Annons

Annons

Sitewide generic

Åklagarens viktiga pusselbit i HQ-målet

HQ:s tidigare CFO försvarade bolagets redovisning när han förhördes på fredagen.

Både åklagarsidan och försvaret intog en försiktig hållning när det första vittnesförhöret i HQ-rättegången hölls på fredagen. Förhöret med tidigare CFO Mattias Arnelund var ursprungligen inplanerat till två fulla dagar men var över redan före lunch.

Mattias Arnelund förklarade tidigt att han inte hade någon närmare inblick i tradingavdelningens arbete, värderingsprinciperna som användes eller hur riskavdelningen kontrollerade värderingen.

Åklagare Martin Tidén valde att inte gå längre in på dessa områden utan verkade nöja sig med att alla hörda hittills i målet förklarat att det är just trading och risk som besitter dessa kunskaper. Därmed får de kommande förhören med personalen på dessa avdelningar också en extra tyngd i målet.

Annons

Annons

Mattias Arnelund fick berätta om HQ:s bokföringsrutiner när det gällde tradingportföljen. Han talade genomgående om att HQ använde "marknadsvärde" vid värderingen och underströk att inga värdeförändringar, kallade dag 1-resultat, bokfördes löpande. Tradingens löpande värdering registrerades istället i ORC-systemet.

Det var vid månadsskiftena som värdeförändringarna i portföljen fördes in i HQ:s bokföring och även vandrade vidare till den externa rapporteringen vid kvartalsslut.

– Det kan absolut finnas omvärderingar vid månadsskiftet, och i samband med månadsskiftet efter att risk har gjort sina kontroller på den här värderingen, vid den tidpunkten resultatfördes den eventuella vinsten eller förlusten på porföljnivå, berättade Mattias Arnelund.

Åklagare Martin Tidén ville få fram om både realiserade och orealiserade värden låg med i detta.

– Resultatreodovisningen har redovisats på portföljnivå som innehåller både realiserade och orealiserade värdeförändringar.

Indirekt bekräftelse
I åklagarens rambeskrivning av händelserna på HQ ingår att banken dolde stora realiserade förluster genom att redovisa orealiserade vinster på nya positioner.

Åklagaren ställde ingen fråga rakt ut om HQ använde icke observerbar marknadsdata vid värderingen av optioner. Indirekt gav dock Mattias Arnelund ett sådant svar då han berättade om HQ:s nivåindelning av optioner.

Enligt Mattias Arnelund innebar en placering i nivå 3 att det saknades identifierbara data som grund för värderingen. Nivåindelningen var en signal om "vad som har varit grunden för värderingen". Arnelund sade sig dock inte ha någon kunskap om hur man på HQ bedömde vad som var observerbar marknadsdata och inte.

Åklagaren fick också fram att HQ hade svårigheter att identifiera dag 1-resultat i samband med årsredovisningen.

– Min minnesbild säger mig att det var väldig mycket drivet av att det saknades, hur ska jag uttrycka det, systemstöd för att i realtid mäta av instrumentets aktivitetsnivå vid transaktionstillfället och en position som dessutom under månaden rent teoretiskt kan ha vandrat mellan nivå två och nivå tre, det är en ganska komplex materia, så det var nog avsaknaden av systemstöd som gjorde att man [inte] kunde få ut den informationen, sa Arnelund.

Han bekräftade också att HQ inte lyckades ta fram ett underlag till ett nytt avsnitt i årsredovisningens notapparat gällande tradingportföljens värderingsutveckling och omflyttningar mellan de olika nivåerna.

– Vi nådde inte i mål med den tilläggsupplysningen.

Martin Tidén återkom flera gånger till frågan om det av bokföringen framgick hur HQ använt observerbar eller icke observerbar marknadsdata vid värderingen av optioner. Det gjorde det inte, enligt Mattias Arnelund. Frågan har bäring på åtalet om bokföringsbrott och denna omständighet är central i gärningsbeskrivningen, försvaret hävdar däremot att det inte ens finns något sådant krav.

Kammade noll
När det gällde KPMG:s synpunkter på HQ:s trading och värderingsmodell kammade åklagaren noll. Mattias Arnelund sade sig inte ha någon minnesbild av detta och att det oavsett låg utanför hans ansvarsområde. Det blev ingen följdfrågor kring detta trots att Arnelund samtidigt berättat att han deltog i alla möten med revisionsutskottet som sekreterare.

Arnelund bekräftade däremot att han kan ha gett KPMG information om att tradingportföljen skulle avvecklas under 2009. Men åklagaren ställde inte heller här några fler frågor om exempelvis varför avvecklingen inte kom till stånd.

Försvarets efterföljande frågebatteri var inte speciellt omfattande och sköttes av Stefan Dahlbos försvarare Per E. Samuelsson och Mikael Königs försvarare Lars Zacharoff.

Per E. Samuelsson fokuserade på att få fram Mattias Arnelunds beskrivning av HQ:s bokföringsrutiner. Berättelsen stämde väl överens med den bild som försvaret presenterat under sakframställan.

Centralt för försvaret var att framhålla att alla transaktioner löpande bokfördes men också att detaljnivån var så hög att man kunde gå från den aggregerade nivån månadsvis ned till enskilda instrument.

– För att balansräkningen ska bli komplett måste du ha ett marknadsvärde som är på positionsnivå, så avstämningarna av balansräkningen finns ju tydligt dokumenterat på positionsnivå, berättade Mattias Arnelund.

Tradingens löpande omvärderingar syntes bara i ORC-systemet, därifrån lyftes de månadsvis ut och lades in i bokföringen efter det att riskavdelningen gjort sina kontroller.

Per E. Samuelsson bad även Mattias Arnelund gå igenom ett specifikt exempel på ett bokföringsunderlag. Han fick även frågan om han bedömde att den uppfyllde bokföringslagens krav.

– Absolut, blev svaret.

Lars Zacharoff bad under sitt frågeavsnitt Mattias Arnelund beskriva HQ:s årsredovisning för 2009. Svaret var tydligt:

– Min syn var att den höll absolut högsta kvalitet.

Att notapparaten inte blev helt komplett beskrev Mattias Arnelund inte som någon väsentlig brist.

Zacharoff frågade även om Mattias Arnelund på något sätt hade framfört till Mikael König att det skulle ha förekommmit några brister i redovisningen. Så var inte fallet, enligt Arnelund.

Efter två förtydligande frågor från åklagaren och domarbänken var förhöret och veckans förhandingar över.

Ett stort antal före detta anställda på HQ kommer att vittna under de kommande veckorna. Näst på tur står Fredrik Crafoord som intar vittnesbåset på tisdag.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons