Annons

Annons

Sitewide generic

Åtal i HQ-härvan

EBM väcker åtal mot fem personer i den tidigare ledningen och styrelsen i HQ samt KMPG:s revisor.

Chefsåklagare Martin Tidén lämnade på fredagen in stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB och HQ AB samt bolagens revisor (läs pdf här).

De åtalade är Stefan Dahlbo, som var ordförande i HQ bank och ledamot i HQ AB:s styrelse, Mikael König, som var vd i HQ AB och HQ bank och ledamot i HQ banks styrelse, Kurt Lönnström, som var ledamot i HQ AB:s och HQ banks styrelse och ordförande i bolagets revisionsutskott, Mats Qviberg, som var ordförande i HQ AB, samt Johan Dyrefors, som var revisor i HQ AB och HQ bank.

Stefan Dahlbo, Mikael König, Kurt Lönnström samt Mats Qviberg åtalas för grovt svindleri i två fall. Åklagaren hänvisar i åtalet till att de "tillsammans och i samförstånd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spridit vilseledande uppgifter ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada genom att i årsredovisningen avseende HQ AB räkenskapsåret 2009".

Annons

Annons

Det rör sig bland annat om att man ska ha redovisat ett felaktigt resultat för tradingverksamheten i HQ Bank.

Johan Dyrefors åtalas för medhjälp till grovt svindleri. Åklagaren menar att han känt till bristerna och därmed främjat brotten då han skrev under en ren revisionsberättelse den 11 mars 2010 avseende årsredovisningen 2009.

Den andra svindleriåtalspunkten rör delårsrapporten första kvartalet 2010 där HQ, enligt EBM, redovisat felaktigt resultat avseende tradingen i HQ bank.

Åklagaren anser att svindleribrotten ska bedömas som grova "då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB. Vidare är brottet att anse som grovt med hänsyn till omfattningen och tillvägagångssättet".

Stefan Dahlbo, Mikael König samt Kurt Lönnström åtalas även för grovt bokföringsbrott.

Chefsåklagaren Martin Tidén yrkar även på näringsförbud för Stefan Dahlbo, Mikael König, Kurt Lönnström och Mats Qviberg samt yrkar på att Johan Dyrefors ska meddelas förbud att lämna ekonomiskt biträde.

EBM har utrett de misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ för fyra år sedan förlorade sitt banktillstånd.

Chefsåklagaren Martin Tidén menar att de fem åtalade har brutit mot internationell redovisningsstandard.

"Detta har lett till att tre åtalas för grovt bokföringsbrott eftersom det inte har varit möjligt att bedöma affärshändelser i bokföringen. Fyra åtalas för grovt svindleri eftersom resultatet avseende tradingen har redovisats för högt. Dessutom har vilseledande uppgifter, som påverkar bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende, lämnats i årsredovisningen för 2009. En person åtalas för medhjälp till grovt svindleri avseende årsredovisningen 2009", skriver EBM i ett pressmeddelande.

– Jag väcker idag åtal mot tre personer från HQ bank AB, en person från HQ AB samt mot revisorn för de båda bolagen. Brotten är att bedöma som grova då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB, säger Martin Tidén i en officiell kommentar.

"HQ Bank bedrev i vinstsyfte bland annat egenhandel med optioner. Denna handel skulle ha redovisats enligt den internationella redovisningsstandarden IAS 39 samt bokföringslagen. Regelverket IAS 39 är en internationell redovisningsstandard som förutsätter olika val och bedömningar, vilka faller på ett företagets ledning att göra", skriver EBM.

Ursprungligen var planen att väcka åtal före halvårsskiftet 2014 men de misstänkta gavs ytterligare tid att lämna synpunkter på förundersökningen. Martin Tidén säger till Realtid.se att försvararnas invändningar och begäran om kompletteringar inte har lett till några justeringar av stämningsansökan förutom de som tidigare kommunicerats.

– Det är kanske någon mening som har ändrats men i huvudsak ser det likadant ut, materiellt är det ingen ändring. De har begärt en massa kompletteringar som vi har genomfört och de har jag givetvis tagit del av. I vissa fall rör dessa omständigheter och bevisning som talar för det åtal som jag nu har väckt, säger Martin Tidén till Realtid.se.

Mats Qvibergs stämning mot staten på grund av förundersökningen och hotet att väcka motåtal för obefogat åtal är inget som har påverkat åtalsbeslutet.

– Det är omständigheter för mig som tjänsteman och åklagare som, när jag sätter mig ner och funderar på om det finns tillräckliga skäl för åtal och gör en objektiv bedömning av bevisningen, inte kan påverka mig då. De har uppmärksammat mig på att de kommer att väcka åtal mot mig men det kan inte påverka mig i min roll som åklagare, säger Martin Tidén.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons