angelägenheter som i framtidsfullmakten uppdras åt en annan person. 

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 då riksdagen ska besluta i frågan. 

Så här upprättar du en framtidsfullmakt: En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknas i två vittnens närvaro. För att kunna upprätta en giltig framtidsfullmakt krävs att man har fyllt 18 år och att man vid upprättande av fullmakten har förmåga att ha hand om sina angelägenheter. Det gäller därför att upprätta, göra ändringar och tillägg till framtidsfullmakten i tid innan förmågan att fatta självständiga beslut försvinner. Det är mycket viktigt att se till att framtidsfullmakten upprättas på ett formellt riktigt sätt, samt att den får ett sådant innehåll som varit avsikten. Krav ställs även på såväl vittnen som den som får uppdraget att vara fullmaktshavare för att framtidsfullmakten ska vara giltig.

För den som inte själv är väl insatt i regelverket rekommenderas att man tar hjälp av en sakkunnig person vid upprättande av en framtidsfullmakt.

Det är fullt möjligt att föreskriva att framtidsfullmakten endast ska omfatta vissa angelägenheter, till exempel behörighet att sälja en viss fastighet, att sköta bolagsangelägenheter eller att sörja för personliga behov. Inget hindrar heller att man utser flera olika personer för att sköta olika angelägenheter. 

Vissa rättshandlingar av utpräglat personlig natur, såsom ingående av äktenskap, upprättande av testamente eller bekräftelse av faderskap kan dock inte överlämnas åt en fullmaktshavare. En framtidsfullmakt får inte heller avse medicinsk vård eller tandvård.

Enligt förslaget ska det också bli möjligt att vid upprättande av framtidsfullmakt utse en särskild granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och ha rätt att agera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende.

Framtidsfullmakten ska tas i bruk när den som skrivit fullmakten är oförmögen att fatta beslut själv, vilket avgörs av fullmaktshavaren. Det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. 

Sammafattningsvis kan följande kort sägas om framtidsfullmakten; den är ett ställföreträdarskap för vuxna, ett alternativ till god man och förvaltare, en möjlighet att själv välja vem som ska sköta dina angelägenheter när du inte längre kan, och till sist en fullmakt som tas i bruk när andra fullmakter upphört att gälla på grund av fullmaktsgivarens oförmåga att sköta sina angelägenheter.

Således en ny typ av fullmakt som många kan ta i beaktande och eventuellt förbereda. Behovet finns där, så mycket är klart.

Ida Dahlborg
advokat, Wistrand Göteborg.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons